oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Grażyna Śmiarowska – MEDI 4/2012; DPS.pl 10.01.2013)


Grażyna Śmiarowska - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu


 
Opiekun medyczny to zawód, który pojawił się w Polsce w 2008 roku. Potrzeba nowej profesji w opiece nad osobami chorymi została zdeterminowana zmieniającym się systemem kształcenia w zawodach medycznych, jak i narastającymi potrzebami świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do rosnącej populacji ludzi przewlekle chorych i niesamodzielnych.


Kompetencje opiekuna medycznego umożliwiają mu w sposób profesjonalny pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokajać jej podstawowe potrzeby życiowe. W trakcie nauki opiekun nabywa zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole. Charakteryzuje się empatią, tak ważną w kontakcie z drugim człowie­kiem. Ponadto pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swo­ich działań. Poprzez swoją po­stawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent szkoły, która kształci w zawodzie opiekun me­dyczny, jest przygotowany do pomagania osobie chorej i niesa­modzielnej w zaspokajaniu po­trzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i inne­mu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, de­zynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywa­nia zabiegów.

Do zadań opiekuna medyczne­go osoby chorej i niesamodziel­nej należą:

 • planowanie i wykonywanie czyn­ności higienicznych i pielęgnacyj­nych z uwzględnieniem stanu pacjenta,
 •  wykonywanie zabiegów prze­ciwzapalnych i kąpieli leczni­czych na zlecenie lekarza lub pielęgniarki,
 •  zapewnienie wygodnego i bez­piecznego ułożenia w łóżku,
 •  pomaganie przy zmianie pozy­cji, wstawaniu i przemieszcza­niu się,
 •  wykonywanie czynności zwią­zanych z pomocą w karmieniu lub karmieniem pacjenta,
 • współpraca z zespołem tera­peutycznym,
 •  aktywizacja i organizacja czasu wolnego,
 •  stosowanie przepisów prawa dotyczących praw pacjenta,
 •  stosowanie profilaktyki i pielę­gnacji przeciwodleżynowej,
 •  przekazywanie pielęgniarce in­formacji o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia
 •  przeprowadzanie edukacji w za­kresie higieny osobistej i zabie­gów pielęgnacyjnych.

Z takim przygotowaniem opie­kunów medycznych zatrudnia się w zakładach opieki długotermi­nowej, w szpitalach oraz w domach pomocy społecznej sprofilowanych na pomoc osobom chorym, gdzie stają się oni inte­gralną częścią zespołów terapeu­tycznych.

Od 2008 roku kwalifikacje za­wodowe opiekuna można zdo­bywać w Europejskim Centrum Edukacji w Opiece Długotermino­wej Szkole Policealnej dla Opieku­nów Medycznych w Toruniu - za­łożonej przez Toruńskie Zakła­dy Materiałów Opatrunkowych SA. Z uwagi na duże zaintereso­wanie tym zawodem w 2012 zo­stała otwarta także druga szkoła - w Bydgoszczy.
Europejskie Centrum przykła­da szczególną wagę do jakości kształcenia, zwłaszcza, że opie­kun medyczny jest zawodem za­ufania publicznego. Zajęcia teo­retyczne prowadzone są przez nauczycieli praktyków posiadają­cych uprawnienia pedagogiczne. Natomiast praktyka realizowa­na jest w dobrze wyposażonych salach ćwiczeń, a umiejętno­ści nabyte w pracowni potwier­dzane są ćwiczeniami w placów­kach służby zdrowia pod okiem nauczyciela zawodu.

Odbiorcą usług opiekuna jest osoba chora, bardzo często w realizacji swo­ich podstawowych potrzeb uza­leżniona od osób drugich, dlatego naszą misją jest przygotowa­nie profesjonalnego, odpowie­dzialnego i empatycznego opiekuna medycznego.


 

Obecnie trwa nabór na nowy semestr nauki w Europejskim Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej. Zgłoszenia można przesyłać do 27 stycz­nia 2013 roku. Pierwsze zaję­cia odbędą się w lutym 2013. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.opiekunmedyczny.com oraz pod nr tel. 56 612 35 67.