oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator; dps.pl 31.05.2011)

 

 

Zapraszamy na szkolenia pracowników pomocy społecznej:

1. Trening umiejętności społecznych/ intra i interpersonalnych - 11-12.06.2011 Łódź

2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osoba będącą w kryzysie - 11-12.06.2011 Łódź

3. Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami - trening umiejętności - 18-19.06.2011 Łódź

4. Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym -  18-19.06.2011 Łódź



TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH/INTRA  I INTERPERSONALNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla: 
Grup zawodowych działających na rzecz pomocy społecznej, integracji środowiskowej ,
Szkolenie prowadzone jest głównie w formie warsztatowej zorientowane na poszerzanie samoświadomości , samooceny ,wiedzy o budowaniu i jakości kontaktów społecznych

Cel zajęć:
Zwiększenie efektywności komunikowania się z otoczeniem społ. przez lepsze rozumienie siebie i innych we wzajemnych relacjach

W programie m.in..:  
1. Techniki komunikowania i utrzymywania kontaktu
2. Systemy postrzegania świata/wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny/
3. Komunikacja werbalna , niewerbalna
4. Komunikacja bez przemocy:
- wyrażanie własnych opinii,
- przyjmowanie i wyrażanie krytyki,
- przyjmowanie i wyrażanie  komplementów
5. Podstawy dobrego kontaktu
6.Obraz własnej osoby
- samoocena ,jej elementy
- doświadczanie i wyrażanie uczuć
- rozumienie siebie/cele, decyzyjność, działanie/
- konstruowanie pozytywnego wizerunku
- jak o siebie dbać?  
 
Termin:   11-12.06. 2011 sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,niedziela: 9.00-15.00
Cena: 250zł
Prowadzący: mgr socjologii, trener i specjalista z zakresu pomocy społecznej
Zapisy: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p. tel. 42 632 25 91
Więcej:  http://creator.edu.pl/szkolenia/trening-umiejetnosci-spolecznych.html



DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W KONTAKCIE Z OSOBĄ BĘDĄCĄ W KRYZYSIE


Szkolenie przeznaczone jest dla:


pracowników: socjalnych,  MOPS, DPS, PCPR, Ośrodków Interwencji Kryzysowej,  fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych jednostek realizujących programy terapeutyczno-wychowawcze

Cel zajęć: efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagii psychicznej.

W programie m.in..:
1.     Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.

2.     Fazy i etapy interwencji kryzysowej.

3.     Cechy osób skutecznie pomagających.

4.     Umiejętności komunikacyjne:

- Słuchanie przekazów werbalnych

- Postrzeganie przekazów niewerbalnych

- Werbalne i niewerbalne reagowanie     

5.  Komunikacja emocjonalna:            

- Identyfikowanie emocji klienta           

- Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.

6. Zmienne występujące po stronie klienta.


Termin   11-12.06.2011sobota: 10.00-14.30 i 15.30 -19.00,niedziela: 9.00-15.00
Cena: 250zł
Prowadzący: psycholog kliniczny, terapeuta, wieloletni wykładowca akademicki,
Zapisy: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p. tel. 42 632 25 91
Więcej...: http://creator.edu.pl/szkolenia/dosk.um.int.-w-kon.-z-os.b-w-kryzysie.html



 JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM I TRUDNYMI EMOCJAMI (np. złość, lęk, wstyd, poczucie winy)
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI


Szkolenie przeznaczone jest dla:  każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, udoskonalającej standardy wykonywanej pracy. Szczególnie zapraszamy osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny, działania pomocowe, edukacyjne.


Cel zajęć: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania , wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami stresowymi.
Szkolenie jest prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę skutecznych sposobów percepcji i ekspresji emocji i związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych, zarówno w doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.
Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych i umie się nimi posługiwać 

W programie m.in..:
1.Emocje- źródła, funkcje
2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.
3.Inwentarz złości i co się za nią kryje
4.Konstruktywne wyrażanie złości.
5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/
6.Profilaktyka, metody radzenia sobie ze stresem
- koherencja,
-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/
- gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,
-zwiększanie asertywności
 
Termin:  18-19.06.2011sobota: 10.00-14.30 i 15.30 -19.00,niedziela: 9.00-15.00 
Cena: 250zł
Zapisy: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p. tel. 42 632 25 91
Więcej...: http://creator.edu.pl/szkolenia/jak-sobie-radzic-ze-stresem.html



  
TRENING UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA KONTAKTU Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM

Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 
Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi
 
W programie m.in.:
1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc:
-  stan emocjonalny osoby uzależnionej,
-  funkcje używki,
-  charakterystyka osoby uzależnionej,
-  czynniki wzmacniające i osłabiające motywację,
-  organizacja sesji wstępnej  
   
Ćwiczenia:               
- uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu              
- "ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.              
- rozmowa wstępna terapeuta- pacjent w parach, na forum grupy.
 
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
a.  proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy: 
- etapy procesu zdrowienia, 
- fazy procesu zdrowienia.
b. czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:               
 - koło zmian,                
- etapy procesu przemian.  
        
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień:
 definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,       
a. kryteria uzależnień wg ICD10,        
b. fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
c.  rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.     
 
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie

-ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,

- wywiad amnestyczny,

- ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,

- ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,

- opis przypadku na podstawie zebranych informacji.    

 

Termin:   18-19.06. 2011 sobota: 10.30-14.30 i 15.30 -19.00,niedziela: 9.00-15.00
Cena: 250zł
Prowadzący: mgr psychologii, terapeuta, instruktor terapii uzależnień
Zapisy: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p. tel. 42 632 25 91
Więcej...: http://creator.edu.pl/szkolenia/trening-umiejetnosci-nawiazywania-kontaktu-z-pacjentem-uzaleznionym.html


 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR
Pl. Wolności 12/201   91-415 Łódź
www.creator.edu.pl  
tel./fax. 42 632 25 91,   512 370 212