oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Tylko 3,26 proc. środków przeznaczonych na dofinansowanie do projektów w ramach Działania 1.4 - Integracja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych wydatkowano w latach 2004-2006. Pieniądze otrzymało zaledwie 108 spośród 758 wnioskodawców. Pozostali nie sprostali skomplikowanym procedurom.

Z raportu "Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)" wynika, że najczęstszym powodem odrzucenia projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), są braki formalne wniosków o dofinansowanie oraz niska jakość dokumentów przedstawionych przez późniejszych beneficjentów.

– Obecnie to biurokracja i zbyt ścisłe trzymanie się procedur uniemożliwia wykorzystanie środków z EFS – uważa Józef Mendruń, prezes fundacji TRAKT, wspierającej rehabilitację osób niewidomych, któremu odmówiono dofinansowania projektu opracowanego przez fundację. Do 16 lutego 2006 r. wydatkowano 7 049 215,47 PLN z kwoty 216 427 317,15 PLN przeznaczonej na realizację Działania 1.4 SPO RZL w latach 2004-2006.

Nie dla wszystkich

Projekt stworzenia centrum doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych został odrzucony, gdyż wnioskodawcy zakwalifikowali go do jednego z tematów Działania 1.4 – doradztwo i poradnictwo zawodowe (choć wszystko wskazuje na to, że otrzyma on dofinansowanie z tematu subsydiowanie organizacji pozarządowych). Wniosek o dofinansowanie programu zostanie także odrzucony, jeśli jego ostatecznym beneficjentem będzie niepełnosprawny student. Z kolei w warsztatach psychologicznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą uczestniczyć wyłącznie niepełnosprawni zarejestrowani jako bezrobotni, co ogranicza grono beneficjentów ostatecznych projektu cieszącego się dużym zainteresowaniem wnioskodawców.

Biurokracja i zbyt ścisłe trzymanie się procedur uniemożliwia wykorzystanie środków z EFS

– W trakcie negocjacji nad kształtem działania nie wzięto pod uwagę tych tematów, których potrzebują osoby niepełnosprawne, lecz jedynie ich otoczenie – uważa Elżbieta Głogowska, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. W przypadku jej programu szkoleń trenerów psychologicznych odmowa wsparcia wynikała z faktu, że instruktorami osób niepełnosprawnych byli inni niepełnosprawni, zatrudnieni w fundacji na podstawie umowy zlecenia, co jest niezgodne z procedurami.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w trakcie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zwrócił się o ponowne składanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), instytucji wdrażającej Działanie 1.4 SPO RZL. Zapowiedział także, że wnioskodawcy otrzymają pomoc ze strony instytucji zarządzających projektami. – Fundusz prowadzi konsultacje z projektodawcami, którzy dopiero przygotowują wnioski – tłumaczy Joanna Kica z PFRON. – Staramy się być elastyczni, jeżeli pozwalają nam na to dokumenty programowe – dodaje.

Swoboda urzędnicza

Zgodnie z opublikowanym w grudniu raportem dotyczącym systemu wdrażania wszystkich działań SPO RZL, kryteria oceny merytorycznej projektów nie są wolne od swobody interpretacyjnej, a sam formularz wniosku stwarza problemy w obiektywnej ocenie jakości programu. Jednym z problemów jest także brak przejrzystej instrukcji użytkowania generatora podań oraz przepisów określających zakres oceny budżetów projektów i pola negocjacji z wnioskodawcami. Dla tych projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, utrudnieniem okazało się wydawanie wzorów sprawozdań w formie rozporządzeń, gdyż wprowadzenie jakichkolwiek zmian do standardów sprawozdawczych wymaga nowelizacji rozporządzenia. Obecnie obieg dokumentów potwierdzających wydatki poniesione przez projektodawców trwa średnio sześć miesięcy.

W Polsce nie funkcjonuje także system przygotowania pracowników instytucji wdrażających do zadań związanych z wyborem programu, który otrzyma dofinansowanie. Większość z nich to osoby młode, nieposiadające doświadczenia i pracujące nie dłużej niż dwa lata. Tylko co trzeci pracownik (oraz co piąty projektodawca) uważa, że kryteria oceny wniosków są jasne i precyzyjne. Z raportu wynika, że pracownicy instytucji wdrażających projekty nie zawsze stosują się do wytycznych obowiązujących ich w procesie oceny.

Fundusz naprawi

– Przy PFRON lub biurze pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych powinien funkcjonować zespół doradców, którzy pomogą sprostać wszystkim formalnościom wymaganym przy projektach – uważa Józef Mendruń. PFRON jako instytucja wdrażająca Działanie 1.4 SPO RZL niski poziom wykorzystania środków z EFS tłumaczy przede wszystkim nieprecyzyjnymi przepisami powodującymi problemy z właściwym kwalifikowaniem wydatków projektów oraz pracochłonnym procesem wyboru wniosków o dofinansowanie związanym z weryfikacją dużej liczby dokumentów.

Żeby zwiększyć płynność podpisywania umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, PFRON zapowiada m.in. przeprowadzanie negocjacji i wyjaśnień w formie pisemnej drogą elektroniczną. Ponadto chce zorganizować szkolenia dla członków Komisji Oceny Projektów oraz inicjować i zachęcać potencjalnych beneficjentów poprzez bezpośrednią rozmowę kadry kierowniczej funduszu. W I kwartale 2006 roku fundusz zamierza wygenerować 200 nowych wniosków o dofinansowanie oraz uruchomić System Informatycznego Monitorowania i Kontroli, który usprawni pracę osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 1.4 SPO RZL.

źródło: http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1658&dok=1658.2.3.2.25.1.0.1.htm