oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Kierownik: dr Zbigniew Jańczak

 • Uwagi wstępne

W społeczeństwie polskim, podobnie jak w innych krajach europejskich, utrzymuje się tendencja wzrostowa odsetka osób w wieku starszym oraz osób niepełnosprawnych. Stworzenie i zapewnienie systemu mającego na celu wszechstronną kompensację (malejących wraz z wiekiem) możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb, integrację z lokalną społecznością oraz przygotowanie do starości z jednej strony a także ochrony zdrowia, organizacji czasu wolnego, ochrony pracy ludzi starszych, pomocy obłożnie chorym, pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz pomocy instytucjonalnej z drugiej strony wymaga przede wszystkim przygotowania kwalifikowanych kadr.

Rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi generuje nowe miejsca pracy dla specjalistów w tej dziedzinie.

Rehabilitacja domowa nabierająca coraz większego znaczenia w kompleksowej rehabilitacji, także zwiększa zapotrzebowanie na osoby, które w sposób profesjonalny planowałyby ją, organizowałyby i czuwały nad prawidłowym przebiegiem.

 • Cele studiów
 1. Przybliżenie problematyki opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 2. Zapoznanie z organizacją służby zdrowia, systemami zabezpieczenia społecznego, orzecznictwa w systemach ubezpieczeniowych.
 3. Przyswojenie wiadomości z zakresu fizjologii osób starszych i niepełnosprawnych.
 4. Zapoznanie się z aspektami psychologicznymi i socjologicznymi starości i niepełnosprawności.
 5. Zapoznanie z aspektami biologicznymi procesu starzenia się
 6. Poznanie zagadnień związanych z zapobieganiem i leczeniem chorób cywilizacyjnych.
 7. Zapoznanie się z problematyką patofizjologii i patomechaniki a także kinezyterapii.
 8. Oddziaływanie w ramach skoordynowanego programu działań: medycznych, psychopedagogicznych, rehabilitacyjnych, leczniczych.
 9. Poznanie zagadnień z zakresu profilaktyki i oświaty pro zdrowotnej.
 10. Zdobycie umiejętności w zakresie:
  1. pomocy rodzinom w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  2. kształtowania pozytywnych relacji miedzy osobami starszymi, niepełnosprawnymi a rodziną, terapeutami, środowiskiem społecznym
  3. kinezygerontoprofilaktyki
 • Organizacja
 1. Organizator: Katedra Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 2. Adresaci studiów: absolwenci szkół wyższych, słuchacze ostatnich lat studiów.
 3. Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 4. Czas trwania: 2 semestry
 5. Liczba godzin: 200
 6. Sesje: soboty i niedziele 1-2 razy w miesiącu,
 7. Odpłatność; ok. 2600,-zł; 1300,-zł za semestr
 • Kryteria doboru kandydatów
 1. ukończone studia wyższe
 2. w miarę wolnych miejsc studenci ostatnich lat studiów (świadectwo zostanie wydane po otrzymaniu dyplomu)
 3. wymagane dokumenty: podanie wg wzoru, potwierdzenie zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dowód wpłaty
 • Ukończenie studiów przygotowuje absolwenta do:
 1. współpracy ze specjalistami rehabilitacji i fizjoterapii oraz wspomagania ich działań
 2. opieki i pielęgnacji zgodnej z programem fizjoterapii i rehabilitacji
 3. planowania i organizacji działań w zakresie rehabilitacji medycznej i społecznej optymalnego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 4. przygotowania i pomocy rodzinom w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 5. umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów osób starszych lub niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb.
 • Warunki ukończenia
 1. Warunkiem ukończenia studiów jest ugruntowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na przygotowanie do egzaminu końcowego
 2. Po spełnieniu tego kryterium wydawane będą Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych wg wzoru MENiS, dyplom oraz legitymacja Instruktora Rekreacji Ruchowej w zakresie kinezygerentoprofilaktyki.
 • Kadra prowadząca
 1. Organizator studiów zapewnia wysoką jakość zajęć poprzez zapewnienie profesjonalnej kadry prowadzącej. Zajęcia będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną związaną z tematyką zajęć.
 2. Dla zapewnienia wysokiej jakości zajęć oraz spójności pomiędzy poszczególnymi modułami programowymi wyodrębnione zostaną zadania:
  • koordynatora studiów (kierownik),
  • prowadzących wykłady,
  • prowadzących zajęcia,

Do pobrania: Wzór podania i oświadczenia dla ubiegających się o przyjęcie (dokument Worda; .doc ; 40 KB)