oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Do pobrania : Informator festiwalowy (calość) - treść przygotowana przez organizatorów


Informator Festiwalowy Część II

Szanowni Państwo

Ponieważ Festiwal realizowany był od początku z bardzo małych (prawie żadnych) funduszy, jego tradycją stało się przywożenie - na każdy dzień Przeglądu Teatralno- Estradowego - upieczonego przez siebie ciasta, które przekazywane jest organizatorom i rozczęstowywane w czasie przerw wśród wszystkich uczestników.

Równocześnie, z uwagi na konieczność kilkakrotnego obsłużenia w ciągu dnia kilkusetosobowej grupy uczestników (widzów i wykonawców), organizatorzy proszą grupy o przywożenie ze sobą odpowiedniej dla tej grupy ilości kubeczków jednorazowych.

Jak wykazała praktyka, takie - może trochę kłopotliwe - obowiązki jeszcze bardziej integrują nasze środowisko. Liczymy na zrozumienie i zastosowanie.

Organizatorzy


Centrum Informacji Festiwalowej
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź
tel. (42) 643-53-49, (42) 643-53-59 wew. 138
fax. (42) 643-97-19
e-mail: 5dps.terapia@wp.pl

 • Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu - Stanisław Andrzej Średziński � (42) 643-53-49 wew. 128
 • Przedstawiciel ds. krajów angielsko- i francuskojęzycznych - Teresa Grzelczak � teresatex@wp.pl
 • Przedstawiciel ds. krajów niemieckojęzycznych - Iza Warzecha � ckm@toya.net.pl

Ptaronat:Marszałek Województwa Łódzkiego


OPIEKUN 2005

Konkurs dla pracowników domów pomocy społecznej województwa łódzkiego

Organizatorem plebiscytu jest DPS przy ul. Podgórnej w Łodzi przy współudziale Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Cel konkursu

Świadczenie opieki na rzecz podopiecznych jest obowiązkiem każdego pracownika domu pomocy społecznej. Celem konkursu jest określenie i wypracowanie optymalnego modelu opiekuna, modelu który z upływem czasu będzie się modyfikował i zmieniał przynosząc uznanie i zadowolenie mieszkańców domów oraz satysfakcję i doświadczenie zawodowe pracujących w nich pracowników.

Zasady udziału w plebiscycie OPIEKUN 2005

 1. W plebiscycie może wziąć udział każdy pracownik placówki zajmującej się całodobową bezpośrednią opieką nad mieszkańcami
 2. Kandydatów, wyłonionych przez mieszkańców i zwierzchników, zgłasza placówka macierzysta, działająca na terenie województwa łódzkiego. Każda placówka zgłasza jednego kandydata.
 3. Zgłoszenie przygotowane na piśmie (za zgodą kandydata) winno zawierać:
 • imię i nazwisko kandydata
 • wykonywany zawód
 • staż pracy w placówce lub placówkach
 • uzasadnienie zawierające opis cech i zasług kandydata predysponujących go do tytułu OPIEKUN 2005
 1. Zgłoszenia należy nadsyłać do

Domu Pomocy Społecznej ul. Podgórna 2/14, 93 � 278 Łódź z dopiskiem PLEBISCYT � OPIEKUN 2005 w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2005 r.

 1. Zgłoszenia rozpatrzy powołane w tym celu jury składające się ze specjalistów reprezentujących :
  1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim.
  2. Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Osób Niepełnosprawnych
  3. Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Jury na podstawie zgłoszeń i dodatkowych informacji, jakie na jego wniosek dostarczy zgłaszająca placówka, wybierze dziesięciu kandydatów do tytułu OPIEKUN 2005
 3. Wyróżnieni otrzymają z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego okolicznościowy dyplom OPIEKUN 2005 oraz upominek rzeczowy
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna
 5. Wręczenie dyplomów OPIEKUN 2005 nastąpi w trakcie VIII Festiwalu Sztuk Wszelakich, w listopadzie 2005 na specjalnym Koncercie Finałowym Turnieju Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej
 6. Innych informacji o Turnieju udziela
 • Stanisław A. Średziński tel. 643-53-49 (59) wew. 128

Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej dla Młodzieży i Dorosłych

Organizatorem Turnieju jest DPS przy ul. Podgórnej w Łodzi przy współudziale Regionalnego Centrum Polityki Społecznej oraz Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA działającego pod opieką DPS Podgórna i Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź � Górna.

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży działalnością literacką osób niepełnosprawnych ze środowiska najbliższego otoczenia pozostających pod opieką bibliotek, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowych a także szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno � wychowawczych zwanych dalej ogólnie "placówkami opiekuńczymi"
 2. Turniej obejmuje zasięgiem cały obszar województwa łódzkiego
 3. W turnieju może brać udział każdy amator działający twórczo w zakresie: recytacji, śpiewu, kompozycji muzycznej, gry na instrumentach muzycznych
 4. Zasady realizacji konkursu:
  1. zainteresowana placówka oświatowa czyli: szkoła, biblioteka, dom kultury, stowarzyszenie itp. Przygotowuje, w oparciu o teksty poetyckie osoby niepełnosprawnej ze środowiska najbliższego otoczenia, recytację jednego utworu lub piosenkę wykorzystującą taki utwór.
  2. w przypadku, gdy w środowisku nie ma niepełnosprawnego twórcy, recytatorzy lub kompozytorzy mogą wybrać jeden z utworów twórców z Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych Kamena, zamieszczony na stronie internetowej Forum dps (http://www.dps.pl/kamena/intro.php) � wejście ze strony głównej http://www.dps.pl.
  3. recytacja lub wykonana piosenka winny być nagrane na kasetę magnetofonową i nadesłane na adres DPS Podgórna (ul. Podgórna 2/14 , 93-278 Łódź) z dopiskiem TURNIEJ - w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2005 roku.
  4. wraz z kasetą należy przesłać informację o autorze oraz oświadczenie autora i recytatora lub autora kompozytora i zespołu odtwarzającego piosenkę, że utwory są autentyczną własnością tych osób i że udzielają one pozwolenia na bezpłatne ich publikowanie i odtwarzanie.

  Równocześnie wszyscy uczestnicy turnieju zamieszczają pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju. Do piosenki poetyckiej wskazane jest dołączenie zapisu nutowego melodii.

  1. spośród nadesłanych kaset wybranych zostanie dziesięć propozycji recytacji i dziesięć piosenek, które wezmą udział w wielkim koncercie finałowym stanowiącym jedną z głównych imprez VIII Festiwalu Sztuk Wszelakich
 5. Jury

  Realizatorzy powołają dla przeprowadzenia turnieju społeczne jury z fachowców reprezentujących poszczególnych współorganizatorów.

 6. Nagrody

  W konkursie zwycięża tylko jedna recytacja i tylko jedna piosenka. Zwycięski recytator i zwycięski kompozytor otrzymują Puchary Marszałka Województwa Łódzkiego, upominki rzeczowe i tytuły Przyjaciół Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA a poeci, których wiersze zostały nagrodzone otrzymują członkostwo Koła KAMENA oraz dla siebie i placówki, pod której są opieką, nagrodę rzeczową.

  Organizatorzy dopuszczają inne nagrody fundowane przez sponsorów przyznawane za zgodą jury

 7. Wszystkie utwory poetyckie wyróżnione udziałem w Koncercie Finałowym zostaną wydane przez Pracownię Komputerową DPS Podgórna w okolicznościowym tomiku literackim.

Dalszych informacji udziela Centrum Informacji Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych � Stanisław Andrzej Średziński � telefony : 643-53-49 (59) wew. 128: fax 643-97-19; e-mail: 5dps.terapia@wp.pl