oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. ROPS Białystok / WrotaPodlasia.pl 9.04.2010 - dps.pl 13.04.2010)

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej projekt systemowy, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” mający na celu podniesienie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz rozwój kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, a w szczególności:

 

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju instrumentów i narzędzi aktywnej integracji, pracy socjalnej oraz zadań wynikających z obowiązujących ustaw
 • wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie przygotowania, realizacji i sprawnym rozliczaniu projektów systemowych
 • poznanie różnych możliwości współpracy, ulepszenie współdziałania pomiędzy systemem pomocy społecznej i innymi służbami społecznymi z województwa podlaskiego
 • nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania jednostką pomocy społecznej oraz fachowego zarządzania zasobami ludzkimi

zaprasza pracowników:

 • instytucji pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • innych służb społecznych, w tym kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów, pielęgniarki środowiskowe, działające na rzecz osób wykluczonych społecznie w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów integracji społecznej realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji z województwa podlaskiego.

do udziału w:

 

 • Szkoleniach 1, 2 i 3 – dniowych dla kadr instytucji pomocy społecznej o tematyce wynikającej z bieżących potrzeb. Dotyczyć one będą m.in. zadań określonych ustawami, nowych instrumentów aktywizacji społecznej, form, metod i technik pracy socjalnej.
 • Cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej mających na celu podniesienie i wzmocnienie ich kwalifikacji w zakresie zarządzania placówką i innych mających na celu osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy, poprawy komunikacji, umiejętności inspirowania innych do efektywnego wykonywania zadań,
 • Specjalistycznych szkoleniach „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr”. Celem ich będzie wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników socjalnych poprzez wymianę informacji, uczenie się na podstawie doświadczenia innych, wyjaśnienie dylematów etyczno – moralnych, ćwiczenie praktyki zawodowej pod okiem superwizora,
 • Platformie Wymiany Doświadczeń- spotkaniach seminaryjno-warsztatowych oraz
 • wizytach studyjnych, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej, wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie pomocy społecznej,
 • Specjalistycznym doradztwie z zakresu przygotowywania, pisania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach PO KL oraz realizacji zadań określonych ustawą, m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • Warsztatach szkoleniowych dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie. Jest to propozycja usprawnienia współpracy służb i instytucji funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Szkoleniach podnoszących wiedzę, kwalifikacje oraz upowszechniających nowe techniki i metody pracy dla pracowników bezpośrednio zajmujących się dziećmi w świetlicach środowiskowych, profilaktyczno – wychowawczych, socjalnych i innych placówkach opieki nad dziećmi i młodzieżą. 
 • Kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach której zorganizowane będą m.in.  seminaria upowszechniające dobre praktyki oraz wspierające współdziałanie i rozwijanie partnerstwa w regionie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu 85 744 22 14 jak również na naszej stronie

internetowej www.rops.wrotapodlasia.pl/projekt/

Serdecznie zapraszamy!