oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Hanna Gramowska – MEDI 1/2009/dps.pl 7.05.2009)

 

 

We wrześniu 2007 roku Minister Zdrowia wpisał do wykazu pracowników medycznych nowy zawód - opiekun medyczny. W związku z tym, że jest to nowy zawód, pojawia się jeszcze wiele pytań dotyczących kształcenia w tej dziedzinie. Postanowiliśmy więc przeprowadzić wywiady z wykładowcami oraz słuchaczami Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych w Toruniu. Pytamy w nich o zagadnienia, które dla wielu osób są jeszcze nie do końca jasne. W każdym z wywiadów rozmówca przedstawia swój punkt widzenia oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego

 

Wywiad z wykładowcą szkoły – panią Ewą Barczykowską, wykładowcą przedmiotu Zdrowie Publiczne oraz Pracowni Zabiegów Higienicznych przeprowadziła Hanna Gramowska

.

Kim są Słuchacze ECEWOD? Czy są to osoby pracujące w placówkach opieki długoterminowej, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy może są to osoby bez doświadczenia w tej dziedzinie?

 

W obecnej chwili dominują osoby, które pracują w zakładach opieki długoterminowej. Oferta szkoły jest jednak skierowana również do osób, które nie mają doświadczenia w tym obszarze, a chciałyby realizować się jako opiekun medyczny. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie wykształcenia średniego, przy czym matura nie jest wymagana.

 

Czy osoby bez doświadczenia są w stanie dobrze przygotować się do egzaminu zewnętrznego? Program jest przecież bardzo obszerny.

 

Oczywiście, że są w stanie przygotować się do egzaminu zewnętrznego, a nawet muszą; taki jest cel nadrzędny nauczania.Egzamin zewnętrzny składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Nauka w ECEWOD obejmuje przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia teoretyczne obejmują takie przedmioty jak podstawy anatomii, fizjologii, patologii oraz psychologii. Przedmioty te stanowią podstawę i wprowadzenie do zawodu. Charakter pracy opiekuna wymaga poświęcenia choremu szczególnej uwagi, umiejętności obserwacji, komunikowania się z człowiekiem, zaangażowania w opiekę. Kolejnym przedmiotem jest zdrowie publiczne - zawierające treści dotyczące problemów zdrowotnych ludzi, w tym ludzi starszych, przewlekle chorych, często bez szans na powrót do pełni zdrowia. Część praktyczna realizowana jest w pracowniach. Na fantomie możemy wszystkie zabiegi pokazać, a następnie przećwiczyć, aż do momentu uzyskania doskonałości. Są też zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia. Natomiast po zakończeniu zajęć teoretycznych odbędą się praktyki zawodowe w oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Oferta jest skierowana nie tylko do osób, które już mają jakieś doświadczenie w zakresie opieki nad chorym. Osoby bez takiego doświadczenia również zostaną dobrze przygotowane. Muszą jednak spełniać pewne warunki - muszą odnaleźć w sobie szczególną wrażliwość, powołanie, gotowość do "bycia" z podopiecznym; muszą chcieć pracować z człowiekiem, z człowiekiem cierpiącym, który często ma długotrwałe dysfunkcje. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to nauczenie "warsztatu" pracy opiekuna należy do nas - nauczycieli.

 

Jakie kwalifikacje ma osoba, która ukończyła szkołę, ale nie przystąpi do egzaminu zewnętrznego?

 

Taka osoba otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny uprawniające do wykonywania zawodu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i w placówkach opiekuńczych. Natomiast zdany egzamin zewnętrzny jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, co daje możliwość podjęcia pracy również w innych państwach Unii Europejskiej.

 

Czym różni się opiekun medyczny od pielęgniarki?

 

W zasadniczy sposób - są to dwa odrębne zawody. Pielęgniarka posiada szerszy zakres kompetencji, a coraz częściej wykształcenie wyższe. Realizuje profesjonalne zadania w obrębie funkcji opiekuńczej, wychowawczej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej, promowania zdrowia, a także terapeutycznej: realizuje zlecenia lekarskie, podaje leki, pobiera materiał do badań laboratoryjnych. Z racji deficytu pielęgniarek w naszym kraju, w wielu ośrodkach najlepszym rozwiązaniem byłaby współpraca pielęgniarki z opiekunem medycznym, który odciążyłby ją w głównie w zakresie wykonywania zabiegów higienicznych. Bowiem opiekun zastąpi pielęgniarkę głównie w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych pacjenta - w utrzymaniu czystości ciała, higieny i estetyki otoczenia, ubieraniu, rozbieraniu, ułatwieniu poruszania się i zachowania właściwej pozycji ciała, zmianie pozycji przy długotrwałym leżeniu, stwarzaniu warunków do efektywnego snu i odpoczynku. Może także asystować w czasie wykonywania czynności opiekuńczych wymagających zaanga­żowania dwóch osób.

Jednak razem, pielęgniarka i opiekun medyczny stanowić będą zespół opiekuńczy podejmujący wspólny wysiłek i posiadający w centrum zainteresowania potrzebującego Człowieka.

 

Czym różni się opiekun medyczny od opiekuna w DPS? Czy opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w domu pomocy społecznej?

 

Opiekun medyczny, jak sama nazwa wskazuje, to zawód medyczny. Może więc zostać zatrudniony nie tylko w domu pomocy społecznej, lecz także w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, w domach pacjentów, oferując indywidualną opiekę; w sanatoriach oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Możliwości pracy są więc bardzo różnorodne.

Co ważne, opiekun medyczny jest przygotowywany do pracy z osobą chorą i niezdolną do samodzielnej egzystencji właśnie w wyniku choroby. Natomiast opiekun w domu pomocy społecznej może opiekować się osobą starszą z ograniczeniami wynikającymi z procesu starzenia się.

Opiekun medyczny realizuje świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze związane z realizacją potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka chorego. Z kolei opiekun w domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności przygotowywany jest do pracy związanej z aktywizacją i towarzyszeniem osobie starszej. Należy jednak pamiętać, że obecnie znaczny procent osób przebywających w domach pomocy społecznej, z powodu braku dostępu do placówek opieki długoterminowej, wymaga świadczeń zdrowotnych, tj. pielęgnacyjno-opiekuńczych.

 

Zbliża się egzamin końcowy. Czy słuchacze ECEWOD są dobrze przygotowani?

 

Zakończony został pierwszy semestr. Program został zrealizowany. Na tym etapie nie obawiam się o przyszłość naszych Słuchaczy. Od początku są oni zdeterminowani do systematycznej nauki i do pracy. Są to osoby, które wiedzą, czego chcą.

 

Jeśli ktoś nie zda egzaminu końcowego za pierwszym razem, czy może podejść do niego ponownie?

 

Tak, w okresie trzech lat od ukończenia szkoły ma taką możliwość.

 

Czy opiekun medyczny to przyszłościowy zawód? Jakie są perspektywy po ukończeniu takiej szkoły?

 

Przyszłościowy - na pewno tak. Jak wspomniałam niestety w wielu zakładach opieki zdrowotnej obserwuje się deficyt pielęgniarek. Kadra pielęgniarska albo przeszła na emeryturę, albo przekwalifikowała się i wykonuje inny zawód; część personelu pielęgniarskiego wyjechała za granicę. Poza tym zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej oraz z wymaganiami i oczekiwaniami ludzi, poszerzyły się znacznie kompetencje pielęgniarskie. Pielęgniarki powinny skupić się m. in. na promowaniu zdrowia, edukacji pacjenta i jego rodziny, a to wymaga pełnego zaangażowania i czasu.

Tak więc sądzę, że tak, jest to przyszłościowy zawód, tym bardziej, że jesteśmy niestety społeczeństwem starzejącym się. Starość związana jest często z utratą, bądź obniżeniem sprawności, osamotnieniem i chorobą. W tej chwili dominuje populacja w przedziale 25-35 lat, a już wkrótce będzie dominowała populacja po 65 roku życia. Tak więc biorąc pod uwagę perspektywy demograficzne, ten zawód będzie miał swoją przyszłość. Opiekunom medycznym nie grozi bezrobocie.

 

Dziękuję za rozmowę.

 


 

Wywiad z Haliną Kulewską, Słuchaczką Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych w Toruniu przeprowadziła Hanna Gramowska

 

Hanna Gramowska: Czy pracuje Pani w placówce opieki długoterminowej?

 

Halina Kulewska: Nie, nie pracuję w takiej placówce. Pracowałam rok temu w domu pomocy społecznej, dwa i pół roku.

 

H. G.: Zawód opiekuna medycznego jest nowym zawodem. Jak dowiedziała się Pani o wprowadzeniu go do wykazu pracowników medycznych?

 

H. K.: Dowiedziałam się od koleżanki, przypadkiem. Zainteresowałam się tym, ponieważ pracowałam w domu pomocy społecznej. Teraz chciałabym podnieść swoje kwalifikacje, żeby po ukończeniu szkoły lepiej wykazać się moją wiedzą i umiejętnościami. Jest mi do tego potrzebne świadectwo ukończenia szkoły i w związku z tym, mam nadzieję, w niedługim czasie znów podejmę pracę w placówce opieki długoterminowej.

 

H. G.: Co skłoniło Panią do podjęcia pracy w tym zawodzie?

 

H. K.: Ogólnie interesował mnie kontakt z ludźmi. Praca na rzecz drugiej osoby daje mi poczucie, że jestem na właściwym miejscu, że to co daję drugiemu człowiekowi, moja rozmowa z nim jest mu potrzebna. Cieszy mnie też, że widzę bodziec zwrotny z drugiej strony. Wiem, że ta osoba mi ufa, wie, że może na mnie liczyć, że jej pomogę. To sprawia, że mimo zmęczenia fizycznego i psychicznego cieszy mnie ta praca.

 

H. G.: Czy nauka w ECEWOD spełnia Pani oczekiwania?

 

H. K.: Jak najbardziej. Spełnia moje oczekiwania. Uważam, że nasi wykładowcy mają bardzo dobre podejście pedagogiczne, umieją przekazać nam wiedzę, przygotować nas merytorycznie. Dla mnie ważne jest nie tylko to, czego nas uczą, ale też jak nas uczą. Podoba mi się sposób przekazywania przez nich tej wiedzy. Wykłady są ciekawie prowadzone, nie są monotonne. Jest też czas na to, żeby trochę pożartować.

 

H. G.: Jak wygląda nauka. Jest to głownie teoria czy też praktyka?

 

H. K.: Pewnych umiejętności uczymy się na fantomach. Jest oczywiście dużo teorii, ale nie tylko, ponieważ mamy też zajęcia w placówkach, gdzie mamy kontakt z ludźmi, pomagamy im, uczymy się, jak np. pracować z pacjentem, który leży zupełnie unieruchomiony, w jaki sposób mamy mu pomóc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

 

H. G.: A uczy się Pani, jak rozmawiać z pacjentem?

 

H. K.: Oczywiście. To jest podstawa. Uczymy się komunikacji interpersonalnej. Mamy dużo wykładów na temat podejścia do pacjenta, bo przecież nasza praca polega przede wszystkim na kontakcie z osobą chorą. Na zajęciach jest przede wszystkim kładziony nacisk na to, jak mamy rozmawiać z taką osobą, jak mamy podejść do niej w sposób podmiotowy.

 

H. G.: Co jest w takiej pracy najciekawsze? Co daje Pani najwięcej satysfakcji?

 

H. K.: Dla mnie najistotniejsze jest to, że realizuję się na właściwym miejscu, pomimo zmęczenia, mimo, że jest to ciężka praca i tak naprawdę niedoceniana. Potrzeba takich rąk, potrzeba takich serc, żeby zauważyć człowieka po tej drugiej stronie, żeby zrozumieć, że on nie jest kimś niepotrzebnym. Oprócz tego, że jest ciężko chory, unieruchomiony, to również ma swoje uczucia i potrzeby. Jakże nie zająć się takim człowiekiem?

 

H. G.: Co jest w tej pracy najtrudniejsze?

 

H. K.: Najtrudniejsze na pewno jest to, że w niektórych placówkach brakuje odpowiedniego sprzętu, który byłby pomocny osobom pracującym z pacjentami wymagającymi opieki, z pacjentami z niedowładami, przykurczami. Brakuje odpowiedniego sprzętu, żeby ułatwić sobie tę pracę, żeby i jednej i drugiej stronie było łatwiej pokonywać pewne trudności na co dzień. Myślę też, że jednak wciąż jest za mało personelu, który mógłby na prawdę poświęcić się wszechstronnie dla takich osób.

 

H. G.: A czy podczas nauki w tej szkole zmieniło się Pani wyobrażenie na temat pracy, zadań opiekuna medycznego?

 

H. K.: Myślę, że trochę się zmieniło. Teraz widzę, jak ważne jest ciągłe dokształcanie się i poszerzanie swojej wiedzy. Żeby być na prawdę na właściwym miejscu, być pomocnym i wywiązać się z pewnych ról, trzeba wciąż doskonalić swoje umiejętności.

 

H. G.: Dziękuję za rozmowę.


 

Kontakt:

 

Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej

Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych w Toruniu

ul. Storczykowa 8/10

87-100 Toruń

tel. 56 612 35 67

Internet: http://www.szkoła-ecewod.pl