oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Jacek Sierak - SGH; dps.pl 24.03.2006)

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie kwietnia 2006 r. planujemy uruchomienie II edycji Podyplomowego Studium pod nazwą "Europejskie Studium Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samorządu Terytorialnego". Studium jest organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Katedrę Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Kolegium Zarządzania i Finansów.

Program studium obejmuje teoretyczne oraz praktyczne problemy zarządzania i oceny efektywności projektów inwestycyjnych w aspekcie ich współfinansowania funduszami Unii Europejskiej, a także zagadnienia gospodarki i finansów samorządu terytorialnego. W części praktycznej prowadzone są m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu przygotowania studium wykonalności projektu, omówione zostają procedury przygotowania i oceny wniosków w ramach ZPORR i EOG. Program studium uwzględnia uwarunkowania wynikające z prawa polskiego i unijnego. Szczegółowy programu studium zamieszczono poniżej.

Wykładowcami są osoby z dużą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym - wykładowcy SGH i UW, a także zaproszone osoby, reprezentujące administrację państwową i samorządową, banki , instytucje finansowe.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SGH.

Rozpoczynamy nabór na II edycję Studium. Studium zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 37 osób.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej katedry : www.sgh.waw.pl/keifst/ lub uzyskacie telefonicznie tel. 022 5649302 (p. Helena Typińska lub p. mgr Remigiusz Górniak tel. 0 505 639 984 e-mail: rgorniak@o2.pl) oraz 0-604 173 281 (dr Jacek Sierak) ; e-mail : jacek.sierak@sgh.waw.pl

Zapraszam - dr Jacek Sierak Kierownik Studium


Program II Edycji Studium Podyplomowego pn. "Europejskie Studium Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samorządu Terytorialnego"

Bloki i tematy zajęć

 1. Zarządzanie gospodarką i finansami w jednostkach samorządu terytorialnego - 62h
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Inwestycje a rozwój lokalny i regionalny
 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
 • Zarządzanie inwestowaniem w infrastrukturę komunalną
 • Podstawy zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Kierowanie ludźmi w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie czasem menedżera gminy
 • Ekonomika i zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstw komunalnych
 • Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska
 1. Ustrojowo-prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego - 30h
 • Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Prawo finansowe i budżetowe Polski i Unii Europejskiej
 • Podstawy prawne pomocy publicznej
 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty - 20h
 • Podstawy polityki regionalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty prawne
 • Instrumenty finansowe - Fundusze Unii Europejskiej
 • NPR i Programy Operacyjne jako podstawa pozyskiwania funduszy UE
 1. Zarządzanie projektem inwestycyjnym jednostki samorządu terytorialnego - 37h
 • Teoretyczne podstawy oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Organizacja procesu inwestycyjnego
 • Zmiana wartości pieniądza w czasie - ćwiczenia
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu - ćwiczenia
 • Wskaźniki oceny efektywności projektu - ćwiczenia
 • Studium wykonalności projektu - z Aktualne problemy finansowania projektów infrastrukturalnych środkami U.E zajęcia warsztatowe
 1. Finansowanie projektów inwestycyjnych - 16h
 • Montaż finansowy projektu
 • Kredyty, pożyczki, obligacje komunalne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Alternatywne źródła finansowania
 • Ocena zdolności kredytowej i płynności finansowej - prognozowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego - ćwiczenia
 1. Procedury aplikacyjne, przetargowe, wdrożenie projektu - 19h
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Procedury aplikacyjne, instytucje zarządzające
 • Zakres i struktura wniosku aplikacyjnego
 • Kwalifikowanie kosztów
 • Kontraktowanie usług na realizacje projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenia oceny wniosków aplikacyjnych
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Kontrola procedury wdrażania projektu
 1. Seminarium dyplomowe - 6h

Razem Studium - 192h