oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Elżbieta Szwałkiewicz, Jolanta Kaussen – MEDI 1/2008; dps.pl 18.04.2008)

Agresja wyraża strach, niemożność odnalezienia się w aktualnej sytuacji lub niezaspokojenie potrzeb psychicznych.

Przyczyny i rodzaje agresji

Najczęstsze czynniki psychospołeczne oraz zdrwotne wywołujące agresję u osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, to:

 • lęk przed całkowitą zależnością od pomocy innych, zanik racjonalnego myślenia, strach przed śmiercią,
 • poczucie zagrożenia, odreagowywanie wcześniej doświadczonych, rzeczywistych bądź urojonych, krzywd,
 • izolacja społeczna, chęć zemsty za doznane krzywdy, osamotnienie, uczucie zazdrości wynikające ze złej oceny sytuacji,
 • niemożność zaspokojenia pociągu alkoholowego u osób nadużywających go,
 • złe warunki mieszkaniowe, bytowe,
 • niektóre jednostki chorobowe, np. demencja starcza, choroba Parkinsona, epilepsja, wylew krwi do mózgu, nadczynność tarczycy, bezsenność,
 • błędy pielęgnacyjne opiekunów.

Rodzaje agresji:

agresja fizyczna: używanie siły fizycznej wobec współmieszkańców i personelu opiekuńczego (tzw. dywersja), np. odmowa przyjęcia pożywienia, utrudnianie karmienia, celowe zanieczyszczanie łóżka i bielizny,

agresja werbalna: obrażanie i oskarżanie współmieszkańców, personelu, przeklinanie.

Postępowanie z agresywnym podopiecznym

Wobec agresywnego podopiecznego należy przedsięwziąć następujące działania:

 • poprawić wzajemną komunikację,
 • respektować prawa podopiecznego,
 • przestrzegać sfery prywatności,
 • mobilizować do brania odpowiedzialności za siebie,
 • w miarę możliwości unikać słów, czynności, sytuacji, które wywołują u osoby objętej opieką agresję,
 • pełnić funkcję mediatora w sytuacji konfliktowej,
 • nagradzać podopiecznych za ich starania w walce z agresją.