oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Joanna Szrejner-Kądzielawa - RCPS Łódź; dps.pl 2.08.2012)

 

Projekt systemowy "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej"   (Łódź)

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest realizatorem projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL od 2007 roku.

Na dzień 31.12.2011 r. wsparciem w ramach projektu objęto 3977 beneficjentów. Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu wieloletniego, obejmującego wszystkie typy operacji, określone dla tego Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów (wersja na dzień 01.01.2012 r.)  

Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału kompetencyjnego u 1200 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej  oraz u 250 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim, poprzez zintegrowanie działań oraz wzrost poparcia społecznego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku.  

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

  •  szkolenia dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej,
  •  specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  •  studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej,
  •  badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie,
  •  plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie,
  •  kampanie promocyjno –informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej,
  •  rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

   

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne na terenie województwa łódzkiego i przygotowany został w oparciu o:

  • Ocenę zasobów w pomocy społecznej na 2012 rok
  •  Badanie ewaluacyjne projektu w 2011 roku
  •  Badania zlecone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.  

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, będące w grupie Beneficjentów, do uczestnictwa w szkoleniach.    

Z poważaniem

   Joanna Szrejner-Kądzielawa


 

Kontakt:


Wydział ds.Pomocy i Integracji Społecznej
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
tel.(42) 203 48 43        
e-mail: j.kadzielawa@rcpslodz.pl