oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator/dps.pl 13.01.2012)

Kontakt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

91-415 Łódź,

Pl.Wolności 12/201


42 632 25 91, 512 370 212,    

biuro@creator.edu.pl internet: www.creator.edu.plZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:


Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych; szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów oraz nowych / nowoprzyjętych pracowników, a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Nazwa szkolenia:

Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy) - trening umiejętności


Termin: 16-17 stycznia 2012

Miejsce:  Łódź

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00, czwartek; 9.00-15.00


Szkolenie przeznaczone jest dla:  każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, doskonalającej standardy wykonywanej pracy. Szczególnie zapraszamy  osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny , działania pomocowe , edukacyjne.

Cel zajęć: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania , wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami stresowymi.

Szkolenie jest prowadzone  w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę  skutecznych sposobów percepcji  i  ekspresji  emocji  i  związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych,  zarówno w  doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.
Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych
i umie się nimi posługiwać 


W PROGRAMIE m.in..:
1.Emocje- źródła, funkcje
2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.
3.Inwentarz złości i co się za nią kryje
4.Konstruktywne wyrażanie  złości.
5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/
6.Profilaktyka, metody  radzenia sobie ze stresem
- koherencja,
-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/
- gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,
-zwiększanie asertywności


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia

 
Prowadzenie: socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji /PARPA/,certyfikat  NVQ 2 w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej Wielka Brytania /2009/.Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w dziedzinie pomocy społ. w Polsce i Wielkiej Brytanii

Cena szkolenia: 380 zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.

Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy  w rezerwacji hoteluZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:  Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych; szczególnie: nowoprzyjętych pracowników, oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów


Nazwa szkolenia


Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

 
Cel:  zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi

Termin:   23 stycznia 2012

Miejsce:   Łódź

poniedziałek: 9.00-14.00, 15.00-18.00,


PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc: stan emocjonalny osoby uzależnionej, funkcje używki, charakterystyka osoby uzależnionej, czynniki wzmacniające i osłabiające motywację, organizacja sesji wstępnej
Ćwiczenia:
uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu
"ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.
rozmowa wstępna terapeuta - pacjent w parach, na forum grupy
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy:
-        etapy procesu zdrowienia,
-        fazy procesu zdrowienia,
czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:
-        koło zmian,
-        etapy procesu przemian.
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień: definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,
kryteria uzależnień wg ICD10,
fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie
ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,
wywiad amnestyczny,
ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,
ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,
opis przypadku na podstawie zebranych informacji.


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia


Prowadzenie: Instruktor terapii uzależnień, praktyk, wieloletnie doświadczenie w ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodku Monar i w poradni leczenia uzależnień, na co dzień terapeuta w Specjalistycznym Psychiatrycznym Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi na oddziale terapii uzależnień alkoholowych


Cena szkolenia: 200 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad.)


 Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:


Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych; szczególnie: nowoprzyjętych pracowników,oraz: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, policjantów


Nazwa szkolenia


Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków i katastrof oraz osób będących w obliczu utraty, osierocenia i żałoby

Cel szkolenia: uzupełnienie wiedzy uczestników dotyczącej diagnozowania ASD - ostrej reakcji na stres i PTSD - zaburzeń stresowych pourazowych oraz ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

Termin:   26-27 stycznia 2012

Miejsce:   Łódź

środa: 10.00-14.00, 15.00-19.00,czwartek; 9.00-15.00

 
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

 
Program szkolenia:
Kryzys i trauma - interwencja kryzysowa w sytuacjach traum indywidualnych i katastrof masowych
1.PTSD i ASD
-definicje, kryteria diagnostyczne, epidemiologia, narzędzia pomiaru, czynniki ryzyka, mechanizmy rozwoju zaburzeń /model adaptacyjny/
-przegląd podejść teoretycznych do zjawiska traumy. Implikacje dla terapii.
-terapia pacjentów z zaburzeniami po stresie traumatycznym- przegląd podejść teoretycznych
-stosowane metody i techniki terapeutyczne / Techniki ekspozycyjne, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji , EMDR, poznawcza restrukturyzacja, techniki łączone.
2. Interwencja kryzysowa na miejscu katastrofy
-procedury stosowane w trakcie akcji ratunkowej i po jej zakończeniu
-kryzysy "rocznicowe" w społecznościach dotkniętych traumą zbiorową
-pomoc dla służb ratowniczych /Critical Incydent Stress Debriefing Team/
3.Kryzys utraty osoby bliskiej
-dynamika procesu żałoby
-zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/
-mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty
-zjawisko żałoby antycypowanej
-interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby  
Prowadzący: Psycholog, mediator, praktyk: prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych doświadczających problemów lękowych, nerwicowych, depresyjnych i osobowościowych , prowadzi grupy wsparcia dla osób będących w żałobie, na co dzień pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia


Cena szkolenia: 380 zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.  

Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy  w rezerwacji hotelu. Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych ;M.in.:   inspektorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych. wolontariuszy
szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta. oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.


Nazwa szkolenia


Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne


Cel: Podniesienie skuteczności pracy z klientem

Termin:   13-15 marzec 2012

Miejsce:   Kopalnia Soli Bochnia

 przyjazd 12.03. od godz. 18-tej, zakończenie zajęć 15.03 o godz. 17.00

                                               
Zagadnienia:


1. Typy klientów trudnych.
2. Strategie stosowane przez klientów.
3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi: (depresja, schizofrenia, nerwica, napady maniakalne, upośledzenia,
paranoja, urojenia, napady epilepsji, symulowanie epilepsji, delirium).
4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.


Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena szkolenia: 1328 zł od uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie, serwis kawowy, materiały do zajęć, w czasie wolnym zwiedzanie kopalni - przejazd podziemną kolejką i zwiedzanie ekspozycji.