oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową z zakresu "Praktycznego wypełniania wniosku z EFS"

Z poważaniem, zespół CCKU

Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Konferencje Doradztwo Warsztaty szkoleniowe

Adres: 00-582 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. nr. 44
tel: (22) 851-03-04;
fax: 840-69-21,
e-mail: biuro@ccku.pl

Europejski Fundusz Społeczny dla ośrodków pomocy społecznej - szkolenie w Warszawie 21.04.2005 (DPS Forum 27.03.2005)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) � jeden z czterech Funduszy Strukturalnych UE - powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich służące przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Działania te określone są dokumentach programowych poszczególnych państw. W Polsce takim dokumentem jest Sektorowy Program Operacyjny �Rozwój Zasobów Ludzkich� � SPO RZL. Określa on działania, które mogą być realizowane w danym kraju przy wsparciu środków EFS.

Szczegóły dotyczące procesu aplikowania o środki EFS opisane są w SPO RZL, Uzupełnieniu SPO RZL oraz powstałych na podstawie tych dokumentów poradnikach opracowanych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym elementem proponowanego szkolenia jest opis procesu przygotowywania projektu do finansowania z EFS, zasad wypełniania wniosku o finansowanie projektu oraz zasad prowadzenia i rozliczania projektu.

Ramowy program:

 1. Wprowadzenie do szkolenia � test wiedzy.
 2. Działania EFS w ramach Programów Operacyjnych (SPO RZL z ZPORR) i ich wdrażanie.
  1. Zakres ( obszar tematyczny) działań.
  2. System (sposób) wdrażania działań.
  3. Potencjalne typy projektodawców w ramach działań.
  4. Przykłady projektów dla poszczególnych obszarów EFS.
 3. Planowanie projektu i przygotowanie wniosku aplikacyjnego � ćwiczenie 1
  1. Od pomysłu do planu projektu.
  2. Projekt wniosku aplikacyjnego do EFS.
 4. Podstawowe kategorie budżetu projektu ESF � ćwiczenie 2.
  1. Typy kosztów pokrywanych ze środków pomocowych.
  2. Kategorie kosztów zaprezentowanych w budżecie projektu.
  3. Podstawowe zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów.
  4. Planowanie budżetu.
  5. Koszty kwalifikowane.
  6. Źródła współfinansowania.
  7. Podstawowe zasady zarządzania projektem.
 5. Kontynuacja tematu Planowanie projektu i przygotowanie wniosku aplikacyjnego � ćwiczenie 3.
 6. Procedury oceny i wyłaniania projektu.
 7. Generowanie projektów możliwych do przygotowania przez jednostki organizacyjne jest � debata z zastosowaniem technik pracy grupowej.

Serdecznie Zapraszamy!

SZKOLENIA REALIZUJEMY RÓWNIEŻ NA ZLECENIE W CZASIE I MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

Prowadzenie: Sławomir WYSOCKI - akredytowany trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalista z zakresu zarządzania jednostkami sektora publicznego, rozwoju regionalnego oraz tworzenia i zarządzania projektami europejskimi. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej (m.in. ostatnie z okresu 1998-2001 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), organizacjach pozarządowych oraz współpracy z sektorem biznesu. Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

TERMIN I MIEJSCE: 21 kwietnia 2005 r. w godz. 9.00 � 17.00, sala konferencyjna � centrum Warszawy. Dokładny adres zostanie podany po przyjęciu Państwa zgłoszenia, w wysyłanym imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.

KOSZT UCZESTNICTWA - 260 zł. Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkolenia, materiały dydaktyczne, lunch, serwis kawowy, zaświadczenie. Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób- rabat do uzgodnienia.

ZGŁOSZENIA:, Aby, zgłosić swój akces uczestnictwa, należy nie później niż na 5 dni przed terminem wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ APLIKACYJNY � UMOWĘ i przesłać go faksem pod numer: (22) 840-69-21, w przypadku pytań prosimy o telefon (22) 851-03-04;


FORMULARZ APLIKACYJNY - UMOWA

Prosimy o czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go faksem pod numer: (22) 840-69-21

EFS dla OPS� projekt i wniosek 21.IV. Warszawa, 2005 r. cena 260 zł

1. Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

2. Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Nazwa firmy:

Adres + NIP

Tel. kontaktowy

(0____ )

Faks

(0____ )

e-mail

Tel. Kom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych firmy Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Macie Państwo prawo wglądu do udostępnionych wyżej danych oraz ich poprawienia w siedzibie naszej placówki.
 2. .Wyrażam zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych firmy Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego drogą elektroniczną pod wskazany wyżej adres e-mailowy.
 3. W każdej chwili możecie Państwo anulować zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych drogą elektroniczną.

W przypadku przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w/w osoby (osób) w szkoleniu zobowiązujemy się do przekazania na konto Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego kwoty łącznej w wysokości: ________zł. Płatność zostanie uregulowana po otrzymaniu imiennego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Uczestnik może wycofać się z udziału w warsztatach bez ponoszenia kosztów rezerwacji w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia spotkania. Po upływie tego terminu rezygnacja skutkuje obciążeniem kosztami w wysokości 50% ceny.Nieobecność nie zwalnia od zapłaty pełnej wysokości a rezygnacja wymaga formy pisemnej � fax.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczątka firmy