oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
Kamena zaprasza do współpracy

(aut. mat.nadesłany; dps.pl 27.05.2008)

 

 

Koło Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA zaprasza do współpracy:

 

REGULAMIN KOŁA PISARZY I POETÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH KAMENA

"Nasze główne zadanie to rejestracja określonego faktu – aktywności twórczej osób, które nie mogą w pełni samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, a które, poprzez swoje utwory, chcą nam zaprezentować własną, niepowtarzalną wizję rzeczywistości "

Z tomiku nr 1 "Wiersze sercem pisane" Łódź, maj 1999 rok

"Nie ma poezji "dobrej" i "złej". Jest tylko ta , która nas chwyta za serce, zmusza do zastanowienia  nad obrazem i sensem rzeczywistości, w której żyjemy i ta,  której nie rozumiemy i dlatego przechodzimy obok niej obojętnie"

Stanisław A. Średziński

 uroczyste otwarcie I Wiosny Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Łódź 1998 rok

Koło Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych  KAMENA  powstało  w kwietniu  1998 roku[1]  z inicjatywy Stanisława Andrzeja Średzińskiego -  kierownika Terapii Zajęciowej  w Domu Pomocy Społecznej PODGÓRNA  w Łodzi oraz Bożenny  Rogut – kierownika  filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna

 

1

Koło Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA zwane dalej "Kołem"  jest samorządnym zespołem twórczym działającym pod opieką :

·        Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi: Sekcji Terapii Zajęciowej

·        Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna : Filii nr 14 przy ul. Lenartowicza 16,

·        Centrum Kultury Młodych: Filii - Klub  "Dąbrowa" przy ul. Dąbrowskiego 93,

2

Siedzibą Koła jest  Klub "Dąbrowa" przy ul. Dąbrowskiego 93, który udostępnia  temu zespołowi twórczemu niezbędne pomieszczenia na realizację spotkań i prezentację twórczości, na odrębnie uzgodnionych terminach i miejscach.

3

Członkiem  Kola może być każda  osoba niepełnosprawna, bez względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsca zamieszkania na terenie Polski , która :

·        dostarczy ( prześle : pocztą , przefaksuje, prześle e-mail`em , lub w inny sposób ) swoje utwory  literackie,

·        dostarczy  oświadczenie o woli  nieodpłatnego przekazania praw do publicznej prezentacji tych utworów w każdy dostępny dla Koła  sposób,

·        zobowiąże się do nieodpłatnej pracy na rzecz  funkcjonowania Koła , w miarę posiadanych umiejętności i możliwości.

4

Członkiem sympatykiem  Koła może być każda osoba, bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Polski, która zobowiąże się do nieodpłatnej pracy na rzecz  funkcjonowania Koła , w miarę posiadanych umiejętności i możliwości.

5

Członkostwo w Kole jest nieodpłatne

6

Samorządność koła  to współtworzenie Koła  i  współpraca z opiekunami  poprzez wyznaczonych Liderów Koła

7

Liderzy Koła , w liczbie  trzech osób , są  wybierani,  odwoływani lub  urlopowani na zebraniu Koła, zwykłą większością  głosów i za zgodą opiekunów Koła.

8

Do zadań Liderów Koła należy :

·        współpraca z opiekunami koła w zakresie  ustalania  programu terminów i miejsc  spotkań i prezentacji dorobku artystycznego  członków,

·        prowadzenie dokładnej ewidencji członków kola ze szczególnym uwzględnieniem osób czasowo  wyłączonych ze współpracy,

·        ustalanie, wraz z opiekunami, programu  prezentacji dorobku w postaci druku kartoników wydawniczych , zeszytów literackich czy tomików  zbiorowych lub indywidualnych.

·        Systematyczne gromadzenie i  archiwowanie nadsyłanych prac

·        Rejestrowanie wszystkich spotkań  i prezentacji w dostępny dla siebie sposób,

·        Prowadzenie  księgi  pracy koła

·        Współpraca z innymi zespołami twórczymi osób niepełnosprawnych  bez względu na  rodzaj niepełnosprawności  i miejsce zamieszkania

·        Organizacja integracyjnych imprez  na  płaszczyźnie  amatorskiej twórczości literackiej jak otwarte konkursy, turnieje jednego wiersza itp.

9

Ocena pracy Liderów Koła dokonywana jest  zawsze  na pierwszym noworocznym spotkaniu członków Koła

10

Symbolami koła są dwa  przedstawienia  KAMENY . Wzory  prezentuje załącznik  do niniejszego regulaminu.

11

Uwagi  i wnioski dotyczące pracy Kola i Liderów Koła  składać można  u opiekunów Koła

12

Regulamin Koła wchodzi w życie po  konsultacji  na zebraniu  Koła zatwierdzeniu przez  opiekunów

 

Przyjęto na spotkaniu koła w dniu 13 maja 2008 roku

Podpisano:

Daniel Skrzypczak, Dorota Porczyńska, Agnieszka Lewa – Kowalczyk,

 Jadwiga Głażewska, Anna Brandeburg

 

Zatwierdzono przez  przedstawicieli opiekunów Koła w dniu  13 maja 2008 roku:

Podpisano :

Grażyna Giętka – Kierownik Klubu DĄBROWA – Filii CKM,

 Stanisław Andrzej Średziński

 – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych NASZA RADA ,

kierownik Terapii Zajęciowej DPS PODGÓRNA w Łodzi

________________________________________________________________________

 

Obecnie Liderami Koła KAMENA są :

·      Daniel Skrzypczak

·      Dorota Porczyńska

·      Agnieszka Lewa – Kowalczyk

Adresy KAMENY – kamena1998@wp.pl

·      ul. Podgórna 2/14 , 93-278 Łódź, tel 042 643-53-49 fax 042 643-97-19 , 5dps.terapia@wp.pl

·      ul. Dąbrowskiego 93 , 93-202 Łódź

          tel/fax 042 641-82-81 , klubdabrawa@pai.net.pl

Spotkania : każdy  II wtorek miesiąca , godzina 16.00 , w Klubie "Dąbrowa" ul Dąbrowskiego 93

 


[1] W kwietniu  1998 roku  w Pracowni Komputerowej DPS Podgórna w Łodzi wydano  pierwszy Kartonik Poetycki  "Rymy Sercem Składane czyli wiersze Ryszarda Trzebuchowskiego"