oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator; dps.pl 15.12.2011)

 

KONTAKT:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
91-415 Łódź,

PL.Wolności 12/201

42 632 25 91, 512 370 212, 

biuro@creator.edu.pl      www.creator.edu.pl


 


Szanowni Państwo


Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych
szczególnie: nowoprzyjętych pracowników oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów

 

Praca z klientem przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się (Pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących w żałobie)


Uczestnicy szkolenia będą mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i diagnozowania zagrożenia samobójstwem i samouszkodzeniami oraz nabędą umiejętności praktyczne poprzez poznanie strategii terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem i samookaleczającymi się.


Cel szkolenia: nabycie przez uczestników wiedzy na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Termin:  28-29 grudnia 2011

Miejsce:   Łódź

cena : 380 zł.

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00, czwartek ; 9.00-15.00

Program szkolenia:
Kryzys i interwencja kryzysowa
- podejścia teoretyczne i definicje
- teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe/
- specyfika interwencji kryzysowej
- diagnoza w interwencji kryzysowej - techniki i narzędzia
- działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej
- zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej
Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się
-epidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych
- ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe
- specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia
- prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych
- interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym
- zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie)
Kryzys utraty osoby bliskiej
- dynamika procesu żałoby
- zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/
- mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty
- zjawisko żałoby antycypowanej
- interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby

Prowadzący:

Psycholog, mediator, praktyk: prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych doświadczających problemów lękowych, nerwicowych, depresyjnych i osobowościowych , prowadzi grupy wsparcia dla osób będących w żałobie, na co dzień pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia

Cena szkolenia:380zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.  Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy w rezerwacji hotelu.Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych

szczególnie: nowoprzyjętych pracowników, oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów

Nazwa szkolenia

  
Przemoc jako zjawisko społeczne -zapobieganie i radzenie sobie z przemocą


Cel: rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy

 
Termin:     11-12 stycznia 2012

Miejsce: Łódź, 

Cena: 380 zł

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00,czwartek; 9.00-15.00

 
Zagadnienia :
1. Typy przemocy
2. Przyczyny przemocy.
3. Przemoc wobec kobiet i mężczyzn.
4. Przemoc stosowana wobec dzieci.
- rozpoznawanie zespołu maltretowanego dziecka,
- konsekwencje przemocy,
- konsekwencje zaniedbania.
5. Opieka nad osobami starszymi i zaniedbanymi.
6. Pierwsza rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy.
7. Kontakt z rodzicami krzywdzącymi dzieci.                                    
8. Społeczna akceptacja przemocy.                                              
9. Agresja, przemoc mobbing w szkole.
10. Profilaktyka przemocy.
11. Ochrona dzieci przed przemocą.
12. Pomoc psychologiczna, psychoterapia.


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia

Cena szkolenia: 380 zł od uczestnika; cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.  Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy w rezerwacji hotelu.
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:


Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych


szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów     oraz    nowych / nowoprzyjętych pracowników a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Nazwa szkolenia


Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy)- trening umiejętności


Termin:16-17 stycznia 2012

Miejsce: Łódź

cena :380zł.

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00, czwartek; 9.00-15.00

Szkolenie przeznaczone jest dla:  każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, doskonalącej standardy wykonywanej pracy. Szczególnie zapraszamy  osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny , działania pomocowe , edukacyjne.

Cel zajęć:

Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania , wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami stresowymi.

Szkolenie jest prowadzone  w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę  skutecznych sposobów percepcji  i  ekspresji  emocji  i  związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych,  zarówno w  doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych i umie się nimi posługiwać 


W PROGRAMIE m.in..:
1.Emocje-źródła, funkcje
2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.
3.Inwentarz złości i co się za nią kryje
4.Konstruktywne wyrażanie  złości.
5.Stres-zjawisko,przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/
6.Profilaktyka, metody radzenia sobie ze stresem
-koherencja,
-relaksacja/medytacje,wizualizacje,/
-gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,
-zwiększanie asertywności


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia


Prowadzenie: socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji /PARPA/,certyfikat  NVQ 2 w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej Wielka Brytania/2009/.Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w dziedzinie pomocy społ. w Polsce i Wielkiej Brytanii

Cena szkolenia:380zł od uczestnika; cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.  Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy w rezerwacji hotelu
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

 
Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych

szczególnie: nowoprzyjętych pracowników oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów


Nazwa szkolenia


Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym


Cel: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi

Termin:  23 stycznia 2012

Miejsce:  Łódź

Cena: 200 zł         
poniedziałek: 9.00-14.00, 15.00-18.00

PROGRAM ZAJĘĆ:


1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc: stan emocjonalny osoby uzależnionej, funkcje używki, charakterystyka osoby uzależnionej, czynniki wzmacniające i osłabiające motywację, organizacja sesji wstępnej
Ćwiczenia:
uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu
"ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.
rozmowa wstępna terapeuta - pacjent w parach, na forum grupy
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy:
-       etapy procesu zdrowienia,
-       fazy procesu zdrowienia,
czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:
-       koło zmian,
-       etapy procesu przemian.
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień: definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,
kryteria uzależnień wg ICD10,
fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie
ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,
wywiad amnestyczny,
ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,
ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,
opis przypadku na podstawie zebranych informacji.


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia


Prowadzenie: Instruktor terapii uzależnień, praktyk, wieloletnie doświadczenie w ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodku Monar i w poradni leczenia uzależnień, na co dzień terapeuta w Specjalistycznym Psychiatrycznym Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi na oddziale terapii uzależnień alkoholowych


Cena szkolenia: 200 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad.)
 Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:
Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych

szczególnie: nowoprzyjętych pracowników oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów

Nazwa szkolenia


Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków i katastrof oraz osób będących w obliczu utraty, osierocenia i żałoby


Cel szkolenia: uzupełnienie wiedzy uczestników dotyczącej diagnozowania ASD - ostrej reakcji na stres i PTSD - zaburzeń stresowych pourazowych oraz ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.


Termin:  26-27 stycznia 2012

Miejsce:   Łódź cena : 380 zł.

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00, czwartek; 9.00-15.00

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Program szkolenia:


Kryzys i trauma - interwencja kryzysowa w sytuacjach traum indywidualnych i katastrof masowych
1.PTSD i ASD
-definicje, kryteria diagnostyczne, epidemiologia, narzędzia pomiaru, czynniki ryzyka, mechanizmy rozwoju zaburzeń /model adaptacyjny/
-przegląd podejść teoretycznych do zjawiska traumy. Implikacje dla terapii.
-terapia pacjentów z zaburzeniami po stresie traumatycznym- przegląd podejść teoretycznych
-stosowane metody i techniki terapeutyczne / Techniki ekspozycyjne, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji , EMDR, poznawcza restrukturyzacja, techniki łączone.
2. Interwencja kryzysowa na miejscu katastrofy
-procedury stosowane w trakcie akcji ratunkowej i po jej zakończeniu
-kryzysy "rocznicowe" w społecznościach dotkniętych traumą zbiorową
-pomoc dla służb ratowniczych /Critical Incydent Stress Debriefing Team/
3.Kryzys utraty osoby bliskiej
-dynamika procesu żałoby
-zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/
-mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty
-zjawisko żałoby antycypowanej
-interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby

 
Prowadzący: Psycholog, mediator, praktyk: prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych doświadczających problemów lękowych, nerwicowych, depresyjnych i osobowościowych , prowadzi grupy wsparcia dla osób będących w żałobie, na co dzień pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia


Cena szkolenia:380 zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.  Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy w rezerwacji hotelu.