oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie, która odbywała się w dniach 6 do 8 czerwca br., wzięło udział ponad 300 osób z kraju i z zagranicy. Uczestnicy konferencji reprezentowali jednostki pomocy społecznej różnego typu oraz szczebla, jednostki administracji rządowej i samorządowej, a także ośrodki akademickie. Temat tegorocznego spotkania, nad którym patronat honorowy objęli: Minister Polityki Społecznej oraz Prezydent Częstochowy, brzmiał: "Lokalne rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerstwo instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny" ...

Inauguracyjną sesję V OKPS, którą poprowadził dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie Ryszard Majer, uświetnił koncert Kwartetu Smyczkowego "Nona".

W czasie poniedziałkowej sesji plenarnej uczestnicy konferencji zostali powitani przez prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę, który przypomniał postać papieża Jana Pawła II, odwołując się do encykliki Sollicitudo rei socialis z 1987 r., w której Ojciec Święty koncentrował się na kwestiach społecznych współczesności. Wysłuchano kilku referatów wprowadzających. Barbara Kucharska, prezes Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, przedstawiła postulaty praktyków do kształcenia w pracy socjalnej.

Lidia Wrocińska-Sławska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, omawiała z kolei rolę organizacji pozarządowych jako partnera w procesie rozwiązywania problemów społecznych. Został zaprezentowany świetny dwugłos naukowo-praktyczny, pod którym to określeniem kryło się omówienie kwestii zagrożeń wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim. Oglądu tego dokonali: Dorota Wróblewska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i dr Arkadiusz Karwacki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poniedziałkową sesję zakończyło wystąpienie Bożeny Pomacho, reprezentującej Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej, w którym dało się słyszeć wezwania do "powrotu do źródeł� w procesie kształcenia kadr pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Konferencyjny wtorek roił się od wydarzeń. Do wczesnego popołudnia trwały sesje problemowe. Uczestnicy spotkania mogli poświęcić swój czas i uwagę na sprawy budowy pozytywnego wizerunku domu pomocy społecznej, istotę i znaczenie wolontariatu; mogli wziąć udział w wykładach-warsztatach na temat zarządzania jednostką pomocy społecznej, kontraktu socjalnego oraz przekonać się, jak pracownik socjalny może sobie radzić wobec trudnych przypadków.

Osoby prowadzące poszczególne sesje bądź też wygłaszające wystąpienia dzieliły się doświadczeniami lub wynikami badań. Uwagi praktyków były poparte dociekaniami naukowymi czy też, jak miało to miejsce nieraz podczas konferencji, działo się na odwrót. Jak bowiem często w życiu bywa, rzeczywistość zmienia się na tyle szybko, iż pewne refleksje płynące z naukowych opracowań -wydawałoby się bardzo świeże - stają się w zderzeniu z realiami, w pewnym stopniu nieaktualne.

Bywa też, że środowiska naukowe muszą w sprinterskim tempie doganiać życiową praktykę i skrzętnie wykorzystywać takie okazje, jakie daje im konferencja.

Nie może więc dziwić głos dr Jolanty Kędzior z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu:

- Dla mnie, jako osoby czynnie uczestniczącej w konferencji, pewne sesje mogłyby się odbywać dwa razy w ciągu dnia. Tak na przykład chętnie poszłabym na sesję poświeconą kontraktowi socjalnemu. Jest to nowość i chętnie posłuchałabym, co mają w tej kwestii do powiedzenia osoby już z tym kontraktem pracujące.

Jolanta Kędzior na równoległej sesji prezentowała wyniki swoich badań na temat roli środowiska lokalnego w kompensowaniu potrzeb osób starszych.

Dodajmy, że istotę kontraktu socjalnego omawiała Aurelia Włoch z Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej. Sesja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Nieznacznie tylko pod względem frekwencji w konferencyjnym rankingu popularności wyprzedziła ją sesja na temat zarządzania jednostką pomocy społecznej prowadzona przez dr. Jerzego Krzyszkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Tu doliczyliśmy się na sali ponad stu osób.

Pozowanie do tradycyjnej fotografii grupowej musiało zostać ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum, gdyż wtorkowe popołudnie przewidywało sesję międzynarodową, zwiedzanie sąsiadującego z Klasztorem Jasnogórskim Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Antoniego przy ul. Wieluńskiej i gdzieś tam dopiero około godziny 19 kolację, trochę nietypową, bo na świeżym powietrzu, którą organizatorzy określili mianem "Jurajskiego pikniku pracownika socjalnego".

Sesja międzynarodowa spotkała się -zgodnie zresztą z oczekiwaniami - z powszechnym zainteresowaniem. Wystąpili podczas tej sesji: Beatrice Dawn Judd z Anglii, Francesco Fusco z Włoch oraz dobrzy znajomi z zaprzyjaźnionego z Częstochową powiatu Jezioro Bodeńskie: Roland Leppert, Hans Hartl, Eddy Buck i Monika Hiemer, pracownicy Wydziału Socjalnego Starostwa Jezioro Bodeńskie.

Uczestnikom spotkania zapadł chyba szczególnie głęboko w pamięć wykład Beatrice Dawn Judd z Uniwersity of Central Lancashire traktujący o problemach dzieci niepełnosprawnych i sposobach ich rozwiązywania w Wielkiej Brytanii. Z pewnością warte zapamiętania były przedstawione przez prelegentkę sposoby rozpoznawania potrzeb dzieciaków czy też warte naśladowania formy pracy z rodzeństwem dzieci niepełnosprawnych. Nie przeszło bez echa gorzkie stwierdzenie gościa konferencji o mentalności społeczeństwa angielskiego, w którym osoba niepełnosprawna jest postrzegana często jako "jednostka niepraktyczna�.

Na pewno natomiast pozytywnie zaskoczyły uczestników tego wykładu przytaczane sumy środków finansowych przeznaczanych na rozwiązywanie kwestii niepełnosprawnych dzieci w Anglii i zdumiały stwierdzenia, że mimo w istocie wysokich nakładów nie można rozwiązać wielu piętrzących się problemów. Nie zdziwiło jednak nikogo z polskich słuchaczy końcowe stwierdzenie tego wykładu:
� Mamy jeszcze wiele do zrobienia w kwestii dzieci i osób niepełnosprawnych, ale zdaję sobie sprawę, że przy nakładach finansowych, jakie na ten cel przeznacza się w Polsce, macie tutaj większe kłopoty niż my w Anglii � powiedziała z wyraźnym smutkiem Beatrice Dawn Judd.

Kwestia niepełnosprawnych dzieci wielokrotnie w tym wykładzie wiązana była ze sprawami funkcjonowania rodziny. Kontynuacją tego wątku były wystąpienia wygłaszane w ostatnim dniu V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.

Mieliśmy tu poświęcone temu tematowi prelekcje dr. Andrzeja Ładyżyńskiego z DWSSP Asesor z Wrocławia oraz studentek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prezentacje te znakomicie współgrały z wystąpieniami dr Krystyny Kluzowej z UJ w Krakowie i dr. Andrzeja Kościołka z Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach na temat społeczności lokalnych i problemów trapiących te społeczności, które niejako stanowiły klamrę zagadnień, jakie przez trzy dni trwania konferencji zajmowały uwagę jej uczestników.

Miło było słyszeć na kilka minut przed zamknięciem obrad ciepłe słowa z ust Haliny Szumskiej, dyrektor MOPS w Sosnowcu.

� Byłam na wszystkich konferencjach i na każdą z nich staram się zabrać któregoś z pracowników jednostki. W środowisku istnieje bowiem potrzeba kontaktu z myślą akademicką i potrzeba wymiany doświadczeń. Konferencja pracowników socjalnych daje takie możliwości � stwierdziła Halina Szumska.

Organizatorami tegorocznej, jubileuszowej, V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych byli: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych � Centrum AV w Częstochowie, Stowarzyszenie Auxilio Venire, Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych, Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

W skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: Katarzyna Buchajczuk � dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Stanisława Czarnecka � pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Barbara Kucharska � prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Wojciech Lubawski � prezydent Miasta Kielce, Czesław Jerzy Małkowski � prezydent Miasta Olsztyn, Zdzisław Markiewicz � dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Elżbieta Różycka � dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Danuta Wiech � naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich UM Przemyśl, Lidia Wrocińska-Sławska � dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Dorota Wróblewska � dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Paweł Wypych � przedstawiciel Lecha Kaczyńskiego prezydenta Warszawy, Andrzej Zoll � Rzecznik Praw Obywatelskich.

Komitet Naukowy konferencji tworzyli: dr Jerzy Krzyszkowski � dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, dr Mariola Mirowska � kierownik Studium Organizacji i Zarządzania Pomocą Społeczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Krzysztof Piątek � przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, dr Anna Zasada-Chorab � dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Godzi się dodać, iż wielu uczestników konferencji łączy przyjazd do Częstochowy z pielgrzymowaniem do Cudownego Obrazu. Tradycją konferencji stały się więc Msze św. w kaplicy Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze odprawiane w intencji pracowników socjalnych. Także i w tym roku nie zabrakło tego duchowego aspektu spotkania. Mszę św. polecającą opiece Matki Bożej uczestników konferencji i osoby związane z pracą socjalną i pomocą społeczną odprawił Ojciec Bogdan Waliczek, przeor Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze. BK, Centrum AV