oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

WOLONTARIAT W EUROPIE NR 1/2000

WOLONTARIUSZE MAJĄ WŁASNE UBEZPIECZENIE

fragmenty opracowania Mariana Maciuły


Jedną z dziedzin, w której przełamano barierę "niezrozumienia" specyfiki działalności
organizacji pozarządowych, są ubezpieczenia. Doszło do tego dzięki inicjatywie Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu "Słyszę Serce" w Łodzi i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego "HESTIA".
Opracowany projekt o nazwie "Program kompleksowego ubezpieczenia organizacji pozarządowych" jest koordynowany przez wymienione Centra Wolontariatu oraz brokera ubezpieczeniowego Gras Savoye Polska. [...] "Program kompleksowego ubezpieczenia..." jest pierwszą inicjatywą, która służy całościowemu i bardziej korzystnemu finansowo ubezpieczeniu majątku i innych ryzyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.


Do Programu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które realizują swoje zadania statutowe poprzez pracę wolontariuszy i mają osobowość prawną. W dokumentach Programu zostały wyszczególnione następujące rodzaje organizacji pozarządowych: fundacje, stowarzyszenia, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, organizacje działające na podstawie umowy Państwo - Kościół oraz inne instytucje publiczne korzystające z pracy wolontariuszy.
W programie tym wykorzystano definicję wolontariusza, która została opracowana i jest promowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie. W Programie czytamy, że "wolontariusz: jest to człowiek związany z ww. organizacją (fundacje, stowarzyszenia i inne - przyp. red.), który w sposób dobrowolny, bezpłatny i świadomy działa na rzecz innych, wykonując prace przewidziane i zaplanowane przez organizację."

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być trzy grupy ryzyka:
1. Ubezpieczenia majątkowe, które obejmują m.in. budynki, nakłady inwestycyjne, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy stacjonarny, sprzęt specjalistyczny, gotówkę w kasie. Przedmioty te można ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. Można także ubezpieczyć szyby od stłuczenia.
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W Programie zapisano, że "zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki powstałe podczas wykonywania określonej pracy na rzecz organizacji oraz w życiu prywatnym (24 godziny na dobę z wyłączeniem pracy zarobkowej wykonywanej poza określoną w umowie ubezpieczenia).
Ubezpieczenie to obejmuje bezimienną grupę osób zatrudnionych w organizacji. Zgodnie z założeniami Programu: "Sposób ubezpieczenia wolontariuszy został zróżnicowany, ze względu na trwałość czasu pracy poświęconej organizacji, na dwie grupy: ubezpieczenie osoby na rok oraz ubezpieczenie osobodni." W drugim przypadku organizacja zgłasza liczbę osób i dni, przez które te "osoby będą pracować na rzecz organizacji w sposób doraźny". Organizacja jest także zobowiązana do prowadzenia ewidencji, z której będzie wynikać, że dana osoba w momencie zaistnienia szkody pracowała w organizacji.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje między innymi szkody wyrządzone przez wolontariuszy.


Wspólnie z Centrum Wolontariatu zostały opracowane dwie grupy organizacji ze względu na zakres wykonywanych przez nie prac:
I grupa: organizacje, których działalność polega na:
ˇ pracach biurowych, doradczych,
ˇ organizowaniu i udziale w akcjach charytatywnych,
ˇ pomocy w nauce,
ˇ pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.
II grupa: organizacje, których działalność polega na:
ˇ pomocy w terapiach specjalistycznych,
ˇ animacji wolnego czasu,
ˇ usługach opiekuńczych.


Organizacje zainteresowane przedstawionym Programem ubezpieczeniowym zachęcamy do kontaktu z biurem brokerskim Gras Savoye Polska:

p. Elżbieta Chodkiewicz tel. (022) 874-38-45,

p. Dorota Tomaszewska - Żurek tel. (022) 874-42-00 w. 127