oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 23.01.2009)

 

 

Witamy.

Wszystkich zainteresowanych pracowników socjalnych i pracowników jednostek pomocy społecznej, którzy chcą przystąpić do nowo tworzonego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej na terenie województwa śląskiego, proszę o kontakt.

Naszą działalność chcemy oprzeć na współpracy z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej www.fzzpoz-tour.com.pl/ , która jest ogólnokrajową organizacją członkowską OPZZ www.opzz.org.pl

Nie znajdując oparcia w Polskim Towarzystwie Pracowników Socjalnych, a biorąc pod uwagę potrzebę szerszej reprezentacji interesów naszego środowiska na szczeblu regionalnym i krajowym, chcemy do końca stycznia 2009 r. powołać Związek Zawodowy, w lutym 2009r. złożyć dokumenty do KRS i miejmy nadzieję w marcu 2009r. zacząć oficjalną działalność.

Mając na względzie dużą liczbę osób zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej w województwie śląskim zauważamy, że możemy utworzyć Związek odgrywający istotną rolę jako partner społeczny dla lokalnych samorządów.

Ważną dla nas sprawą jest, by tworzyć realną organizację opiniodawczą, dbającą o interesy zawodowe osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej.

Chcemy działać na rzecz naszego środowiska poprzez:

 • Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego i pracownika pomocy społecznej
 • Promowanie zachowań zgodnych z etyką zawodową i profesjonalnymi standardami pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Wspieranie edukacji nieformalnej pracowników socjalnych
 • Popularyzowanie i wyjaśnianie roli, znaczenia zawodu pracownika socjalnego i pracownika pomocy społecznej
 • Działanie na rzecz utrzymania i poprawy jakości usług świadczonych przez pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej
 • Pogłębianie wiedzy i znajomości problemów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - samorządowych i kierowanych przez organizacje pozarządowe (NGO)
 • Pogłębianie wiedzy i znajomości problemów jednostek, rodzin i środowisk społecznych,a także rzecznictwo interesów wyżej wymienionych
 • Nawiązanie współpracy z podmiotami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi, realizującymi cele pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Ponadto chcemy wykorzystywać w szerszym zakresie:

 • prawo tworzenia ogólnokrajowych zrzeszeń (federacji) związków zawodowych,
 • opiniowanie założeń i projektów aktów w zakresie objętym zadaniami tego związku (czy ktoś wie, gdzie teraz projekt ustawy o pracowniku socjalnym leży?)
 • prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym,
 • współuczestnictwo w tworzeniu korzystnych warunków pracy, płacy i wypoczynku,
 • opiniowanie dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami związków zawodowych,
 • występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego,
 • prowadzenie rokowań zbiorowych,
 • zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy
 • kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy,
 • uczestnictwo w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby zainteresowane tworzeniem tego nowego Związku Zawodowego proszę o kontakt

adres e-mail zzppomocyspolecznej@o2.pl

 

Z poważaniem:

Komitet Założycielski