oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Stowarzyszenie �GEN� organizuje II Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi w Poznaniu w dniach 3- 6 czerwca 2005 roku.

Do udziału w II Zjeździe zapraszamy rodziców z dziećmi z rzadkimi zespołami chromosomowymi, specjalistów zainteresowanych nowoczesnymi sposobami wspomagania rozwoju i rehabilitacji dziecka z zaburzeniami na podłożu genetycznym, lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, neurologów, neonatologów, pracowników służb socjalnych oraz wszystkich, których interesuje ta tematyka.

W trakcie Zjazdu odbędzie się: Konferencja Naukowa, Warsztaty Terapeutyczne, Dzień Integracji.

Kierownictwo nad Komitetem Naukowym Konferencji, tak samo jak w 2004 roku przyjęła Pani Prof. dr hab. Irena Obuchowska.

WYKŁADY i WARSZTATY

  • Wykłady

Odbywać się będą w Maltańskim Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu. W Sali amfiteatralnej, audiowizualnej, z bezprzewodowym systemem nagłośnienia oraz wielokanałowym układem tłumaczeń symultanicznych. Wykłady tłumaczone będą na język polski i niemiecki.

  • Warsztaty

Odbywać się będą również na terenie Maltańskiego Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego .

BIURO ZJAZDU I PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ

Znajdować się będzie w domku Nr 45 � obok recepcji.Po zgłoszeniu się w Recepcji, odebraniu klucza do przydzielonego domku, uczestnicy odbiorą w Biurze Zjazdu materiały zjazdowe, bony żywieniowych. Drugie Biuro Zjazdu mieścić się będzie w holu Hotelu POSiR w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego, czynne będzie jedynie dniu rozpoczęcia Zjazdu.

Uczestnicy Zjazdu, którzy zakwaterowani będą w Hotelu, planujemy dowozić na miejsce Konferencji wynajętym autobusem. Biuro Zjazdu w Camping Malta, udzielać będzie wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w Zjeździe w godzinach od 8.00 do 19.00

Punkt Pomocy Medycznej � czynny od godz. 8.00 do 19.00 na teranie Camping Malta. Każde dziecko po przyjeździe zostało poddane badaniu lekarskiemu , a z rodzicem odbędzie rozmowę psycholog � koordynator wolontariuszy opiekujących się dziećmi w czasie , gdy rodzice uczestniczyć będą w wykładach i warsztatach.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy będą zakwaterowani w:

  • Camping Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98 w pokojach 1, 2, 3 i 5 osobowych.
  • Hotelu POSiR w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego w pokojach 1, 2 osobowych

WYŻYWIENIE

Stołować będziemy się w Restauracji Rycerska na terenie Camping Malta. Uczestnicy zakwaterowani w Hotelu POSiR, śniadania otrzymają w Hotelu, a pozostałe posiłki w Restauracji na terenie Camping Malta.

DZIECI

W trakcie wykładów dzieci pozostaną pod opieką wolontariuszy przygotowanych do opieki nad osobami z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń chromosomowych: studentów psychologii i pedagogiki, studentów medycyny, młodzieży przeszkolonej na kursie nt. "Niepełnosprawności i pomocy osobom upośledzonym fizycznie i umysłowo" z� Klubów 8�

Jedną z przewidywanych atrakcji dla dzieci będzie zwiedzanie Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego niedaleko jeziora Malta, ten olbrzymi teren dzieci pod opieką wolontariuszy objadą kolejką "Balbiną� w towarzystwie pracownika ZOO, który opowie im o zwierzętach. Później w Małym Ogrodzie � w specjalnie wyznaczonym miejscu będą mogły karmić zwierzęta, głaskać i przytulać się do nich.

DZIEŃ INTEGRACJI

Odbędzie się na terenie Camping Malta. Planujemy przeprowadzić gry, konkursy sprawnościowe, sportowe dla całych rodzin, ognisko, występy. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zjeździe. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowy harmonogram Zjazdu podamy w najbliższym czasie.


Karta zgłoszenia udziału w II Zjeździe rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi Poznań 2005r.

Imię i Nazwisko uczestnika ............................................................................

Adres zamieszkania uczestnika .....................................................................

Tel/fax .................................................., e-mail ............................................

Zgłaszam następujące osoby do udziału w Zjeździe: ( imię i nazwisko, tel/fax, e-mail,) .........................................................................................

Zgłaszam nastęujace dzieci do udziału w Zjeździe

Imię i nazwisko..............................................................data urodzenia dziecka................

nazwa zdiagnozowanego zespołu....................................................................

Kiedy i przez kogo zostało zdiagnozowane .....................................................................

stopień rozwoju psychoruchowego dziecka, ................................................................................

czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim...........................................................................

czy dziecko mówi ................................., inne ważne informacje ................................................

Oświadczam, że dokonam opłaty zjazdowej, w wysokości : ...........................................

najpóźniej do dnia 5 maja 2005 roku, na konto : BPH S.A. w Poznaniu 78 1060 0076 0000 3200 0099 8401 z dopiskiem Zjazd i podaniem danych osobowych osoby wpłacającej oraz adresu i nr tel. kontaktowego.Niedokonanie opłaty zjazdowej w wyznaczonym terminie, zwalnia Stowarzyszenie "GEN� z rezerwacji miejsca dla zgłoszonych osób. W razie rezygnacji z udziału w Zjeździe, po dniu 20.05.2005, rezygnujący zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa w Zjeździe.

Data ........................................... Podpis .....................................

Aktualnie ustalony pełen koszt udziału w II Zjeździe rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi

Pełen koszt jednej osoby dorosłej: 800,00 zł (zakwaterowanie, wyżywienie, w dniach 3 � 6 czerwca 2005 roku. opłata konferencyjna, opłata warsztatowa, koszty materiałów zjazdowych, koszty związane z Dniem Integracji, ubezpieczenie OC, wyżywienie wolontariuszy � tłumaczy i obsługi zjazdowej).

Pełen koszt dziecka: 700,00zł (zakwaterowanie, wyżywienie w dniach 3 � 6 czerwca 2005 roku, pokrycie kosztów wyżywienia i ubezpieczenia OC wolontariuszy zajmującymi się dziećmi, zakup materiałów do zabaw dzieci, biletów wstępu da ZOO, drobnych upominków i innych atrakcji).

Odpłatność uczestników Zjazdu podana jest za czterodniowy pobyt i udział we wszystkich planowanych zajęciach.

Pełna odpłatność za udział w zjeździe członka stowarzyszenia "GEN� = 200,00 zł od osoby .

Odpłatność innych uczestników Zjazdu = 320,00 zł od osoby.

Odpłatność za dziecko członka stowarzyszenia = 100,00 zł od osoby.

Odpłatność za dziecko pozostałych uczestników = 120,00 zł od osoby.