oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Pomost/ Centerko/ dps.pl 9.11.2009)

 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST" nadesłało regulamin konkursu "Wolontariusz Wigilijny", w którym wziąć udział mogą osoby zarejestrowane w łódzkiej Bazie Danych Wolontariuszy


 

Regulamin konkursu "Wolontariusz Wigilijny"

 

 1. Organizatorem konkursu "Wolontariusz Wigilijny" jest Stowarzyszenie Młodzieży i Osóbz Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST".
 2. Celami Konkursu są:
 • propagowanie i promocja twórczości artystycznej wśród wolontariuszy;
 • promowanie idei i misji wolontariatu;
 • umożliwienie wolontariuszom, w tym osobom niepełnosprawnym kontaktu z kulturą i sztuką
 • wzrost poziomu integracji wolontariuszy niepełnosprawnych z pełnosprawnymi;
 • wzrost poziomu tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie;
 • wzrost zaangażowania w wolontariat i działania charytatywne przez mieszkańców miasta Łodzi.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wolontariusze zarejestrowani w "Bazie Danych Wolontariuszy" w Punkcie Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "CENTERKO" z siedzibą w Łodzi.
 2. Praca konkursowa ma być wykonana w formie plastycznej i/lub pisemnej i przedstawiać własną przygodę z wolontariatem, z nawiązaniem do szczególnego dnia, jakim jest Wigilia. Kryterium oceny prac stanowić będzie oryginalność pomysłu, estetyka wykonania oraz sposób nawiązania do tematu Konkursu.
 3. Prace przekazywane organizatorom Konkursu powinny być wykonane w dwóch wersjach:
  1. w formie pracy plastycznej i/lub pisemnej. Poprzez formę plastyczną rozumie się: rysunek, malarstwo, grafikę, collage, rzeźbę, decoupage …, zaś pisemną- wiersz, esej lub opowiadanie.
  2. w wersji elektronicznej (na płycie CD, w przypadku prac plastycznych- zeskanowana praca lub zdjęcie).

Praca oraz płyta CD powinny być zapakowane w kopertę. Koperta powinna mieć następujący opis: nazwa Konkursu "Wolontariusz Wigilijny" oraz dane autora pracy (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu). Do prac należy dołączyć Oświadczenie (w załączeniu), że jest się autorem przesłanego dzieła, wyraża się zgodę na jego ewentualną publikację oraz, że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich. Uczestnicy, którzy nie mają jeszcze ukończonego 18 roku życia mają obowiązek dostarczenia wraz z pracą Oświadczenia opiekuna, że wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie.

Niedostarczenie któregoś z wymaganych powyżej elementów będzie skutkowało niedopuszczeniem zgłoszonej pracy do konkursu.

 1. Każdy uczestnik ma prawo przesłać maksymalnie dwie prace  (plastyczną i pisemną).
 2. Wszystkie prace oceni Jury. W skład Jury wchodzą: Koordytator Projektu, instruktor terapii zajęciowej oraz członek Stowarzyszenia "Pomost". Każdy z członków Jury otrzyma do oceny wszystkie nadesłane prace i oceni je w skali 1-10 pkt. Z grona zgłoszonych prac, 6 zostanie wybranych i nagrodzonych upominkami (3 prace plastyczne i 3 pisemne).
 3. Prace należy przysłać lub przynieść osobiście do 27 listopada 2009 roku na adres:
  Stowarzyszenie "POMOST", 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 (wejście z ulicy na klatkę schodową, I piętro). Liczy się data wpłynięcia pracy do biura Organizatora.
 4. Uczestnicy konkursu przysyłają prace na koszt własny.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04 grudnia podczas integracyjnej imprezy kulturalnej "Wieczór Wigilijny" oraz na stronie internetowej www.pomost.org.prv.pl. Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni osobiście.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych projektów w sposób nieodpłatny wyłącznie w celach dydaktycznych lub edukacyjnych  i pod warunkiem ujawnienia praw autorskich do dzieła.
 7. Kwestie sporne rozstrzyga osoba upoważniona przez Organizatora – p. Aneta Szustak, tel.: (042) 6320866.

 

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "Centerko"

90-408 Łódź

ul.Próchnika 7

tel./fax. (42)6320866

wolontariat.centerko@op.pl

www.pomost.org.prv.pl