oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

(aut. OKZ Creator; dps.pl 6.09.2011)

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji państwowych i samorządowych, szczególnie.:osób prowadzących archiwa zakładowe

Nazwa szkolenia:

Podstawy prawne i zasady funkcjonowania archiwum zakładowego


Kurs daje podstawę do wykonywania obowiązków archiwisty zakładowego.

Cel : zapoznanie słuchaczy z podstawami z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego.
Termin: 26 - 29 września 2011              

Miejsce: Łódź                   

cena : 1650 zł


Przyjazd do hotelu 26.09 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 27.09. o godz. 9.00. Zakończenie 29.09 godz.14.00. 
 
Program szkolenia:
1.      Postępowanie z dokumentacją
a.       Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
b.      Obowiązki aktotwórców wynikające z ustawy archiwalnej.
c.       Rola i zadani państwowej administracji archiwalnej.
d.      Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym i ochrona prawna dokumentacji. 
 
2.      Organizacja pracy kancelaryjnej.
a.       Rodzaje dokumentacji oraz kwalifikacja archiwalna dokumentacji.
b.      Typowy obieg dokumentacji.
c.       Systemy kancelaryjne.
d.      Normatywy kancelaryjno-archiwalne.  
 
3.      Porządkowanie dokumentacji.
a.       Podstawowe pojęcia i terminy archiwalne.
b.      Etapy prac porządkowych.
c.       Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jawnej, tajnej i poufnej.
d.      Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania archiwum państwowemu. 
 
4.      Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego.
a.       Cele i zadania archiwum zakładowego.
b.      Personel archiwum zakładowego.
c.       Lokal archiwum zakładowego i jego wyposażenie.
d.      Przejmowanie akt przez archiwum zakładowego.
e.       Udostępnianie dokumentacji.
 
5.      Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia aktotwórcy. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN
Cena szkolenia:
- 1650 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w hotelu- w pokojach2 lub 3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).
- 1100 zł. od uczestnika, wersja bez hotelu (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad podczas szkolenia, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Kontakt:

tel. 42 632 25 91,      okzbiuro@interia.pl     www.okzszkolenia.plSzanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji państwowych i samorządowych


Nazwa szkolenia


Polityka równości płci w instytucjach i EFS


Termin:12 - 14 października 2011

Miejsce: Łódź   

cena : 1500 zł

Przyjazd 12.10 od godz. 17.00. Rozpoczęcie zajęć 13.10.o godz. 9.00. Zakończenie 14.10 godz 13.00

Program szkolenia:
. Ćwiczenie wprowadzające do tematyki równości płci
. Polityka równości szans jako zmiana społeczna
. Pojęcie sex/ gender - operacjonalizacja pojęcia, ćwiczenie, dyskusja
. Płeć a rynek pracy;
. Wprowadzenie do pojęcia gender mainstreaming, równego traktowania, dyskryminacji
Historia działań na rzecz równości płci, zmiany prawno - instytucjonalne i społeczno-ekonomiczne
. Akty prawne międzynarodowe i polskie dotyczące równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji
. Programy i strategie dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i polityki równości płci
. Obszary oddziaływania polityki równości płci - Platforma Pekińska
. Łańcuch dyskryminacji, matryca dyskryminacji, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia- Kodeks Pracy,
. Ćwiczenia w podgrupach i grupie dotyczące różnych obszarów gender,
. Różnice społeczno - kulturowe w podejściu do problematyki równości płci
. Bariery w osiąganiu faktycznej równości kobiet i mężczyzn (obszary dyskryminacji),
. Zmieniające się modele życia społecznego a stereotypy płci - jednostka a społeczeństwo
. Pojęcie stereotypu, uprzedzeń, dyskryminacji - straty i korzyści społeczne
. Interaktywne ćwiczenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć
. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach, projektach z EFS (miękkich i infrastrukturalnych).
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena szkolenia:
- 1500 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w hotelu- w pokojach2 lub 3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Kontakt:

tel. 42 632 25 91,    512 370 212    

biuro@creator.edu.pl


  
Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji państwowych i samorządowych, m.in.: Doradców Zaw., Pośredników Pracy, Liderów Klubów Pracy; Specjalistów ds. Programów,  Spec. ds. Rozw. Zawodowego, inspektorów, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.


Nazwa szkolenia

Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne


Cel: Podniesienie skuteczności pracy z klientem


Termin: 9  - 12 października

Miejsce: Kraków

cena : 1550 zł.

Przyjazd 9.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 10.10 godz.10.00. Zakończenie 12.10 godz.11.00


Zagadnienia:
1. Typy klientów trudnych.
2. Strategie stosowane przez klientów.
3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi: (depresja, schizofrenia, nerwica, napady maniakalne, upośledzenia, paranoja, urojenia, napady epilepsji, symulowanie epilepsji, delirium).
4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.


Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć).     
Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

Kontakt:

tel. 42 632 25 91,    512 370 212

biuro@creator.edu.plSzanowni Państwo
Zapraszamydo skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji państwowych i samorządowych; Urzędników obsługujących klientów/petentów, pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, szczególnie:nowych / nowoprzyjętych pracowników, oraz dla osób: zarządzających zespołami, odpowiadającymi za Public-Relations, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta

  
Nazwa szkolenia


Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych


Cele:
1. podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta
2. wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań pracowników
3. tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji.

Termin: 25-28 października

Miejsce: Zakopane

cena : 1450 zł.

Przyjazd 25.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 26.10 o godz. 9.00. Zakończenie 28.10 godz.11.00


Zagadnienia:
1. Profesjonalny kontakt z klientem - założenia i modele zachowań
2. Analiza sytuacji trudnych - najczęstsze pułapki uległości i agresji
3. Diagnoza deficytów asertywności - gry i symulacje
4. Gotowe procedury - trening umiejętności
5. Sytuacje zawodowe - case study
6. Psychomanipulacja - ustanawiania reguł i kontraktu
7. Spójność postawy - tworzenie wiarygodności w autoprezentacji
8. Profilaktyka konfliktów - prezentowanie stanowiska


Szkolenie traktowane jest jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych - wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
Cena szkolenia od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć).  Dopłata za pobyt w pokoju 1 osobowym: 150 zł. 


W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji, oraz imprezy ułatwiające wymianę doświadczeń zawodowych w kuluarach.

Kontakt:

tel. 42 632 25 91,    512 370 212   

biuro@creator.edu.pl     


Pełny plan szkoleń dostępny na stronie:www.okzszkolenia.pl

Szanowni Państwo
Chcielibyśmy zaprezentować się jako firma szkoleniowa oraz zgłosić Państwu naszą gotowość do przygotowania i opracowania szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb Państwa urzędu. 
Prowadzimy szkolenia:
a.       realizowane w ramach określonych poddziałań ze środków unijnych,
b.      przygotowywane pod konkretne zamówienie tematyczne i realizowane na terenie Państwa instytucji,
c.       przygotowywane dla konkretnej grupy zawodowej z jednej instytucji i realizowane na wyjeździe w zaproponowanym przez nas lub Państwa ośrodku/pensjonacie.
d.      przygotowywane dla konkretnej grupy zawodowej, zebranych osób z wielu instytucji i realizowane na wyjeździe w zaproponowanym przez nas lub Państwa ośrodku/pensjonacie.


Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator to placówka kształcenia ustawicznego, istniejąca na rynku szkoleniowym od 4 lat, zarejestrowana: w Wydziale Edukacji w Łodzi pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
Prowadzimy szkolenia dla instytucji państwowych :urzędy miast i gmin, urzędy pracy, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, biura karier, OHP, powiatowe centra pomocy rodzinie, izby celne, sądy, komendy policji.
Posiadamy bogatą ofertę gotowych szkoleń, ale też jesteśmy w stanie dostosować program, miejsce szkolenia i wymiar godzin pod potrzeby klienta.
Z tego względu zwracamy się z prośbą o uwzględnienie nas jako podwykonawcę w realizacji szkoleń w ogłaszanych konkursach i przetargach, które prowadzi Państwa urząd.
Szkolenia prowadzimy w całej Polsce, w miejscu instytucji zamawiającej lub w pensjonatach i hotelach z którymi współpracujemy. 
Zapraszamy do współpracy