oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz (aut. OKZ Creator; dps.pl 06.11.2011)
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
91-415 Łódź,
Pl.Wolności 12/201
42 632 25 91,  512 370 212,        
biuro@creator.edu.pl     www.okzszkolenia.pl oraz www.creator.edu.pl

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin, Instytucje Pomocy Społecznej ,  MOPS, GOPS, PCPR, DPS, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe,
Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Nazwa szkolenia:

Interwencja wobec osób uzależnionych od narkotyków


Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi 
Termin: 14 listopada 2011

Miejsce: Łódź 

Cena 190 zł
poniedziałek: 9.00-17.00

 
W programie m.in.: :
Skuteczny wywiad ( z rodziną, w szkole, dotyczący kontaktu z narkotykami)
Psychologia zachowań osoby uzależnionej.
Praca z osobami bliskimi uzależnionego, w tym z rodziną
Rozmowa z osobą uzależnioną- prezentacje warsztaty
Rozmowa z rodziną osoby uzależnionej- prezentacje warsztaty

Cena 190 zł zawiera:  udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy podczas zajęć , materiały do zajęć.
 


 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin Instytucje pomocy społecznej , organizacje pozarządowe, MOPS, PCPR, DPS, placówki szkolne
Szczególnie: nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, 

Nazwa szkolenia


Sztuka skutecznej komunikacji interpersonalnej


Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej
Termin:  19-20 listopada2011

Miejsce:   Łódź 

cena : 350 zł.
sobota: 10.30-14.00, 15.00-19.00, niedziela; 9.00-15.00 
warsztat psychoedukacyjny
Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

Szczegółowe zagadnienia:

Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji (mini-wykład + ćwiczenia praktyczne )
Osoba prezentera - jak się przedstawić? Poznanie mocnych i słabych stron, efekt pierwszego wrażenia, praca z głosem i ciałem ( mini-wykład + ćwiczenia praktyczne)
Audytorium - dla kogo prezentuję, wiedza o odbiorcach ( zadania w podgrupach)
Cele prezentacji/wypowiedzi - zasady formułowania, adekwatność ( praca indywidualna)  
Struktura wystąpienia/wypowiedzi - jak organizować treść (zadania praktyczne ) Zarządzanie czasem na prezentacji, proksemika przestrzeni (mini-wykład )
Sytuacje trudne podczas prezentacji/wypowiedzi - jak sobie radzić (sesja dobrych praktyk) 
Cena szkolenia: 350 zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy,  


 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników:::
Urzędy Miast i Gmin, Instytucje Pomocy Społecznej ,  MOPS, GOPS, PCPR, DPS, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe,

Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Nazwa szkolenia


Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej


Cel:  doskonalenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Termin: 19-20 listopada   2011

Miejsce: Łódź

Cena; 350 zł
Sobota: 11.-19.00, Niedziela 9.00-15.00

Program zajęć:

1 .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTER RELACJI INTERPERSONALNYCH:
zainteresowania, postawy, nastawienie
czynniki osobowościowe w procesie porozumiewania się - temperament, rozpoznawanie typów zachowań; zdolności, samowiedza ("ja" publiczne i "ja" prywatne), samoocena, samokontrola, autokorekta, sterowanie tożsamością i wrażeniem, optymizm, pesymizm, ekstrawersja, introwersja, zewnątrz- i wewnątrzsterowność
autoprezentacja
3. ASERTYWNOŚĆ:
zachowania asertywne i nieasertywne (bierne, agresywne, manipulujące)
 typy sytuacji, mapa asertywności
zastosowanie praktyczne w różnych sytuacjach życiowych: realizacja własnych praw, odmowa, pochwała, krytyka (warunki asertywnej krytyki), ochrona prywatności, komunikowanie własnych emocji, popełnianie błędów
4. ROLA PROCESÓW EMOCJONALNYCH W KOMUNIKACJI WZAJEMNEJ
 empatia, "kontrakt pomocowy"
 inteligencja emocjonalna - rodzaje altruizmu,
 EQ w pracy i innych rodzajach kontaktów interpersonalnych.
oczekiwania i potrzeby w kontaktach międzyludzkich (niezaspokojenie potrzeb)
 frustracja jako efekt niewykorzystania zdolności.
5. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ:
 model porozumiewania się (współpraca i rywalizacja)
właściwości procesu komunikacyjnego, kompetencje komunikacyjne, techniki ingracjacyjne
 reguły rządzące porozumiewaniem się (status społeczny, role społeczne, odległość, płeć, normy społeczne, kulturowe, religijne),
 warunki poprawnej komunikacji (aktywne słuchanie, wiarygodność, style konwersacji, precyzja przekazu, intymność i dystans, dominacja, submisja., wyuczona i sytuacyjna bezradność, zachowania prospołeczne)
 rodzaje komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna
błędne przekonania na temat komunikacji (uprzedzenia, przesądy)
 pułapki i bariery komunikacyjne (zniekształcenia w procesie komunikacji, rola szumów w informacji, strategie dominacyjne i strategie współpracy, manipulacja)
6. KONFLIKTY:
 geneza konfliktów społecznych
 analiza sytuacji konfliktowej (etapy narastania konfliktu)
 style reagowania w sytuacji spornej (oczekiwania, osobowość)
 negocjacje jak sposób rozwiązywania konfliktów (typy negocjacji, cechy dobrego i skutecznego negocjatora)
7. WŁAŚCIWY DOBÓR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.
 uzdolnienia i uwarunkowania osobowościowe a typ aktywności zawodowej.
 wpływ właściwego doboru aktywności zawodowej na samorealizację.
skuteczność działania a poczucie satysfakcji i efektywności zawodowej
 analiza sytuacji zadaniowej.


Cena szkolenia : 350 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć). 


 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin, Instytucje Pomocy Społecznej ,  MOPS, GOPS, PCPR, DPS, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe,
Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  pracowników ośrodków interwencji kryzysowej
M.in.: inspektorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych. wolontariuszy
szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta.
oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.

Nazwa szkolenia


Przemoc jako zjawisko społeczne - zapobieganie i radzenie sobie z przemocą


Cel: rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy

Termin:21- 22 listopada

Miejsce: Łódź

cena : 380 zł.

poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek: 9.00-17.00 

Zagadnienia:

 1. Typy przemocy
 2. Przyczyny przemocy.
 3. Przemoc wobec kobiet i mężczyzn.
 4. Przemoc stosowana wobec dzieci.
  rozpoznawanie zespołu maltretowanego dziecka,
  konsekwencje przemocy,
  konsekwencje zaniedbania.
 5.  Opieka nad osobami starszymi i zaniedbanymi.
 6.  Pierwsza rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy.
 7.  Kontakt z rodzicami krzywdzącymi dzieci. 
 8.  Społeczna akceptacja przemocy.
 9.  Agresja, przemoc mobbing w szkole.
 10. Profilaktyka przemocy.
 11. Ochrona dzieci przed przemocą.
 12. Pomoc psychologiczna, psychoterapia.

 


Cena szkolenia: 380 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych obiad, serwis kawowy, obiad, materiały do zajęć).Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin, Instytucje Pomocy Społecznej ,  MOPS, GOPS, PCPR, DPS, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne,
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe,
Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Nazwa szkolenia


Doskonalenie umiejętności  interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie


Cel zajęć: efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.
Termin:  23-25 listopada 2011

Miejsce:  Łódź

cena : 1300 zł lub 750 zł
środa, czwartek, piątek: 9.00-13.00, 14.00-17.00

Szczegółowe zagadnienia:


1.     Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.

2.     Fazy i etapy interwencji kryzysowej.

3.     Cechy osób skutecznie pomagających.

4.     Umiejętności komunikacyjne:

-Słuchanie przekazów werbalnych

-Postrzeganie przekazów niewerbalnych

-Werbalne i niewerbalne reagowanie

5.  Komunikacja emocjonalna:            

- Identyfikowanie emocji klienta

- Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.

6. Zmienne występujące po stronie klienta.

Forma zajęć - Mini-wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja, psychoedukacja.

Cena szkolenia: 1300 zł (3 doby w hotelu  pełnym wyżywieniem , 750zł  - wersja bez hotelu) 
 Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia następujące instytucje i jej pracowników::
Urzędy Miast i Gmin, Instytucje Pomocy Społecznej ,  MOPS, GOPS, PCPR, DPS, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne,
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe,
Szczególnie psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Nazwa szkolenia

  
Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd, poczucie winy) - trening umiejętności


Cel szkolenia: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania ,wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresowymi.


Termin:  28-29 listopada 2011

Miejsce:   Łódź

cena : 360 zł.  
poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek: 9.00-17.00

Program szkolenia: 
1.Emocje- źródła, funkcje
2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.
3.Inwentarz złości i co się za nią kryje
4.Konstruktywne wyrażanie złości.
5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/
6.Profilaktyka, metody radzenia sobie ze stresem
- koherencja,
-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/
- gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,
-zwiększanie asertywności


Cena szkolenia:380 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych obiad, serwis kawowy, obiad, materiały do zajęć).