oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz FESTIWAL SZTUK WSZELAKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - HISTORIA

Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych zorganizowany został po raz pierwszy w 1998 roku pod patronatem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Trwał wtedy 2 dni.

Na tej samej sali, w Centrum Kultury Młodych zorganizowano wystawę i prezentowano dorobek amatorskiego ruchu artystycznego. W miarę rosnącego zainteresowania Festiwalem, wystawy przenoszono do Biblioteki Łódź � Śródmieście, Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego, a przegląd teatralno - estradowy przeniesiono do Domu Kultury "Energetyk", a potem na stałe zagościł w Klubie Garnizonowym.

VI Festiwal Sztuk Wszelakich (2003) to już ogromna impreza :

 • Międzynarodowa Wystawa Prac Plastycznych i Rzemiosła Art. WSPÓLNA EUROPA - SŁOWIANIE w Teatrze Muzycznym
 • PRZEGLĄD TEATRALNO -ESTRADOWY I FOTO - VIDEO w Klubie Garnizonowym
 • KONCERT W ROCZNICĘ WYZWOLENIA w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym
 • WIELKA WYSTAWA RYSUNKU DZIECIĘCEGO w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Łódź - Górna
 • WIECZÓR "KAMENY� w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Łódź - Górna
 • WIELKI TURNIEJ RZUTKÓW w Karczmie "Rokita�
 • oraz koncerty estradowe w różnych placówkach.

W Festiwalu brali udział przedstawiciele niemal wszystkich powiatów województwa łódzkiego, przyjaciele z Ziemi Kłodzkiej oraz twórcy z Bułgarii i Czech.

Patronat nad Festiwalem sprawowali:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
 • Marszałek Województwa Łódzkiego
 • a honorowym gościem otwierającym Festiwal był Wiceprezydent Miasta Łodzi.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH

Festiwal Sztuk Wszelakich jest corocznym świętem twórców niepełnosprawnych, ich opiekunów i sympatyków.

Głównym celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych � mieszkańców Łodzi , województwa łódzkiego i innych zaprzyjaźnionych regionów Polski i Europy.

Festiwal promuje twórczość artystyczną tych osób, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla realizacji tego celu organizatorzy skupiają wokół idei Festiwalu twórców, ich opiekunów, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie oraz instytucje pozarządowe.

Organizatorzy rokrocznie występują do władz miejskich i wojewódzkich oraz do środków masowego przekazu o objęcie patronatem tej imprezy.

Organizatorem Festiwalu jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi, współorganizatorami : Stowarzyszenie WSPÓLNE GNIAZDO i Stowarzyszenie NASZA RADA. Współorganizatorami Festiwalu są również wszystkie instytucje i organizacje, które zgłoszą chęć współpracy przy jego realizacji.

W celu właściwej realizacji Festiwalu organizatorzy powołują Radę Programową. Do zadań Rady należy :

 • ocena zgłoszonego programu
 • kwalifikacja zgłoszeń do prezentacji
 • opracowanie harmonogramu zgłoszeń do prezentacji

Rada programowa pełni funkcję Jury Festiwalu.

Festiwal jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym święcie :

 • stacjonarne domy pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • przedszkola i szkoły specjalne i integracyjne,
 • placówki szkolno � wychowawcze,
 • indywidualnych twórców
 • oraz inne instytucje i organizacje opiekujące się osobami niepełnosprawnymi lub działające na rzecz społecznej integracji.

Programy i prace prezentowane na Festiwalu winny służyć daleko pojętej terapii, rozwijać osobowość i szanować godność człowieka.

Uczestnictwo w Festiwalu polega na prezentacji dorobku artystycznego choćby w jednym z proponowanych elementów :

 • wystawie prac plastycznych i rzemiosła artystycznego, która w tym roku połączona będzie z wystawą międzynarodową: WSPÓLNA EUROPA � SĄSIEDZI
 • wystawie rysunku dziecięcego
 • przeglądzie wszelkich form teatralnych i estradowych
 • przeglądzie filmów video obrazujących aktywność społeczno - kulturalną osób niepełnosprawnych, realizowanych przez te osoby lub nie
 • okolicznościowym zeszycie literackim Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA ( zgłoszenia utworów do 15 października )
 • wystawie fotografii wykonanych przez niepełnosprawnych lub obrazujących ich aktywność ( na specjalnie przygotowanej przez zgłaszającego planszy )
 • wystawie druków ulotnych ( plakaty zaproszenia, tomiki, gazetki i inne )

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Podgórna 2/14 93-278 Łódź

fax :(42) 643-97-19 lub e-mail : 5dps.terapia@wp.pl

z dopiskiem FESTIWAL

ZGŁOSZENIE winno zawierać :

 • pełną nazwę i adres, numer telefonu i faksu zgłaszającego,
 • imię nazwisko i kontakt osoby oddelegowanej do współpracy,
 • pełny opis prac, programów, filmów itp. zgłoszonych na festiwal, z zaznaczeniem warunków technicznych prezentacji oraz nazwisk autorów i opiekunów artystycznych, a w przypadku prezentacji estradowych i teatralnych - z zaznaczeniem autora, reżysera, scenografa itp. oraz czasu trwania prezentacji ( maksymalnie 20 minut )

POTWIERDZENIE UDZIAŁU w festiwalu nastąpi podczas specjalnego zebrania organizacyjnego planowanego na dzień 20 października, w siedzibie Organizatora. Jest to również ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACYJNEJ przyjmowane są codziennie pod telefonem : (42) 643-53-49 wew. 128 lub 138

Tu też uzyskasz wszystkie potrzebne INFORMACJE na tematy związane z FESTIWALEM

GRAND PRIX Każdy podmiot uczestniczący w Festiwalu ma prawo do umotywowanego zgłoszenia jednej osoby do honorowego dyplomu : GRAND PRIX FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH ZA DZIAŁALNOŚC NA RZECZ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Porządek Festiwalu uwzględnia problemy organizacyjne uczestników i zakłada rozpoczęcie każdego dnia przeglądu estradowego około godz. 8.30 a zakończenie około 14.00. Pozostałe imprezy towarzyszące mogą wykraczać poza te ramy czasowe.

KALENDARZ FESTIWALU

 • 15 X Zakończenie przyjmowania prac literackich
 • 20 X Zakończenie rekrutacji NARADA ORGANIZACYJNA ( Podgórna 2/14 ), godz.13.00 oraz OPRACOWANIE HARMONOGRAMU IMPREZ FESTIWALOWYCH, a także USTALENIE KOLEJNOŚCI PREZENTACJI ESTRADOWYCH i ZAMKNIĘCIE DO DRUKU �GAZETY FESTIWALOWEJ�

UWAGA

Przypominamy o możliwości organizacji imprez Festiwalowych na własnym terenie. Gwarantujemy tytuł współorganizatora i miejsce na plakacie informacyjnym.

Nie czekaj na ostatnią chwilę !!!

Wcześniejsze zgłoszenie gwarantuje lepszą pozycję np.: w prezentacjach teatralno - estradowych

Międzynarodowa Wystawa Prac Plastycznych i Rzemiosła Artystycznego : WSPÓLNA EUROPA � cz. II � SĄSIEDZI

REGULAMIN DLA GOŚCI ZAGRANICZNYCH i GOŚCI z INNYCH WOJEWÓDZTW

 1. Międzynarodowa Wystawa Prac Plastycznych i Rzemiosła Artystycznego jest stałym elementem Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych i jako taka promuje twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Uczestnikami wystawy mogą być osoby niepełnosprawne z wszystkich krajów Europy, bez względu na rodzaj niesprawności.
 3. Uczestnik wystawy przesyła swoje prace na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 93-278 Łódź, POLSKA. Do prac winna być dołączona informacja o twórcy.
 4. Prace prezentowane na wystawie nie są zwracane twórcom, tylko po ich prezentacji w różnych galeriach przekazywane są placówkom opiekuńczym w Łodzi i województwie.
 5. Prace nadesłane do dnia 15 października zostaną umieszczone w folderze � katalogu wystawy. Informacje o Festiwalu i Wystawie prezentowane będą również na wybranych stronach internetowych.
 6. Organizatorzy Wystawy nie gwarantują wystawiającym udziału w jej otwarciu, nie pokrywają kosztów przyjazdu, noclegów i wyżywienia. Mogą jednak pomóc wystawiającym w organizacji przejazdu, oraz noclegów i wyżywienia na terenie Łodzi.
 7. Zapytania dotyczące Festiwalu i Wystawy można wysyłać pocztą internetową na e-mail : 5dps.terapia@wp.pl . Odpowiedzi udzielimy w ciągu 48 godzin.
 8. Inne sprawy reguluje REGULAMIN FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH
Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Sztuk Wszelakich Stanisław Andrzej Średziński

Szanowni Państwo !

Ponieważ Festiwal realizowany był od początku z bardzo małych (prawie żadnych ) funduszy, jego tradycją stało się przywożenie - na każdy dzień Przeglądu Teatralno- Estradowego - upieczonego przez siebie ciasta, które przekazywane jest organizatorom i rozczęstowywane w czasie przerw wśród wszystkich uczestników.

Równocześnie, z uwagi na konieczność kilkakrotnego obsłużenia w ciągu dnia kilkusetosobowej grupy uczestników ( widzów i wykonawców ), organizatorzy proszą grupy o przywożenie ze sobą odpowiedniej dla tej grupy ilości kubeczków jednorazowych.

Jak wykazała praktyka, takie � może trochę kłopotliwe- obowiązki jeszcze bardziej integrują nasze środowisko. Liczymy na zrozumienie i zastosowanie.

Organizatorzy

Jeśli chcesz pobrać pełen tekst informacji przygotowanej przez organizatorów - kliknij tutaj... (451 KB, .zip, dokument Worda - .doc)