oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator; dps.pl 10.02.2012)

biuro@creator.edu.pl

 

 

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005, oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
91-415 Łódź, PL.Wolności 12/201
42 632 25 91,  512 370 212,        
biuro@creator.edu.pl     
 


 


Szanowni Państwo!
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, itp, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz: zarządzających zespołami odpowiadającymi za Public-Relations, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta

 
Nazwa szkolenia: Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych


Cele:
1. podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta
2. wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań pracowników
3. tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji

.
Termin:  22-24 lutego 2012

Miejsce: Spała, k. Tomaszowa Maz.

Cena 1375zł
Przyjazd do hotelu 21.02 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 22.02. o godz.9.00.  Zakończenie szkolenia 24.02  godz.17.00

 
Zagadnienia:
1. Profesjonalny kontakt z klientem - założenia i modele zachowań
2. Analiza sytuacji trudnych - najczęstsze pułapki uległości i agresji
3. Diagnoza deficytów asertywności - gry i symulacje
4. Gotowe procedury - trening umiejętności
5. Sytuacje zawodowe - case study
6. Psychomanipulacja - ustanawiania reguł i kontraktu
7. Spójność postawy - tworzenie wiarygodności w autoprezentacji
8. Profilaktyka konfliktów - prezentowanie stanowiska


Szkolenie traktowane jest jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych - wystawiamy zaświadczenia na druku MEN                                                      
W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji turystycznych.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena: 1375zł,  zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć).     


 

 
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, itp szczególnie:urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.


Nazwa szkolenia: Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne


Cel: Podniesienie skuteczności pracy z klientem


Termin I: 13-15  marca   2012   Miejsce: Kopalnia Soli Bochnia    cena: 1328zł
przyjazd 12.03. od godz. 18-tej, zakończenie zajęć 15.03 o godz. 17.00

 

Termin II: 15-18 kwietnia 2012   Miejsce: Kopalnia Soli Bochnia    cena: 1328zł
przyjazd 15.04. od godz. 18-tej, zakończenie zajęć 18.04 o godz. 17.00

                                                                       
Zagadnienia:
1. Typy klientów trudnych.
2. Strategie stosowane przez klientów.
3. Klienci z zaburzeniami psychicznymi: (depresja, schizofrenia, nerwica, napady maniakalne, upośledzenia, paranoja, urojenia, napady epilepsji, symulowanie epilepsji, delirium).
4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
6. Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
7. Sposoby łagodzenia konfliktu.
8. Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.


Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

 
Cena szkolenia: 1328złod uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie, serwis kawowy, materiały do zajęć, w czasie wolnym zwiedzanie kopalni - przejazd podziemną kolejką i zwiedzanie ekspozycji lub 850 zł - wersja bez hotelu, śniadań i kolacji.Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, itp szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów


Nazwa szkolenia: Polityka równości płci na rynku pracy


Cele szkolenia: 
1. Zrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn - czym jest, a czym nie jest polityka równości płci i co oznacza w praktyce
2. Zdobycie wiedzy na temat zasady równości szans jako zasady horyzontalnej funduszy struktura
3. Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL
4.Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum oraz strategii działań na rzecz równości
5.Zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans


Termin : 13-15  marca   2012 Miejsce: Kopalnia Soli Bochnia    cena: 1328zł
przyjazd 12.03. od godz. 18-tej, zakończenie zajęć 15.03 o godz. 17.00

                       
Zagadnienia:
1. Wprowadzenie do szkolenia.
2. Wprowadzenie w tematykę społeczno-kulturowej tożsamość płci (Gender);
3. Rola kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, a stereotypy płciowe;
4. Przejawy dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć;
5. Wprowadzenie w politykę gender maistramingu (idea, cele);
6. Płeć a rynek pracy;
7. Normy prawne związane z tematyką gender mainstreamingu (polskie i UE) oraz instytucje;
8. Zarządzanie różnorodnością w projektach PO KL.
9. Standard minimum oraz wyjątki.
10. Case Study projektów PO KL zgodnych ze standardami minimum.
11. Zastosowanie strategii Gender mainstreamingu w praktyce - symulacje projektów;
12. Podsumowanie szkolenia.


Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

 
Cena szkolenia: 1328złod uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie, serwis kawowy, materiały do zajęć, w czasie wolnym zwiedzanie kopalni - przejazd podziemną kolejką i zwiedzanie ekspozycji lub 850 zł - wersja bez hotelu, śniadań i kolacji.


 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, itp szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.


Nazwa szkolenia Warsztat pracy z klientem trudnym  (budowanie pozytywnych relacji)

Cel:   nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem
Termin : 19-22  marca   2012   Miejsce: Łódź cena: 1550zł
przyjazd 19.03. od godz. 17-tej, rozpoczęcie zajęć 20.03. od godz. 9.00, zakończenie zajęć 22.03 o godz. 13.00

                                                 
Program zajęć:
1. Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem
- dynamika relacji interpersonalnych
2. Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta 
- empatia
3. Cele i modele komunikacji
4. Zasady poprawnej dyskusji
- tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości,
- argumentowanie,
- aktywne słuchanie, 
- parafraza, 
-atak, 
- błędy,
- bariery
5. Klimat porozumiewania się 
- tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego
6. Typy klientów 
-rozpoznawanie, 
- techniki postępowania
7. Negocjacje w pracy z klientem 
- wpływ społeczny,
- formy nacisku, 
- style negocjowania, 
- autoprezentacja,
- ingracjacja
8. Emocje w kontaktach z klientem
9. Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
10. Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
11. Problemy decyzyjne 
- racjonalne rozwiązywanie problemów
12. Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

 
Cena szkolenia: 1550złod uczestnika cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie, serwis kawowy, materiały do zajęć, W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji turystycznych lub 910 zł - wersja bez hotelu, śniadań i kolacji.


 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, itp szczególnie:urzędników obsługujących klientów/petentów, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta a także:Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów

Nazwa szkolenia: Trening Kompetencji Społecznych, czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Cel: Zwiększenie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwijanie własnych zachowań asertywnych wśród pracowników instytucji.
 
Termin: 26-29 marca 2012  Miejsce:  Łódź    cena : 1550 zł.
Przyjazd 26.03 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 27.03. o godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 29.03  godz.13.00. 


Program zajęć:
1. Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i  kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji- trening umiejętności.
2. Style komunikowania się- test.
3. Teoria asertywności, wyrażenia i zachowania agresywne, pasywne (uległe), asertywne.  Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
4. Oddzielanie informacji od emocji. Rozpoznawanie wyrażanych uczuć. Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej. Przełamywanie barier. Parafrazowanie.
5. Asertywny monolog wewnętrzny. Mówienie " NIE". Prawa człowieka wg. Herberta Fensterheima.  Obrona swoich praw - granic. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.
6. Wyrażanie własnych opinii i przekonań- Jak we właściwy sposób wyrażać swoje uczucia. Dynamika uczuć. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Zakłopotanie. Wyrażanie gniewu.
7. Asertywne przyjmowanie ocen. Przyjmowanie krytyki. Przyjmowanie pochwał. Reagowanie na krytykę i atak. Krytyka oceniająca działanie a nie osobę.
8. Mapa asertywności - test
9. Bycie autentycznym- fundament poczucia bycia asertywnym.Elementy budowania poczucia własnej wartości.
10. Moje postępy w pracy nad asertywnością - trening asertywności. Analiza realnych działań. Konflikt i sytuacje trudne. Fazy konfliktu. Działania w sytuacji konfliktu. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Korzystanie z zasobów osobistych w sytuacjach kryzysu.


Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN


Cena szkolenia: 1550zł od uczestnika  zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 osobowych, materiały do zajęć).  
W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji turystycznych lub 910 zł - wersja bez hotelu, śniadań i kolacji.