oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz p class="main" align="left"> Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Samorządowej AG COMMERCIUM uprzejmie informuje, że organizuje szkolenie na temat: Dochody własne jednostek sektora finansów publicznych - planowanie, ewidencja i sprawozdawczość - aktualne problemy oraz kierunki zmian z obowiązkiem wykonywania od 1 lipca br.

Prowadzący: mgr Ewa Koszela - specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

Forma: Szkoleniowo � konsultacyjna

Profil słuchaczy:

 • Skarbnicy na szczeblu gminy, miasta i powiatu.
 • Kadra kierownicza i pracownicy wydziałów finansowo � księgowych urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych.
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo � księgowych samorządowych jednostek pomocy społecznej, oświatowo � wychowawczych, kultury, sportu i rekreacji, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz pozostałych jednostek i zakładów budżetowych.

Program szkolenia

 1. Podstawa gromadzenia dochodów własnych jednostki.
 2. Kompetencje kierownika jednostki w zakresie podejmowania decyzji o gromadzeniu dochodów własnych.
 3. Zasady planowania finansowego dochodów własnych � opracowanie i zatwierdzenie planów finansowych, wprowadzanie zmian do planu; wydatki finansowane z dochodów własnych jako wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego; limity wydatków a wydatki własne.
 4. Kategorie wydatków finansowych z dochodów własnych � ograniczenia ustawowe.
 5. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej dochodów własnych; niezbędne uregulowania wewnętrzne.
 6. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie dochodów własnych.
 7. Likwidacja środków specjalnych w przypadku nie podjęcia przez radę gminy / powiatu stosownej uchwały - ujęcie w budżecie j.s.t. , a w konsekwencji w planie finansowym jednostki budżetowej, przychodów i wydatków likwidowanych środków specjalnych; zamknięcie ksiąg rachunkowych służących do ewidencji środków specjalnych.
 8. Obowiązki w zakresie okresowej aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.
 9. Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego jednostki � regulacje wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz dopuszczalne uproszczenia i odstępstwa od zasad wynikających z tych regulacji.
 10. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji budżetowej, w tym zasady zaliczania wydatków na wynagrodzenia z umów o dzieło do wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń za usługi remontowo � budowlane lub pozostałe usługi oraz zastosowanie paragrafu "Amortyzacja".

Termin: 27 � 29 maja 2005 r.

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 27 maja br. od godz. 10:00. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 27 maja br. o godz. 14:00, zakończenie w dniu 29 maja br. o godz. 13:00.

Istnieje możliwość przyjazdu uczestnika szkolenia z osobami towarzyszącymi i wspólnego zakwaterowania w pokoju.

Miejsce: Ustroń Jaszowiec, woj. śląskie, Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Leśnik, ul. Turystyczna 7

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Leśnik znajduje się w odległości ok. 1 km od przystanku PKS i PKP Ustroń Polana. Trasa: Katowice � Wisła.

Cena: 690,00 zł od osoby obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • zakwaterowanie w pokojach 2 osob. z pełnym węzłem sanitarnym ( 2 noclegi )
 • wyżywienie od obiadu pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia
 • kawa i napoje chłodzące podczas zajęć i przerw.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby bez zakwaterowania i z obiadem w dniu 28 maja 2005 r. wynosi 390,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać telefonicznie lub faksem na adres

Biuro Organizacji Szkoleń i Promocji AG COMMERCIUM
ul. Czerwińskiego 6, 40�123 Katowice
tel. / fax (032) 258 11 45, tel. (032) 203 71 34
e�mail: boszip@commercium.com.pl lub commercium@neostrada.pl

Osoba do kontaktu: Ewelina Makowska � Konsultant ds. Organizacji Szkoleń i Promocji

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku przyczyn od niego niezależnych.

Należność za uczestnictwo prosimy przekazać na konto:

Agencja Gospodarcza COMMERCIUM Sp. j. w Katowicach, ul. Czerwińskiego 6
Bank BPH SA Oddział w Katowicach
Nr 73 1060 0076 0000 3200 0083 4464

lub uregulować gotówką w dniu przybycia na szkolenie

W imieniu ODKAS AG COMMERCIUM z wyrazami szacunku

Ludmiła Szpilman - Szyszka
Wiceprezes