oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. oprac. Robert Pawliszko; dps.pl 25.03.2008)

 

 

Otwarta Metoda Koordynacji

Zintegrowany system wsparcia osób starszych na przykładzie projektu: Wrocławskie Centrum Seniora

 

Wrocław
Pl. Dominikański 6

 

Wstęp

Prezentowany projekt Wrocławskiego Centrum Seniora jest konsekwencją kilku istotnych czynników społeczno – ekonomicznych. Zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństw, pojawianie się wielu podmiotów świadczących usługi opiekuńcze i wspierających osoby starsze, niesamodzielne, doświadczenia nabyte przez państwa w świadczeniu szeroko pojętych usług socjalnych, konieczność racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi to tylko kilka przyczyn dla których powstał projekt.

Punktem wyjścia jest chęć skoordynowania działań jak największej liczby podmiotów działających na określonym terenie, w tym przypadki Mieście Wrocławiu. Elementem wzmacniającym zasadność tego typu działań jest opinia Europejskiego Komitetu Społeczno Ekonomicznego w sprawie komunikatu (…)— Modernizacja opieki społecznej w celu ukształtowania efektywnej, dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej: wsparcie strategii krajowych przy użyciu otwartej metody koordynacji COM(2004) 304.Na tej podstawie przy konstrukcji niniejszego projektu zastosowano zalecaną przez Europejski Komitet Społeczno Ekonomiczny zmodyfikowaną Metodę Otwartej Koordynacji dostosowaną w ocenie autora do warunków i potrzeb charakterystycznych dla środowiska jej zastosowania.

Cel główny projektu

Koordynacja działań instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów. Stworzenie we Wrocławiu systemu nowoczesnej i kompleksowej oferty działań aktywizacyjnych i pro zdrowotnych dla seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego.

Cele szczegółowe projektu

 • Konsolidacja organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia i usług dla seniorów.
 • Utworzenie Forum organizacji senioralnych kreujących politykę Miasta na rzecz osób starszych.
 • Zorganizowanie Centrum Seniora z Poradnią Geriatryczną, Punktem Informacyjnym, Warsztatami aktywizacji i terapii seniorów.
 • Opracowywanie założeń polityki senioralnej miasta.
 • Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami Centrum w zakresie podejmowanych działań na rzecz seniorów.
 • Prowadzenie stałej zintegrowanej analizy potrzeb i spersonalizowanych programów opieki i wsparcia osób starszych – niesamodzielnych.
 • Wzmocnienie mechanizmów spójności i solidarności społecznej.
 • Wzmocnienie RODZINY.

Adresaci projektu

Głównymi adresatami projektu są seniorzy oraz instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych  Miasta Wrocławia.

Zakres projektu

Projekt realizowany we Wrocławiu i na rzecz seniorów Miasta Wrocławia.

Opis projektu

Powołanie Wrocławskiego Centrum Seniora  ma na celu zintegrowanie i skoordynowanie działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz seniorów w ramach ich działalności statutowej, zinwentaryzowanie podmiotów działających na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Działalność WCS może być rozpatrywana w dwóch płaszczyznach. Pierwszą stanowi integracja i planowanie wzajemnie skoordynowanych działań na rzecz seniorów przez organizacje i instytucje działające w ramach Centrum. Obejmuje ona organizacjie i instytucje samorządowe, pozarządowe i osoby prywatne np. Instytucje pomocy społecznej, instytucje opieki zdrowotnej, organizacje samorządowe, kluby seniora, szkoły, uczelnie.   Drugą płaszczyznę tworzy oferta wsparcia, aktywizacji i pomocy seniorowi mieszkańcowi Wrocławia. Podejmowane działania w tej płaszczyźnie powinny obejmować:

 • Poradnictwo
  • Socjalne
  • Prawne
  • Psychologiczne
  • Organizacyjno – prawne
  • Medyczno-opiekuńcze
 • Świadczenia zdrowotne w ramach poradni:
  • Geriatrycznej
  • Rehabilitacyjnej
 • Konsultacje
 • Farmakoterapia
 • Dietetyka
 • Usprawnianie ruchowe
 • Bariery architektoniczne: w domu i miejscach publicznych
 • Warsztaty
  • Terapii zajęciowej
  • Samoopieki
  • Rozwoju intelektualnego
  • Inne
 • Prowadzenie badań empirycznych w zakresie potrzeb seniorów  i sposobów ich zaspakajania.
 • Prowadzenie bazy danych obejmującej instytucje, organizacje.
 • Opracowywanie strategii działań w zakresie wspierania osób starszych.

Powołanie Centrum Seniora wychodzi naprzeciw coraz bardziej zauważalnym potrzebom tak organizacji i instytucji jak i odbiorców usług “senioralnych”. Z jednej strony będzie to płaszczyzna szybkiej wymiany informacji pomiędzy oferentami tychże usług a ich odbiorcami, pozwoli także na szybkie dostosowanie do potrzeb seniorów poszerzanie lub zmianę oferty. Z drugiej strony istnienie Centrum jako szerokiego forum wymiany pomysłów i łączenia sił w ich realizacji pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów organizacji i instytucji w nim współpracujących. Skoncentrowanie w jednym miejscu informacji o ofercie usług i świadczeń kierowanych do seniora zaoszczędzi czas osobie starszej, rodzinom w poszukiwaniu wsparcia i pomocy. Centrum umożliwi profesjonalne, kompleksowe zaplanowanie i dostosowanie do potrzeb oferty wsparcia. W zakresie współpracy pomiędzy świadczeniodawcami usług "senioralnych” stworzona zostanie możliwość projektowania i realizacji programów i zadań wzajemnie kompatybilnych tworzących rozwiązania systemowe.

Partnerzy projektu

 • Seniorzy, osoby starsze - niesamodzielne. Samorządy, organizacje senioralne.
 • Organizacje i instytucje pomocy społecznej z terenu m. Wrocławia
 • Organizacje i instytucje opieki zdrowotnej z terenu m. Wrocławia
 • Organizacje pozarządowe działające na terenie Wrocławia
 • Szkoły, uczelnie
 • Przedstawiciele urzędów samorządowych i rządowych odpowiedzialnych na działania podejmowane na rzecz seniorów.
 • Firmy prywatne

Współpraca w ramach Centrum na podstawie umów, listów intencyjnych. Partnerzy projektu otrzymują prawo do posługiwania się LOGO Centrum Seniora w miejscach swojej statutowej działalności. Oznacza to że obok wizytówek organizacji czy instytucji funkcjonować będzie jednolita graficznie wizytówka  Centrum Seniora. Część podmiotów, osób zaangażowanych w działania Centrum swoje zadania realizuje w zależności od możliwości lokalowych w miejscu przeznaczonym na WCS.

Zakres Działalności

Poradnia Geriatryczna – działająca na podstawie kontraktu powołanego ZOZ z NFZ.

Wsparcie specjalistyczne seniorów w zakresie potrzeb zdrowotnych.

Poradnia Pielęgniarska – w oparciu o doświadczenia Punktu Edukacyjno – konsultacyjnego wspieranie seniorów i ich rodziny w zakresie opieki i pielęgnacji. Prowadzenie działań pro zdrowotnych na rzecz osób starszych.

Poradnia rehabilitacyjna – prowadzenie konsultacji i zajęć warsztatowych z seniorami w zakresie usprawniania ruchowego w tym szczególnie profilaktyki urazów seniorów.

Warsztat terapii zajęciowej – zajęcia aktywizacyjne, poprawiające sprawność intelektualną i ruchową.

Zajęcia kulturalno – oświatowe prowadzone przez animatora kultury dla seniorów. Szkolenia dla liderów Klubów Seniora w zakresie prowadzenia zajęć kulturalnych.

Punkt informacyjny – przygotowujący kompleksową informację o organizacjach i instytucjach działających na rzecz seniorów w tym podstawowe poradnictwo prawne, administracyjne, zdrowotne i socjalne. Kontakt osobisty, telefoniczny internetowy.

Poradnictwo prawne dla seniorów i na rzecz seniorów – prowadzone przez prawników wolontariuszy. Porady prawne oraz pomoc w pisaniu pism, odwołań, wniosków itp.

Moderowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz seniorów w m. Wrocławiu.

Wskazywanie obszarów badawczych związanych z osobami starszymi.

Etapy działań

 • Inwentaryzacja podmiotów
 • Identyfikacja potencjalnie zainteresowanych oraz promocja projektu.
 • Organizacja i wspieranie lokalnych porozumień na rzecz tworzonego programu.
 • Powołanie Rady Programowej / Forum/ Centrum.
 • Określenie strategii działań oraz struktury organizacyjnej Centrum.
 • Pozyskanie budynku spełniającego minimalne wymagania do prowadzenia i  rozwoju Centrum.
 • Podjęcie działań organizacyjnych i dostosowawczych do potrzeb seniorów.
 • Opracowanie i wdrożenie miejskiego programu senioralnego

Spodziewane efekty

 • Wzmocnienie i wzbogacenie oferty usług dla osób starszych
 • Połączenie zasobów organizacyjnych i intelektualnych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób starszych pozwoli na profesjonalne i kompleksowe przygotowanie oferty świadczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych. W jednym miejscu osoba starsza często zagubiona, nie dysponująca już wystarczającym potencjałem  wiedzy i energii, uzyska nie tylko pełną informację o przysługujących Jej usługach i świadczeniach ale także w sposób bezpośredni, na miejscu może skorzystać z oferty rehabilitacyjnej, aktywizacyjnej czy też zdrowotnej oferowanej w Centrum.
 • Zwiększenie liczby osób, które zostaną objęte świadczeniami - Z wstępnej analizy danych dotyczącej ilości osób korzystających w różnym zakresie i formie z usług wspierających osoby starsze wnioskować można że znaczna ich część nie ma do nich dostępu lub też dostęp do nich jest utrudniony. Wymiana informacji w ramach Centrum pomiędzy instytucjami i organizacjami o osobach potrzebujących wsparcia pozwoli na objęcie ofertą usług jak największej ilości osób. Przykładem może być sytuacja osób oczekujących na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej lub Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w kolejce w I kwartale 2007 zarejestrowanych było ok. 500 osób. Znaczna ich część w ramach profesjonalnie przygotowanej przez Centrum oferty mogła by uzyskać właściwe wsparcie i jak najdłużej pozostać w środowisku.
 • Wzbogacenie oferty i form pomocy - Nie ulega wątpliwości że połączenie zasobów organizacji, instytucji i osób prywatnych pozwoli na wzbogacenie oferty usług kierowanej do seniorów. Wymiana informacji pomiędzy partnerami Centrum pozwoli na właściwą alokację posiadanych zasobów w miejsca pojawiających się potrzeb i rezygnacji z usług świadczonych przez inne podmioty. Zwiększenie potencjału intelektualnego oraz doświadczenia organizacji i instytucji współpracujących w ramach Centrum pozwoli na sprawniejsze kreowanie  realizowanie nowych pomysłów i zamierzeń oraz dostosowywanie ich do bieżąco monitorowanych potrzeb seniorów.
 • Zwiększenie zakresu podmiotowości seniora - Oferowanie kompleksowej usługi dla seniora dostosowanej do jego potrzeb i możliwości stawia Go w centrum zainteresowania. To upodmiotowienie wymusza na świadczących usługi ciągłe ich modyfikowanie w oparciu o zmieniające się potrzeby i możliwości odbiorcy, oraz dbanie o jak najwyższy usług poziom.
 • Skoordynowanie lokalnych inicjatyw i działań "senioralnych” - Nie ulega wątpliwości że do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, organizacyjnymi i ekonomicznymi niezbędne jest zastosowanie metody umożliwiającej nie tylko planowanie i realizacje różnych zamierzeń ale także stworzenie właściwych i sprawnych narzędzi oceniających efektywność i umożliwiających stosowanie zaplanowanej ewaluacji.
 • Symulację wydatków publicznych w kontekście lokalnych zmian demograficznych
 • Diagnoza prognostyczna uwzględniająca zmiany demograficzne i związane z tym zmiany nakładów finansowych na wsparcie osób starszych. Dostarczenie danych wskazujących na konieczność transferu środków finansowych w oparciu o zmianę struktury społecznej.
 • Podtrzymanie więzów rodzinnych oraz wzmocnienie jej roli w opiece nad osobami starszymi niesamodzielnymi.Wykorzystanie mocnych jeszcze w kulturze społeczności polskiej więzów społecznych na poziomie rodziny do wspierania osób zagrożonych marginalizacją ( wykluczeniu społecznemu) i takie ich stymulowanie i wzmacnianie by osoba starsza niesamodzielna jak najdłużej mogła przebywać w środowisku domowym.
 • Kampania społeczna na rzecz osób starszych, niesamodzielnych.
 • Tworzenie nowej  tkanki społecznej, opartej na  nowych potrzebach ludzi oraz zmian demograficznych. Zmiana w mentalności polityków i liderów społeczności lokalnych w patrzeniu na rzeczywiste potrzeby ludności. Wskazanie zagrożeń marginalizacji całych grup społecznych wynikających min. z oporu przed zmianami organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia osób starszych i niesamodzielnych.

Uzasadnienie podjęcia projektu

Wzrastająca liczba osób starszych w społecznościach lokalnych, samotność, poczucie bezradności i niepewności tych osób, wskazują na konieczność poszukiwania nowych ofert pomocy dla seniorów. Badania wykazuję, że w wieku powyżej 65 lat człowiek spędza niemal 3/4 swego czasu w czterech ścianach. To zapewne i skutek i przyczyna zarazem tego, że ludzie starsi bardzo często są lub czują się samotni i nikomu niepotrzebni. Pamiętać też musimy, że starość jest bardzo zróżnicowana, a pomocy i współdziałania nie wymagają jedynie ludzie najmniej sprawni.

W związku z niedostatkiem systemowych rozwiązań na poziomie Państwa, dotyczących opieki nad osobą chorą, seniorem, rolę kreatora zintegrowanego systemu obejmującego kompleks działań w zakresie wsparcia i opieki nad wspomniana kategorią obywateli coraz częściej przejmują samorządy.

Generalnie istotą wsparcia i opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi powinno być zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej usługi na rzecz potrzebującego jak najdłużej w środowisku lokalnym( w domu). Kompleksowość ta powinna oznaczać interdyscyplinarne podejście do potrzeb seniora czy też chorego wszystkich organizacji i instytucji działających w tym obszarze(sektor usług opiekuńczych i wsparcia osób starszych, przewlekle chorych).

Temu właśnie ma służyć przygotowanie i realizacja niniejszego projektu.

Wrocław w roku 2010 będzie miastem ludzi starszych. Demografowie prognozują, że za 3 lata we Wrocławiu mieszkać będzie ok. 130 tys. ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba osób starszych we Wrocławiu ma podobnie jak w innych aglomeracjach miejskich tendencje wzrostowe. Przesunięcie się w wzwyż granicy wiekowej oraz postępy w medycynie sprawiają, że lawinowo wzrasta liczba osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Palącym staje się, więc przygotowanie sprawnego systemu wspierania tychże ludzi w oparciu o zsynchronizowane działania w ramach lokalnej polityki miasta. Wstępem do tychże działań jest zorganizowanie ośrodka koordynującego działania instytucji wspierających seniorów oraz bezpośrednio świadczącego na ich rzecz usługi. Polityka społeczna jako działalność praktyczna powinna zmierzać nie tylko do zapewniania miejsc w domach pomocy społecznej czy coraz bardziej kosztownej dla budżetu form doraźnej usługi opiekuńczej, ograniczającej się przy tym na ogół do przygotowywania posiłków, udzielenia pomocy w porządkach domowych czy zrobieniu zakupów. Powinna w sposób zorganizowany przygotować szeroką ofertę usług dostosowanych do potrzeb i możliwości potrzebujących.

Projekt Wrocławskie Centrum Seniora jest wypełnianiem zaleceń i opinii Komisji Europejskich odnoszących się do konieczności podejmowania skoordynowanych działań  na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Połączenie elementów ze sfery opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i inicjatyw społecznych wychodzi naprzeciw zaleceniom Europejskiej Komisji Społeczno Ekonomicznej preferującej taki model zintegrowanego wsparcia osób starszych, niesamodzielnych. „Spójność społeczna oznacza postępujące zacieranie się granicy pomiędzy opieką zdrowotną i opieką społeczną”. 

Już dzisiaj w ramach projektu Wrocławskie Centrum Seniora działa „Telefon Seniora” będący  jednym z filarów informacyjnych nakierowanych na zbieranie informacji oraz jej dystrybuowanie o ofertach wsparcia i opieki osób starszych mieszkańców Wrocławia. Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać kompleksowa informację o tzw. ”usługach senioralnych”. Uzupełnieniem „Telefonu Seniora” jest druk i dystrybucja w środowiskach osób starszych ulotek i informatorów. Wydano już ulotkę o Wrocławskich Klubach Seniora, W przygotowaniu są ulotki o Pomocy Społecznej i Ochronie Zdrowia – wszystkie w podobnej rozpoznawalnej szacie graficznej, merytoryczne opisujące usługi realizowane na rzecz osób starszych Miasta Wrocławia.

W ramach zadań realizowanych w Projekcie Wrocławskie Centrum Seniora zorganizowano punkt edukacji zdrowotnej „WSPARCIE” rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach tej działalności wsparcie edukacyjne kierowane jest do opiekunów, rodzin osób starszych i niesamodzielnych. Udzielane są także konsultacje indywidualne oraz warsztaty opiekuńcze w większych grupach.

Dopełnieniem działań informacyjno – edukacyjnych WCS jest strona internetowa http://seniorzy.izp.wroclaw.pl/.

Kampania społeczna na rzecz osób starszych i niesamodzielnych stanowi jeden z głównych nurtów działań w roku 2008.