oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Czasami potrzebujemy przeglądu definicji konkretnego terminu i wtedy z pomocą może przyjść np. internet. Autor (ka?) "Gosiek" przedstawia różne możliwości definiowania pojęcia "rehabilitacja". Wybraliśmy najistotniejsze fragmenty tego ciekawego tekstu.
DPS Forum

Podstawowa rzecz to Ustawa z dn.27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Długi tytuł, a dla nas najważniejszy jest rozdział 3, art.7, punkt1:
"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej"

Art.8 mówi o rehabilitacji zawodowej, art.9 o rehabilitacji społecznej. I to jest właśnie TO !! "Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej
2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji"

Następne definicje:

 • "Rehabilitacja kompleksowa jest procesem obejmującym zorganizowane działania w zakresie rehabilitacji medycznej, psychologicznej, zawodowej i społecznej." (Helena Larkowa)
 • "Rehabilitacja medyczna jest fazą rehabilitacji kompleksowej" (prof. Dega)
 • "Rehabilitacja psychologiczna to pomoc osobie niepełnosprawnej w przystosowaniu do życia z niepełnosprawnością." ( H.Larkowa )
 • "Zadaniem rehabilitacji społecznej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia i współżycia z innymi oraz jednocześnie usuwanie przeszkód społecznych i ekonomicznych." (A.Hulek)
 • "Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie jednostki poszkodowanej na zdrowiu do pracy zawodowej w miarę możliwości na równi z osobami zdrowymi." (A.Hulek)
 • "Rehabilitacja oznacza ograniczony w czasie proces, mający na celu umożliwienie osobie kalekiej optymalnego poziomu funkcjonowania fizycznego, umysłowego i społecznego." (def. WHO)
 • "Rehabilitacja społeczna (...) umożliwia naukę, korzystanie z dóbr kultury, poruszanie się (...)" (J.Kuch)
 • "Rehabilitacja zawodowa to przede wszystkim dobrze dobrane czynności zawodowe, miejsce i stanowisko pracy dostosowane do kwalifikacji i umiejętności zawodowych niepełnosprawnego." (J.Kuch)
 • "Rehabilitacja społeczna jest niezbędna dla powrotu do aktywnego życia człowieka zagrożonego utratą uczestnictwa w normalnym funkcjonowaniu społecznym." (prof.M.Weiss)

A teraz lektura:

 • "Rehabilitacja" pod red J.Kucha, PZWL, Warszawa 1989
 • "Pedagogika rewalidacyjna" pod red. A.Hulka, PWN, Warszawa 1977
 • "Człowiek niepełnosprawny, problemy psychologiczne" - H.Larkowa, PWN, Warszawa
  1987
 • "Współczesne tendencje w rehabilitacji" pod red E.Tomasik i E.Mazanek, Wyd. Akademickie "Zak", Warszawa 1998
 • "Niepełnosprawność" - M.Gogacz, A.Andrzejuk, Michalineum, Warszawa 1991
 • "Ortopedia i rehabilitacja" - W.Dega, PZWL, Warszawa 1996

Zawsze chętnie służę pomocą - Gosiek