oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 12.09.2006)


Planowany przebieg IX Festiwalu Sztuk Wszelakich 6-18 listopada 2006 i dodatkowe regulaminy - pobierz...


Regulamin Festiwalu Sztuk Wszelakich (zmieniony)

Festiwal Sztuk Wszelakich jest corocznym świętem twórców niepełnosprawnych, ich opiekunów i sympatyków. Głównym celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Łodzi , województwa łódzkiego i innych zaprzyjaźnionych regionów Polski, Europy i świata. Festiwal promuje twórczość artystyczną tych osób, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla realizacji tego celu organizatorzy skupiają wokół idei Festiwalu twórców, ich opiekunów, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie oraz instytucje pozarządowe. Organizatorzy rokrocznie występują do władz miejskich i wojewódzkich oraz do środków masowego przekazu o objęcie patronatem tej imprezy

 1. Organizatorem Festiwalu jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi, przy współpracy: fundacji i stowarzyszeń, placówek kulturalno – oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, placówek terapeutycznych i opiekuńczo -terapeutycznych , placówek dziennego i całodobowego pobytu oraz innych instytucji, których jednym z celów jest organizacja czasu wolnego dzieci , młodzieży i dorosłych – niepełnosprawnych – poprzez aktywny udział w amatorskim ruchu artystycznym.
 2. W celu właściwej realizacji Festiwalu organizatorzy powołują Radę Programową. W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących w danej edycji Festiwalu . Przewodniczącym rady programowej jest twórca Festiwalu lub w jego zastępstwie przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej Podgórna w Łodzi.
 3. Do zadań Rady Programowej należy:
 • ocena i przyjęcie do programu festiwalu zgłoszonej imprezy lub innej formy prezentacji dorobku artystycznego
 • opracowanie harmonogramu festiwalu.
 1. W szczególnych przypadkach Rada Programowa pełni funkcję Jury Festiwalu:
 • gdy nagrody przeznaczone dla uczestników są różne pod względem wartości i przydatności,
 • gdy organizator samodzielnej punktowanej (współzawodnictwo) formy prezentacji zwróci się o to do Przewodniczącego Rady Programowej
 1. Imprezy prezentowane na Festiwalu winny:
  a. służyć daleko pojętej terapii osób niepełnosprawnych,
  b. integrować całe środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością miasta i regionu,
  c. tworzyć warunki do wymiany doświadczeń kadry i wolontariuszy - organizatorów czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
  d. tworzyć warunki, poprzez warsztaty i inne formy uczestnictwa, do nawiązania kontaktów z uczniami i studentami, przyszłymi opiekunami – organizatorami czasu wolnego osób niepełnosprawnych
 2. Uczestnictwo w Festiwalu polega na prezentacji dorobku artystycznego choćby w jednym z proponowanych elementów:
 • międzynarodowej wystawie "Wspólna Europa i nie tylko"
 • Prace plastyczne i rzemiosło artystyczne w terapii osób niepełnosprawnych – faktografia
 • Wielkiej Wystawie Rysunku Dziecięcego i innych wystawach plastycznych, rzemiosła artystycznego organizowanych za zgodą Rady Programowej na terenie miasta Łodzi i regionu łódzkiego
 • przeglądzie teatralno - estradowym lub innych przeglądach teatralno – estradowych organizowanych za zgodą Rady Programowej na terenie miasta Łodzi i regionu łódzkiego
 • przeglądzie filmów wideo obrazujących aktywność społeczno-kulturalną osób niepełnosprawnych, realizowanych przez te osoby lub nie
 • okolicznościowym zeszycie literackim Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych Kamena
 • przeglądzie foto obrazującym aktywność społeczno- kulturalną osób niepełnosprawnych
 • wystawie druków ulotnych (plakaty, zaproszenia, tomiki, gazetki i inne)
 • spotkaniach i warsztatach organizowanych dla kadry, wolontariuszy, uczniów, studentów i rodzin – opiekunów osób niepełnosprawnych
 • plebiscycie "Opiekun 2006" organizowanym w celu utworzenia modelowego wizerunku opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • turnieju recytartorskim i poezji śpiewanej organizowanym dla piszących piosenki do tekstów osób niepełnosprawnych i recytujących taką poezję
 • innych formach prezentacji i integracji zaproponowanych podczas tej edycji Festiwalu Sztuk Wszelakich

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź

lub faks:

(042) 643-97-19

albo e-mail:

5dps.terapia@wp.pl

z dopiskiem FESTIWAL

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu winno zawierać:
 • pełną nazwę i adres,
 • numer telefonu i faksu zgłaszającego,
 • imię nazwisko i kontakt osoby oddelegowanej do współpracy,
 • pełny opis prac, programów, filmów itp. zgłoszonych na festiwal, z zaznaczeniem warunków technicznych prezentacji oraz nazwisk autorów i opiekunów artystycznych, a w przypadku prezentacji estradowych i teatralnych - z zaznaczeniem autora, reżysera, scenografa itp. oraz czasu trwania prezentacji (maksymalnie 20 minut)
 1. Potwierdzenie udziału w festiwalu nastąpi podczas specjalnego zebrania organizacyjnego
 2. Zgłoszenia do współpracy organizacyjnej przyjmowane są codziennie pod telefonem: 0-42 643-53-49 lub 0-42 643-53-59 wew. 128 lub 138; faks:0-42 643-97-19; e-mail: 5dps.terapia@wp.pl. I tu też uzyskasz wszystkie potrzebne informacje na tematy związane z Festiwalem
 3. Grand Prix. Każdy podmiot uczestniczący w Festiwalu ma prawo do umotywowanego zgłoszenia jednej osoby do honorowego dyplomu Grand Prix Festiwalu Sztuk Wszelakich za działalność na rzecz aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych. Rada Programowa, po zapoznaniu się z tymi zgłoszeniami, przyznaje co roku ten honorowy tytuł dziesięciu osobom.
 4. Porządek Festiwalu uwzględnia problemy organizacyjne uczestników i zakłada realizację imprez festiwalowych w godzinach 8.30 – 14.00 i 15.00 – 18.00. Wymienione przedziały czasowe nie dotyczą imprez przeznaczonych dla opiekunów i organizatorów czasu wolnego osób niepełnosprawnych
 5. Kalendarz Festiwalu:
  1. do 1 pażdziernika przyjmowanie deklaracji współtworzenia imprez, zgłaszanie samodzielnych imprez festiwalowych i imprez towarzyszących,
  2. do 15 października przyjmowanie materiałów, prac, wydawnictw do wystaw, wierszy i krótkich utworów literackich do zeszytu literackiego Kameny
  3. początek trzeciej dekady października - zamknięcie rekrutacji festiwalowej;
   zebranie organizacyjne
  4. listopad - realizacja festiwalu:

  proponowany termin : 6-18 listopada
  p lanowany przebieg Festiwalu zamieszczamy w dalszej części


Festiwalowe Wydawnictwa

Podstawowymi materiałami wydawniczymi każdej edycji festiwalu są:

 • informator festiwalowy zawierający regulamin festiwalu i projektowany przebieg danej edycji oraz ewentualne regulaminy imprez towarzyszących i inne niezbędne dla tej edycji informacje
 • plakat festiwalowy zawierający informacje o wszystkich imprezach
 • folder festiwalowy zawierający informacje o wszystkich imprezach i wprowadzający do międzynarodowej wystawy (tu dwujęzyczny)
 • gazeta festiwalowa zawierająca informacje o przebiegu festiwalu skupiająca uwagę na przeglądzie teatralno- estradowym i foto – video – rozprowadzana w pierwszym dniu przeglądu teatralno – estradowego


UWAGA

Uczestnicy Festiwalu spoza Łodzi sami pokrywają koszty ewentualnych noclegów i wyżywienia (na imprezach jest tylko wspólnie przygotowywany poczęstunek). Organizatorzy mogą jedynie – na podstawie pisemnej prośby - pomóc w zorganizowaniu tych noclegów i posiłku na terenie Łodzi


Planowany przebieg IX Festiwalu Sztuk Wszelakich 6-18 listopada 2006 i dodatkowe regulaminy - pobierz...