oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej

W dniach 18-22 września 2005 roku odbywać się będą Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, w ramach których planowane są następujące wydarzenia:

 • Akcja Edukacyjna "Dożyjmy w zdrowiu późnej starości" (18.09.)
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej (20-22.09.)
 • II Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej (22.09.)

Patronat Honorowy: Prezydent MiastaTorunia, Michał Zaleski

Tradycja toruńskich spotkań profesjonalistów, działających na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych, sięga 1998 roku, kiedy zaczął w Polsce powstawać nowy obszar w ochronie zdrowia - opieka długoterminowa, zaczęły powstawać pierwsze zakłady świadczące specjalistyczną opiekę na rzecz tej grupy pacjentów. Istotnym problemem, oprócz oczywistych deficytów finansowych, była kwestia braku odpowiedniej kadry, która mogłaby świadczyć profesjonalną pomoc - głównie pielęgniarek.

Brakowało również jakichkolwiek polskich wzorców, istniała pilna potrzeba edukacji w tej dziedzinie, a także stworzenia możliwości wymiany doświadczeń, w tym również zagranicznych i podjęcia dyskusji nad kształtem opieki długoterminowej w przyszłości. Wtedy właśnie po raz pierwszy z inicjatywą organizacji cyklicznych Konferencji Opieki Długoterminowej, skupiających liderów tej dziedziny - zarówno praktyków (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych), jak i przedstawicieli władzy centralnej, samorządowej oraz płatnika świadczeń - wyszły Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

To już VIII Konferencja!

Pierwsza Konferencja zorganizowana została w 1998 roku; uczestniczyło w niej ok. 100 osób. Z roku na rok liczba jej uczestników rośnie. Okazało się również, iż poruszana problematyka jest interesująca nie tylko dla polskich profesjonalistów. Od 1999 r. Konferencja zyskała status konferencji międzynarodowej. Gościliśmy do tej pory, zarówno w charakterze wykładowców jak i uczestników, przedstawicieli niemal wszystkich krajów europejskich. Od kilku lat w organizację bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej Dom Pod Słońcem. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantuje stała współpraca z liderami i twórcami opieki długoterminowej w Polsce i za granicą, konsultantami krajowymi w tej dziedzinie, a także opiniotwórczymi środowiskami działającymi w tym sektorze. W tym roku Konferencja Opieki Długoterminowej odbędzie się po raz ósmy. Jej tytuł przewodni to "Kierunki rozwoju usług medycznych dla osób w podeszłym wieku". Weźmie w niej udział ponad 500 osób z całej Europy - Niemiec, Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Polski. Towarzyszyć jej będzie II Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej.

Dożyjmy w zdrowiu...

TZMO S.A. oraz Stowarzyszenie Dom Pod Słońcem jako instytucje głęboko zakorzenione w Toruniu postanowiły wzmocnić działania na rzecz jego Mieszkańców. Dlatego właśnie, w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, oprócz przedsięwzięć typowo naukowych, kierowanych do profesjonalistów, znajdzie się również takie, którego celem będzie edukacja społeczeństwa, wzmocnienie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wskazanie pacjentom i ich opiekunom różnych sposobów radzenia sobie z przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością i cierpieniem. W tym roku, po raz drugi, w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, oprócz działań typowo naukowych, adresowanych do profesjonalistów, odbędzie się Akcja Edukacyjna, pt.: "Dożyjmy w Zdrowiu Późnej Starości", do udziału w której zachęcać będziemy mieszkańców Torunia i okolic -wszystkich tych, którym bliski jest problem przewlekłej choroby, niepełnosprawności, którzy na co dzień zmagają się z trudami opieki nad obłożnie chorymi pacjentami. Najistotniejszym celem akcji jest wskazanie im gdzie i w jakim zakresie będą mogli znaleźć niezbędną pomoc. Poprzez Akcję chcielibyśmy również wzmocnić postawy prozdrowotne mieszkańców Torunia, zwracając uwagę na ogromną wagę badań profilaktycznych, a także uwrażliwić lokalną społeczność na potrzeby najsłabszych - przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych, w myśl zasady: "l Ty możesz potrzebować pomocy...".

W ramach tej akcji planujemy:

 • bezpłatne porady specjalistów,
 • bezpłatne porady przedstawicieli wszystkich toruńskich placówek, które specjalizują się w świadczeniu usług na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych,
 • bezpłatne badania profilaktyczne,
 • pokazy technik przemieszczania pacjentów unieruchomionych w swych domowych łóżkach.

W imieniu organizatorów, Katarzyna Serwińska


VIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

Kierunki rozwoju rynku usług medycznych dla osób w podeszłym wieku

20 września 2005

 • 13.00 uroczyste otwarcie
 • 13.30-16.00 sesja I: Sytuacja zdrowotna i społeczna osób w podeszłym wieku w Europie - stan na dziś, prognoza na przyszłość
 • 16.00 - 17.00 dyskusja panelowa

Przewodniczący sesji: prof. Piotr Błędowski

 1. Demograficzne determinanty zapotrzebowania na opiekę długoterminową, Nikolai Botev
 2. Nierówności stanu zdrowia osób w podeszłym wieku w Europie, dr Piotr Szukalski
 3. Trendy zmian stanu zdrowia oraz prognozy potrzeb ludzi w podeszłym wieku na przykładzie Szwecji, Marten Lagergren
 4. Zmiany polityki wobec ludzi w podeszłym wieku - planowanie i świadczenie ustug wobec nich, Gilian Crosby
 5. Wpływ polityki państwa na rodzaj ustug i życie osób w podeszłym wieku, dr Ingrid Eyers
 • 20.00 wieczór kulturalny

21 września 2005

9.00-11.15 sesja II :Możliwości organizacji opieki nad ludźmi w podeszłym wieku przez samorząd lokalny w kontekście polityki społecznej i zdrowotnej państwa

Przewodniczący sesji: Elżbieta Szwałkiewicz, prof. Tomasz Grodzicki

 1. Kierunki rozwoju opieki nad ludźmi w podeszłym wieku na poziomie państwa i samorządu lokalnego, Elżbieta Szwałkiewicz, Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, prof. Tomasz Grodzicki, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii, przedstawiciel Ministerstwa Pomocy Społecznej
 2. Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej, Przedstawiciel NFZ
 3. Organizacja i finansowanie opieki nad ludźmi w podeszłym wieku na przykładzie wybranych gmin, Elżbieta Bronakowska

11.45-13.45 sesja III: Opieka nad ludźmi w podeszłym wieku w Europie w świetle obowiązujących standardów genatrycznych

Przewodniczący sesji: dr hab. Katarzyna Wieczorowska - Tobis, dr Jarosław Derejczyk

 1. Europejskie modele opieki geriatrycznej, dr hab. Katarzyna Wieczorowska - Tobis
 2. Uwarunkowania rozwoju geriatrii jako dziedziny medycznej - własne obserwacje i doświadczenia, dr Jarosław Derejczyk
 3. Ocena geriatryczna jako podstawa oceny jakości opieki nad ludźmi w wieku podeszłym, dr Katarzyna Szczerbińska
 4. Nowoczesna pielęgnacja - wkład TZMO S.A. w podnoszenie jakości życia pacjentów, TZMO SA

15.00- 17.00 sesja IV: (sala A) Standard podstawowej pielęgnacji: higiena ciała, przemieszczanie, odżywianie

Przewodnicząca sesji: Elżbieta Szwałkiewicz

 1. Zabezpieczenie podstawowej pielęgnacji w wybranych placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku i przewlekle chorymi:
 • w zakładzie opieki długoterminowej, Lilia Kimber-Dziwisz
 • w domu pomocy społecznej, Teresa Cierpiał
 • w szpitalu, dr Beata Wojszel
 • w opiece domowej, Hanna Chwesiuk

  sesja V (sala B) Pacjent z zaburzeniami psychicznymi - problem medyczno--opiekuńczy w opiece długoterminowej

Przewodniczący sesji: Grażyna Śmiarowska, dr Tadeusz Parnowski

 1. Zaburzenia psychiczne w przebiegu otępienia, formy terapii i oddziaływań, dr Anita Szafrańska
 2. Depresje i inne zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych, dr Tadeusz Parnowski
 3. Rozpoznawanie, różnicowanie i zasady leczenia zaburzeń świadomości, dr Agnieszka Księżopolska
 4. Stosowanie przymusu bezpośredniego - przepisy i praktyka, Renata Grzywa

19.30 wieczór integracyjny

22 września 2005

9.00-11.00 sesja VI: Koncepcje terapeutyczno-pielęgnacyjne w opiece nad osobami z demencją

Prowadzące sesję: Jolanta Kaussen, Grażyna Śmiarowska

 1. Praktyczne zastosowanie ROT jako metody pracy z pacjentami w początkowych stadiach demencji. Walidacja geriatryczna wg Naomi Feil - program psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu otępiennym. Stymulacja sensoryczna i jej zastosowanie w procesie pielęgnacyjno -opiekuńczym nad osobami z głębokim otępieniem. Podstawy, wady i zalety metody "The Best - Friends -Model" w praktycznym zastosowaniu i w świetle aktualnych tendencji metodycznych w opiece nad osobami z otępieniem, Jolanta Kaussen
 2. Stymulacja funkcji poznawczych jako metoda pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w przebiegu choroby otępiennej na przykładzie ZPO w Toruniu, Grażyna Śmiarowska

II Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej - 22 września 2005

9.00 - 11.00 sesja I: Rehabilitacja pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Przewodniczący sesji: prof. Aleksander Kabsch, dr Marek Żak

 1. Niepełnosprawności towarzyszące starzeniu się człowieka - powstawanie potrzeb rehabilitacyjnych, prof. Aleksander Kabsch
 2. Urazy narządu ruchu i możliwości ich rehabilitacji u pacjentów w podeszłym wieku, dr Paweł Sosin, dr Elżbieta Ciszek
 3. Wpływ rehabilitacji na wykonywanie czynności życia codziennego i chód u pacjentów w podeszłym wieku, dr Marek Żak

11.30 - 13.30 sesja lI: Potrzeby rehabilitacyjne pacjentów w podeszłym wieku

Przewodniczący sesji: prof. Jerzy Kiwerski, mgr Lilia Kimber - Dziwisz

 1. Usprawnianie pacjentów po urazach kręgosłupa w odcinku szyjnym, prof. Jerzy Kiwerski
 2. Usprawnianie pacjentów po urazach kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym, dr Marek Krasuski
 3. Problemy urologiczne pacjentów po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, dr Andrzej Zbigniew Buczyński
 4. Uwarunkowania fizjologiczne w sporcie osób po urazach układu nerwowego, prof. Aleksander Ronikier

Zasady udziału w Konferencji i Sympozjum:

 • Koszt udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej wynosi 390 PLN (opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w imprezach wieczornych 20.09. i 21.09.).
 • Koszt udziału w wybranym Sympozjum wynosi 85 PLN (opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad).Dla uczestników Konferencji udział w Sympozjum jest bezpłatny.
 • W przypadku członków Klubu Seni możliwe jest rozliczenie udziału w w/w przedsięwzięciach na podstawie zebranych punktów (patrz str. 35 MEDI 3'2005).
 • Szczegółowe informacje: program, zasady udziału, karta zgłoszeniowa są dostępne na stronach www.cim.tzmo.pl oraz pod nr 056 612 35 83, 056 612 33 49.