oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Umiejętności takich jak pranie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi uczą się osoby z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy. Z tej formy wsparcia skorzystało w I półroczu 2001 r. ponad 8 tys. osób.

Szczególną formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi są specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz środowiskowe domy samopomocy. Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z innych świadczeń pomocy społecznej na ogólnych zasadach przyznawania świadczeń takich jak np.: renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek celowy, dom pomocy społecznej, praca socjalna czy mieszkanie chronione.

Specyficzną ofertę dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi środowiskowy dom samopomocy. Zapewnia on pomoc półstacjonarną np.

  • trening umiejętności życia codziennego ( np. pranie i higiena, przygotowanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi),
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (kontakty społeczne, aktywność, odpowiedzialność),
  • terapia zajęciowa (rzeźbienie, malowanie itp.)
  • poradnictwo psychologiczne i socjalne, psychoedukacja.

Pomoc ta ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczaniu osoby w placówce całodobowej opieki. Domy te są prowadzone lub zlecone do prowadzenia przez administrację rządową gminie lub powiatowi. Samorządy z kolei mogą zlecić prowadzenie domów stowarzyszeniu, grupie samopomocy pacjentów i ich rodzin, osobie fizycznej lub prawnej. Według danych za I półrocze 2001 r. ze środowiskowych domów samopomocy korzysta 8 429 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to świadczenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dostosowane do szczególnych potrzeb tej grupy osób, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Do świadczeń tych zalicza się usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne oraz pomoc mieszkaniową .

Specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane są dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy, i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2000 r. z tej formy pomocy korzystało 11 113 osób. Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl