oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator/ dps.pl 23.06.2014)

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator

rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,    oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

91-415 Łódź

pl.Wolności 12/201

tel. 42 632 25 91, 512 370 212

e-mail: biuro@creator.edu.pl 

intenet: www.szkolenia.creator.edu.pl


 

Zapraszamydo skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, urzędów, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów, osób wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, także: kierowników i kadry zarządzającej, menadżerów

Nazwaszkolenia

Klient agresywny - kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cele szkolenia: 

-zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 11 lipca 2014

Miejsce:  Łódź

Zajęcia będą realizowane w godz.9.00-16.00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Pojęcie - trudny, agresywny klient
 2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym
 3.  Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych
 4. Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura,inne stresory środowiskowe
 5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego - strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem,uczenie się obserwacyjne
 6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym

 

Forma zajęć:  warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 

Uczestnikom wystawiamy certyfikat ukończenia szkolenia

Cena szkolenia : 420 zł od uczestnika

Cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, materiały do zajęć

Informacje i zapisy: 42 632 25 91  lub, 512 370 212, biuro@creator.edu.pl,

 Zapraszamydo skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, urzędów, szczególnie:urzędników obsługujących klientów/petentów oraz: nowych / nowoprzyjętych pracowników, stażystów, osób wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi i roszczeniowym, oraz dla osób: zarządzających zespołami, odpowiadającymi za Public-Relations, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta

Nazwa szkolenia:

Motywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi

 
Cele szkolenia:

 •  usystematyzowanie wiedzy z zakresu teorii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • omówienie wprowadzanych zmian dotyczących zadań i zasad funkcjonowania służb zatrudnienia,
 • omówienie wybranych metod efektywnej motywacji pracowników oraz powiązania systemu ocen z zarządzaniem przez cele,
 • przeanalizowanie możliwości stosowania marketingowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przeanalizowanie stosowanych systemów oceniania pracowników i przyznawania dodatków do wynagrodzeń.

 

Termin I:   14- 17 lipca 2014                             Miejsce: Łeba     Cena: 1920 zł

Przyjazd 13.07 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć 14.07 godz.10.00. Zakończenie szkolenia 17.07  godz.11.00

Termin II: 13-15października  2014               Miejsce: Bochnia      Cena: 1620 zł

Przyjazd 12.10 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 godz.8.00. Zakończenie szkolenia 16.10  godz.11.00


Sposób realizacji:

 
prezentacja PP, konsultacje indywidualne

Szczegółowy  program szkolenia:

 1. Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi i aspekt funkcji personalnej (gospodarowania kadrami).
 2. Charakterystyka wybranych funkcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi (z uwzględnieniem uregulowań prawnych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zasad wynagradzania i przyznawania dodatków dowynagrodzeń oraz oceniania pracowników):
  - planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja;
  - ocenianie, wynagradzanie i motywowanie (wartościowanie pracy, awanse i kariery, sposoby motywowania),
  - szkolenie i rozwój zasobów ludzkich (kształcenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi)
  - analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie, realizacja i ewaluacja szkoleń.
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - kultura sprawowania funkcji kierowniczej:
  - znaczenie właściwej komunikacji w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi: system obiegu informacji jako warunek sprawnego ZZL,
  - cechy dobrego kierownika; organizacja pracy własnej szefa; autorytet,
  - delegowanie uprawnień.
 4.  Kształtowanie wizerunku urzędu (czynniki materialne i niematerialne).
 5.  Analiza możliwości wykorzystania marketingowej strategii ZZL w świetle wprowadzanych rozwiązań prawnych:
  - uwarunkowania prawne: znaczenie ustawy deregulacyjnej, wprowadzane zmiany ustawy o promocji zatrudnienia (ustanowienie funkcji stałego doradcy klienta , likwidacja stanowiska lidera klubu pracy),
  - uwarunkowania organizacyjno-finansowe.
 6.  Warsztaty w zakresie przetrenowania możliwych wariantów zmian personalnych w związku z potrzebą wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracownikom tzw."kluczowym".

 

Szkoleniejest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

Cena szkolenia zawiera:

 
- udział w zajęciach dydaktycznych,
- koszt wyżywienia  (śniadanie,obiad, kolacja) i zakwaterowania - w pokojach 2-3 osobowych,
- materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
- serwis kawowy podczas zajęć


Informacje i zapisy: 42 632 25 91  lub, 512 370 212, biuro@creator.edu.plZapraszamydo skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, urzędów, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów, pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, szczególnie: nowych / nowoprzyjętych pracowników oraz dla osób: zarządzających zespołami, odpowiadającymi za Public-Relations, negocjującymi warunki umów, wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta

Nazwa szkolenia:

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach  zawodowych

Cele szkolenia:

Podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta; wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań pracowników;  tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji

Termin: 23-25 lipca 2014                   

Miejsce:  Kołobrzeg   Cena:1670 zł

Przyjazd 22.07 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 23.07 godz.10.00. Zakończenie szkolenia 25.07  godz.13.00

Sposób realizacji: prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Profesjonalny kontakt z klientem - założenia i modele zachowań
  - zachowania agresywne, uległe,asertywne.
  - czynniki wpływające ma satysfakcję klienta,
 2. Analiza sytuacji trudnych -najczęstsze pułapki uległości i agresja
  - destrukcyjne nawyki,
  -  koncentracja na intencjach,
 3.  Diagnoza deficytów asertywności - gry i symulacje
  -obszar obrony granic,
  -obszar informacji zwrotnych
 4. Gotowe procedury- trening umiejętności
  -procedura dotycząca informowania i stawiania wymagań.
  -procedura radzenia sobie z krytyką i agresją
 5.  Sytuacje zawodowe - case study
   - rozwiązywanie podanych przykładów.
 6.  Psychomanipulacja
  -ustanawianie reguł i kontraktu
 7.  Spójność postawy - tworzenie wiarygodności w autoprezentacji
  -rola spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 8.  Profilaktyka konfliktów-prezentowanie stanowiska
   -style rozwiązywania sytuacji trudnych.
  - wyniki eskalujące i łagodzące konflikty

 

Szkoleniejest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

Cena szkolenia:1670,00 zł od uczestnika  

Cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania - w pokojach 2-3 osobowych, materiałydo zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć

Informacje i zapisy:  42 632 25 91  lub, 512 370 212, biuro@creator.edu.plZapraszamydo skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, urzędów, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów oraz: nowoprzyjętych pracowników, stażystów, osób wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, pracowników działu egzekucji, osób przeprowadzających kontrolę, oraz na stanowiskach obsługujących dużą ilość klientów/petentów/interesantów lub związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji, a także: kierowników i kadry zarządzającej, menadżerów.

Nazwa szkolenia:

Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne


Cele szkolenia:

Podniesienie skuteczności w pracy z klientem

Termin I : 30 lipca- 1 sierpnia 2014                    Miejsce: Łeba            Cena: 1670 zł

Przyjazd 29.07 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 30.07. godz.11.00. Zakończenie szkolenia 01.08 godz.14.00

Termin II : 15-17 września 2014                       Miejsce: Zakopane            Cena: 1670 zł

Przyjazd 14.09 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 15.09 godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 17.09  godz.11.00

Sposób realizacji:

miniwykład, warsztat, praca w grupach, praca indywidualna.

Program szkolenia:

 1. Typy klientów trudnych.
 2.  Strategie stosowane przez klientów.
 3.  Klienci z zaburzeniami psychicznymi:
  -psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),
  -nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)
  -zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),
  -upośledzenia umysłowe.
 4.  Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
 5.  Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
 6.  Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
 7.  Sposoby łagodzenia konfliktu.
 8.  Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.

Szkoleniejest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia zgodne z wzorcem zatwierdzonym przez MEN

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt całodziennego wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć.

Informacje i zapisy: 42 632 25 91  lub, 512 370 212, biuro@creator.edu.pl

 Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, urzędów, szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentów oraz: nowoprzyjętychpracowników, stażystów, osób wywierającymi wpływ decyzyjny na klienta oraz pracujących na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, pracowników działu egzekucji, osób przeprowadzających kontrolę, oraz na stanowiskach obsługujących dużą ilość klientów/petentów/interesantów lub związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji, a także: kierowników i kadry zarządzającej, menadżerów

Warsztat pracy z klientem trudnym (budowanie pozytywnych relacji) 

Cele szkolenia:

nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem

Termin : 28-30 lipca 2014                       Miejsce: Łeba              Cena: 1670 zł

Przyjazd 27.07 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 28.07 godz.10.00. Zakończenie szkolenia 30.07  godz.11.00

Sposób realizacji:

miniwykład, warsztat, praca wgrupach, praca indywidualna

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem
  - dynamika relacji interpersonalnych
 2.  Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta 
  - empatia
 3.  Cele i modele komunikacji
 4.  Zasady poprawnej dyskusji
  - tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości,
  - argumentowanie,
  - aktywne słuchanie, 
  - parafraza, 
  - atak, 
  - błędy,
  - bariery
 5.  Klimat porozumiewania się 
  - tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego
 6.  Typy klientów 
  - rozpoznawanie, 
  - techniki postępowania
 7. Negocjacje w pracy z klientem 
  - wpływ społeczny,
  - formy nacisku, 
  - style negocjowania, 
  - autoprezentacja,
  - ingracjacja
 8.  Emocje w kontaktach z klientem
 9.  Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
 10.  Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
 11.  Problemy decyzyjne 
  - racjonalne rozwiązywanie problemów
 12.  Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć

Informacje i zapisy: 42 632 25 91  lub, 512 370 212, biuro@creator.edu.plTrening Kompetencji Społecznych,  czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym

Termin I: 18 sierpnia 2014        Miejsce: Łódź  Cena: 420 zł

Zajęcia będą realizowane w godz.9.00-16.00

Termin II:  29 września - 3 października 2014        Miejsce: Gdańsk  Cena: 2220 zł

Przyjazd 29.09 od godz.15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 03.10 godz.11.00Serwis dps.pl nie odpowiada za jakość i wiarygodność przedstawianych ofert