oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zdecydowaliśmy się w tym miejscu zamieszczać przykładowe zakresy obowiązków pracowników dps, ponieważ wiemy, ze takie jest zapotrzebowanie. Jednak należy pamiętać, że zakresy takie mogą wyglądać diametralnie różnie w róznych placówkach - tak, by je najlepiej dostosować do lokalnej specyfiki.

Liczymy na nadsyłanie zakresów stosowanych w Państwa ośrodkach - może po jakimś czasie uda się określić pewne stałe elementy, które powinny pojawić się np. przy precyzaowaniu nazwy stanowiska / etatu...


Instruktor terapii zajęciowej

ZAKRES
ZADAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZATRUDNIONEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ..................W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

pani .................................

I. Podległość służbowa

Instruktor terapii zajęciowej podlega bezpośrednio kierownikowi działu opiekuńczo - terapeutycznego, a w ramach zadań w grupie mieszkalnej kierownikowi grupy.

II. Zakres zadań

a. Podstawowym zadaniem instruktora terapii zajęciowej jest prowadzenie zajęć wszechstronnie uaktywniających mieszkańców grupy, do której instruktor jest przydzielony.
b. Instruktor terapii powinien zwracać szczególną uwagę i motywować do udziału w zajęciach mieszkańców mniej sprawnych, nie uczestniczących w innych zajęciach.
c. Instruktor wykorzystuje swoją wiedzę i dostępne środki oraz pomieszczenia grupy mieszkalnej i sale terapii (również otoczenie Domu).
d. Instruktor terapii współdziała z innymi pracownikami grupy, innymi terapeutami, specjalistami, kierownikiem działu , kierownictwem DPS i innymi pracownikami
e. W trakcie realizacji swoich zadań instruktor kładzie nacisk na sprawy higieny osobistej, rolę czynności porządkowych i pracy, poszanowanie współmieszkańców ,personelu Domu i wyposażenia placówki.
f. W miarę możliwości i posiadanych umiejętności współdziała lub inicjuje przygotowanie imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek. W zakresie tym konsultuje się z kierownikiem działu, kierownikiem grupy mieszkalnej i instruktorem kulturalno - oświatowym.
g. Instruktor zobowiązany jest na bieżąco prowadzić dziennik zajęć z mieszkańcami, gdzie odnotowuje charakter prowadzonych zajęć i ważniejsze uwagi na temat ich uczestników.
h. Instruktor przestrzega przepisów BHP , jest powiadomiony o całkowitym zakazie spożywania alkoholu w pracy lub przystępowania do pracy pod jego wpływem.
i. O wypadku, zasłabnięciu, ataku epileptycznym i innych zdarzeniach losowych natychmiast powiadamia służby medyczne (pielęgniarkę),a w następnej kolejności osoby będące na dyżurze w grupie mieszkalnej i kierownika działu. W nagłych sytuacjach zobowiązany jest przede wszystkim do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Powyższe zalecenia odnoszą się zarówno do wydarzeń związanych z mieszkańcami, jak i pracownikami. O wypadku własnym zawiadamia ponadto inspektora służby BHP.
j. W sprawach merytorycznych instruktor konsultuje się z lekarzami specjalistami, psychologiem zakładowym, pedagogiem, pracownikiem socjalnym i kierownikiem działu.
k. Instruktor przestrzega przepisów prawa pracy, przepisów p.poż., dyscypliny pracy i uaktualnia swą wiedzę w tym zakresie.
l. Instruktor wykonuje też inne polecenia przełożonych związane z pracą w DPS, w tym dotyczące nagłych zastępstw i pomocy organizacyjnej.
m. Czas wolny od zajęć z mieszkańcami winien być przeznaczony na uzupełnianie wiedzy fachowej i załatwianie spraw organizacyjnych.

III. Odpowiedzialność

Instruktor terapii odpowiada za rzetelne wykonywanie powierzonych mu zadań, a w szczególności za bezpieczeństwo podopiecznych . Ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za powierzony inwentarz, materiały i sprzęty, które wykorzystuje. O zauważonych nieprawidłowościach informuje odnośnych pracowników (np. prac. technicznych, kier. grupy itd.)

IV. Uprawnienia

Instruktor korzysta z uprawnień wynikających z ogólnych przepisów ustawodawstwa pracy i przepisów szczególnych , na podstawie których został zatrudniony.

Powyższy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień przyjmuję do wiadomości i przestrzegania

Przyjmuję
Zlecam
...............................................
.............................................

...................., dnia...............................................