oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator; dps.pl 11.10.2011)

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
91-415 Łódź,
PL.Wolności 12/201
42 632 25 91,  512 370 212,        
biuro@creator.edu.pl     www.okzszkolenia.pl oraz www.creator.edu.pl
 


 

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , organizacje pozarządowe, MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej


Nazwa szkolenia


Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym


Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi 
Termin: 22-23 października2011

Miejsce: Łódź 

Cena 250zł


sobota: 10.30-14.00, 15.00-19.00, niedziela: 9.00-15.00 

OFERTA SPECJALNA! 

Program zajęć:
1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc:  stan emocjonalny osoby uzależnionej, funkcje używki, charakterystyka osoby uzależnionej,czynniki wzmacniające i osłabiające motywację, organizacja sesji wstępnej   
 Ćwiczenia:               
- uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu              
- "ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.              
 - rozmowa wstępna terapeuta - pacjent w parach, na forum grupy
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy: 
- etapy procesu zdrowienia, 
- fazy procesu zdrowienia,
czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:               
 - koło zmian,                
- etapy procesu przemian.     
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień:definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,       
  kryteria uzależnień wg ICD10,        
fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
 rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.       
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie                
- ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,                
- wywiad amnestyczny,                
- ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,                
 - ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,
- opis przypadku na podstawie zebranych informacji.

Cena 250zł zawiera:  udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy podczas zajęć , wystawienie certyfikatu z ukończenia zajęć.
 42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl      strona:  www.creator.edu.pl  oraz  www.okzszkolenia.plSzanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników: Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Pracowników działu Finansowo-Księgowego,Kierowników i Kadry Zarządzającej


Nazwa szkolenia


Przygotowanie ksiąg rachunkowych do rocznego sprawozdania finansowego i zasady sporządzania bilansu za 2011 rok


Cele szkolenia: 
- Zapoznanie uczestników zasadami prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy. Przygotowanie się do zmian w tym zakresie.
- Przygotowanie uczestników do wprowadzenia zmian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi i koniecznością tworzenia centrów aktywizacji zawodowej.

Termin: 23-26 października  2011

Miejsce: Łódź 

Cena; 1500zł

Przyjazd 23.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 25.10. godz.9.00. Zakończenie szkolenia 26.10  godz.13.00.

Program zajęć:
1. Podstawa prawna , rodzaje sprawozdań oraz terminy ich sporządzania i przekazywania odpowiednim organom.
2. Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego.
3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego.
4. Ustalenie wyniku finansowego i zasady jego rozliczenia z budżetami;
a. - ustalenie wyniku finansowego w jednostce budżetowej,
b. - sposób ustalania i rozliczania nadwyżki dochodów własnych,
c. - ustalenie i rozliczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym,
d. - ustalenie i rozliczenie z budżetem wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej.
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego bilansu wraz z załącznikami;
a. - sprawozdanie finansowe bilans z wykonania budżetu,
b. - bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa 
c. pomocniczego jednostki budżetowej,
d. - zasady sporządzania bilansu.
6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru " Rachunek zysków i strat jednostki 
(wariant porównawczy).
7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru " Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki.
8. Nowe wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN
Cena szkolenia : 1500 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2, materiały do zajęć). Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym dopłata 150 zł.  
42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl     strona:  www.creator.edu.pl  oraz  www.okzszkolenia.pl


 

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , organizacje pozarządowe, MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
M.in.: inspektorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych. wolontariuszy, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.


Nazwa szkolenia


Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne


Cel: Podniesienie skuteczności pracy z klientem
Termin: 2- 4 listopada

Miejsce: Łódź

cena : 1150 zł.

Rozpoczęcie zajęć godz.11.00. Zakończenie szkolenia 04.11  godz.15.00


Zagadnienia:
1. Typy klientów trudnych.
2. Strategie stosowane przez klientów.
3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi: (depresja, schizofrenia, nerwica, napady maniakalne, upośledzenia, paranoja, urojenia, napady epilepsji, symulowanie epilepsji, delirium).
4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena szkolenia: 1150 zł od uczestnikacena zawiera:udział w zajęciach dydaktycznych,zakwaterowaniei wyżywienieprzez 2 doby w hoteluw pokojach2- 3 osobowych,serwis kawowy (kawa, herbata, ciasto),materiały do zajęć (notatnik, długopis, skrypty),
 42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl     strona:  www.creator.edu.pl  oraz  www.okzszkolenia.plSzanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników:: Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej ,  MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Szczególnie pracowników:Działów Finansowo-Księgowego szczególnie: księgowi oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych


Nazwa szkolenia


Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych


Cel szkolenia: poznanie zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych
Termin:  15-18 listopada 2011

Miejsce:   Kazimierz Dolny 

cena : 1550 zł.


Przyjazd 15.11 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 17.00 Zakończenie szkolenia 18.11  godz.11.00.
Szczegółowe zagadnienia:
Program szkolenia: 
1. Pojęcie i zakres kontroli zarządczej:
a) Standardy kontroli zarządczej;
b) Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
2. Rola kierownika i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej:
a) Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli;
b) Powierzenie obowiązków innym pracownikom w zakresie kontroli;
3. Znaczenie procedur kontroli zarządczej w jednostce:
a) Identyfikacja obszarów wrażliwych w kontroli zarządczej.
b) Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej.
4. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
5. Rodzaje procedur kontroli w praktyce.
6.Tworzenie procedur kontroli zarządczej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
Cena szkolenia:1550zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach2- 3 osobowych, serwis kawowy (kawa, herbata, ciasto),materiały do zajęć (notatnik, długopis, skrypty),
 
 42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl     strona:  www.creator.edu.pl  oraz  www.okzszkolenia.pl


 

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , organizacje pozarządowe, MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Szczególnie: nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych


Nazwa szkolenia


Sztuka skutecznej komunikacji interpersonalnej


Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej
Termin:  19-20 listopada 2011

Miejsce:   Łódź 

cena : 350 zł.


sobota: 10.30-14.00, 15.00-19.00, niedziela; 9.00-15.00 
warsztat psychoedukacyjny


Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
Szczegółowe zagadnienia:
 Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i  kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji (mini-wykład + ćwiczenia praktyczne )
Osoba prezentera - jak się przedstawić? Poznanie mocnych i słabych stron, efekt pierwszego wrażenia, praca z głosem i ciałem ( mini-wykład + ćwiczenia praktyczne)
Audytorium - dla kogo prezentuję, wiedza o odbiorcach ( zadania w podgrupach)
Cele prezentacji/wypowiedzi - zasady formułowania, adekwatność ( praca indywidualna)  
Struktura wystąpienia/wypowiedzi - jak organizować treść (zadania praktyczne ) Zarządzanie czasem na prezentacji, proksemika przestrzeni  (mini-wykład )
 Sytuacje trudne podczas prezentacji/wypowiedzi - jak sobie radzić (sesja dobrych praktyk) 
Cena szkolenia:350złod uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy,  
 42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl      strona:  www.creator.edu.pl  oraz  www.okzszkolenia.plSzanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , organizacje pozarządowe, MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Szczególnie:  pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych jednostek realizujących programy terapeutyczno-wychowawcze

Nazwa szkolenia


Doskonalenie umiejętności  interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie


Cel zajęć: efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.

Termin:  23-25listopada 2011

Miejsce:   Łódź 

cena : 1300 zł

środa, czwartek, piątek: 9.00-13.00, 14.00-17.00


Szczegółowe zagadnienia:
1.      Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.

2.      Fazy i etapy interwencji kryzysowej.

3.      Cechy osób skutecznie pomagających.

4.      Umiejętności komunikacyjne: -Słuchanie przekazów werbalnych -Postrzeganie przekazów niewerbalnych -Werbalne i niewerbalne reagowanie     

5.   Komunikacja emocjonalna:             -Identyfikowanie emocji klienta             -Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.

6.  Zmienne występujące po stronie klienta.


Forma zajęć - Mini- wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja, psychoedukacja.
Cena szkolenia: 1300zł (3 doby w hotelu  pełnym wyżywieniem , 750zł  - wersja bez hotelu, 
 42 632 25 91,    512 370 212    biuro@creator.edu.pl      strona główna:  www.okzszkolenia.pl