oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Pracownik socjalny, który chce podnieść swoje kwalifikacje może ubiegać się o skierowanie na specjalizację zawodową. Minister pracy podpisał rozporządzenie określające minima programowe dla I i II stopnia tej specjalizacji.

Rozporządzenie ministra pracy z 4 października 2001 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wchodzi w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie określa minima programowe obowiązujące dla specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji, tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów oraz warunki jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w tym zakresie.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności "praca socjalna" lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia.

Istnieją dwa stopnie specjalizacji zawodowej dla pracowników socjalnych:

  • I stopień, który ma na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych,
  • II stopień, który ma na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej.

O specjalizacje mogą się ubiegać czynni zawodowo pracownicy socjalni tzn. zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także w podmiotach i instytucjach realizujących (np. na zlecenie gminy) zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwłaszcza drugiego stopnia specjalizacji. Umożliwiają lepsze poznanie wybranego zakresu specjalizacji oraz odbycie konsultacji z doświadczonym konsultantem podczas opracowywania pracy dyplomowej.