oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa i opiekun w domu pomocy społecznej to trzy nowe zawody w pomocy społecznej.

Kształcenie w tych kierunkach będzie możliwe już od nowego roku szkolnego 2001/2002. Na wniosek ministra pracy wprowadzone zostały trzy nowe zawody w dziedzinie pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405) wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346 - Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej następujące zawody: 346[02] - asystent osoby niepełnosprawnej - do realizacji w rocznym cyklu kształcenia w szkole policealnej; 346[03] - opiekunka środowiskowa- do realizacji w rocznym cyklu kształcenia w szkole policealnej; 346[04] - opiekun w domu pomocy społecznej- do realizacji w dwuletnim cyklu kształcenia w szkole policealnej.

  • Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy m.in. współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.), współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Opiekunka środowiskowa ma za zadanie m.in. pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie), pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego, kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
  • Do zadań w ramach zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej należy m.in. pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych), aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.

W końcu czerwca br. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził podstawy programowe oraz programy nauczania dla każdego zawodu. Pozwala to na wprowadzenie wszystkich nowych zawodów do szkół policealnych zainteresowanych tego typu kształceniem począwszy od roku szkolnego 2001/2002.