oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Minister pracy podpisał 21 czerwca 2001roku rozporządzenie określające kwalifikacje pracowników wydziałów pomocy społecznej w urzędach wojewódzkich.

Po wejściu w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 899) napłynęło do ministerstwa pracy wiele uwag od wojewodów z całej Polski. Ograniczenie kierunków wykształcenia dla osób sprawujących nadzór i kontrolę nad domami pomocy społecznej do politologii, psychologii lub socjologii powodowało duże trudności w realizacji zadań tych placówek.

W większości uwag pojawiła się propozycja, by rozszerzyć przepisy o kierunek pedagogika. Osoby z tym wykształceniem sprawowały dotychczas nadzór i kontrolę nad domami pomocy społecznej i wykazały się dużym doświadczeniem.

Podpisane właśnie rozporządzenie określa kierunki studiów oraz inne wymagania stawiane pracownikom pomocy społecznej.

Osoby, które z upoważnienia wojewody mają nadzorować standardy wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i adopcyjno-opiekuńczych muszą mieć

  • ukończone magisterskie studia na kierunkach: pedagogika, psychologia lub politologia,
  • legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy w zawodzie pedagoga, psychologa lub w zakresie resocjalizacji oraz
  • mieć ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Natomiast osoby chcące nadzorować domy pomocy społecznej muszą być magistrami socjologii, psychologii, pedagogiki lub politologii.

Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.