oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz p>VI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

(aut. Andrzej Gocłowski, PAP 20.06.2006; dps.pl 27.06.2006)

 

Spotkanie socjalnych

VI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych odbywała się w dniach 12 - 14 czerwca w Częstochowie - informuje Andrzej Gocłowski z redakcji portalu pracowników socjalnych. W konferencji wzięło udział blisko 300 pracowników socjalnych z różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Od sześciu już lat jest to największe, doroczne spotkanie pracowników socjalnych w Polsce.

W uroczystości inauguracyjnej VI OKPS uczestniczył Tadeusz Wrona Prezydent Częstochowy oraz Senator RP Czesław Ryszka. Zaszczytną funkcję sekretarza konferencji pełnił Ryszard Majer wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele świata nauki oraz licznie przybyli pracownicy socjalni reprezentujący rozmaite typy placówek pomocy społecznej i piastujący w systemie pomocy społecznej rozmaite stanowiska i funkcje: dyrektorzy, kierownicy, specjaliści pracy socjalnej oraz pracownicy socjalni z pierwszej linii kontaktu z klientem.

Konferencje w Częstochowie mają kilka stałych elementów. Są nimi przede wszystkim koncert muzyki klasycznej, msza św. w intencji pracowników socjalnych oraz wspólna pamiątkowa fotografia uczestników na tle Klasztoru na Jasnej Górze.

W tym roku zebrani w ogromnej Sali im. o. Kordeckiego uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania koncertu kwartetu smyczkowego NONA.

Wystąpienia prelegentów

Kolejnym punktem programu były prezentacje zgłoszonych referatów. Szczególnie ciekawe było wystąpienie dr Tadeusza Kamińskiego ze Studium Pracy Socjalnej, Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. W swoim wystąpieniu traktującym o zjawisku, jakim jest rodzina w polityce społecznej mówca starał się przybliżyć zebranym różnice między deklaracjami a rzeczywistością, miedzy wartościami deklarowanymi a realizowanymi. Zwracał również uwagę na odmienne rozumienie terminu rodzina w zależności od systemu wartości, jakim kieruje się osoba, która tego terminu używa. Odniósł się również do współczesnej mody na bezdzietność oraz mody na związki nieformalne. Skomentował też powszechne przekonanie, że przyczyną niskiego przyrostu naturalnego w Polsce jest przede wszystkim bieda, brak pracy, mieszkań dla młodych małżeństw. To ważne przeszkody zdaniem dr T. Kamińskiego jednak rezygnowanie z roli ojca czy matki, brak chęci posiadania dzieci spotyka się również i to coraz częściej w grupie młodych osób, dobrze wykształconych i bardzo dobrze zarabiających, posiadających luksusowe mieszkania. Dla tych osób becikowe nie stanowi jakiejś szczególnej zachęty do posiadania potomstwa. W przekonaniu mówcy potrzebne są raczej zmiany systemowe niż okazjonalne akcje promujące dzietność.

Dobrym wprowadzeniem do wystąpienia dr T. Kamińskiego był referat Małgorzaty Szyszki z KUL w Lublinie. Prelegentka starała się wykazać istotne różnice między polityką (pro)rodzinną i polityka społeczną. Pani Genowefa Musiał z MOPS w Siemianowicach śląskich prezentowała natomiast sposoby diagnozy i strategie stosowane na poziomie powiatu grodzkiego oraz MOPS jako podmiot realizacji polityki społecznej i prorodzinnej. W swoim multimedialnym wystąpieniu prezentowała również realizację akcji "Szukam domu?". Pan Piotr Polok z MOPS w Katowicach przybliżył uczestnikom konferencji metodę pracy socjalnej, jaką jest empowerment czyli wszechstronne wzmocnienie osoby, której się pomaga. W trakcie prezentacji pt. Empowerment i partycypacja jako metoda reintegracji społecznej rodzin ukazywał zarówno teoretyczne jak praktyczne aspekty tej metody pracy socjalnej. Pani Jolanta Cichórz z MOPS w Krakowie przybliżyła natomiast uczestnikom zjawisko wolontariatu w kontekście poszerzenia systemu wsparcia rodzin przez włączenie usług wolontaryjnych. Obok typowych dla wolontariuszy obszarów działania: praca z osobami starszymi, dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi, podzieliła się doświadczeniami krakowskiego MOPS zawiązanymi z włączaniem wolontariuszy do współpracy z pracownikami socjalnymi. Wolontariusze tacy to przeważnie studenci kierunków uprawniających w przyszłości do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W trakcie współpracy pełnią rolę asystenta pracownika socjalnego, uczestniczą w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, rozmowach z klientami.

SESJE PROBLEMOWE

Drugi dzień konferencji wypełniły przedpołudniowe sesje problemowe. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z nich. Sesje problemowe miały formę warsztatów. Osoby, które wybrały sesję "Pracownik socjalny w kontakcie z mediami" miały możliwość spotkania się z Panem Bogdanem Knapikiem redaktorem Problemów Społecznych i zarazem dziennikarzem z 25 letnim doświadczeniem zawodowym.

Pozostałe sesje problemowe dot. budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem - prowadzący Ryszard Majer. Problematykę kontraktu socjalnego i wywiadu środowiskowego przybliżała uczestnikom innej sesji problemowej Pani Aurelia Włoch.

Uczestnicy sesji dot. przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego rodzin prowadzonej przez Panią Mariolę Mirowską mieli możliwość zapoznania się z różnorakimi doświadczeniami PCPR w środzie Wielkopolskiej.

SESJA PLENARNA

Konferencję Pracowników Socjalnych odwiedzili Wiceminister Bogdan Socha - Podsekretarz Stanu w MPiPS oraz Dyrektor Krystyna Wyrwicka Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pani Dyrektor Wyrwickiej łatwiej było nawiązać kontakt z zebranymi w Jasno Górskiej Sali Papieskiej pracownikami socjalnymi niż Panu Ministrowi, który dopiero od kilku tygodni pełni tę zaszczytną funkcję.

Dyrektor Wyrwicka opowiadała o aktualnych problemach pomocy społecznej. Omawiając kwestię dostosowania standardów Domów Pomocy Społecznej do końca 2006 roku wykorzystała sławetne powiedzenie Polak potrafi. Chodziło o to, że niektóre DPS chcąc dostosować się do wymogów stawianych przez standardy wykazały się pomysłowością i dokonały wewnętrznej restrukturyzacji. Po takiej metamorfozie DPS nie jest już molochem, w którym przebywa 100 pensjonariuszy a Zespołem placówek, w którym przebywa do 30 pensjonariuszy.

W wystąpieniu Pani Dyrektor Wyrwickiej dało się też usłyszeć zapowiedź planowanych reform w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej, jakie zostały zawarte w dokumencie "Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych".

Pan Minister Bogdan Socha próbował wyjaśnić zebranym co jest istotą samorządu lokalnego akcentując, że samorząd to przede wszystkim jego mieszkańcy a nie jego zarząd w osobach wójta czy burmistrza.

Ciekawym momentem spotkania z przedstawicielami Ministerstwa były pytania zadawane przez uczestników konferencji. Ta część spotkania wywołała sporo emocji i zaczęła przybierać formę programu telewizyjnego typu 100 pytań do pracowników Ministerstwa.

Z tego, co zaobserwowałem, pytań tych gotowi byli zadać uczestnicy konferencji znacznie więcej. Oto niektóre z nich.

Kiedy zniknie punktowe naliczanie wynagrodzeń?

Jakie nowe zadania zostaną skierowane do realizacji przez pomoc społeczną?

Pomoc społeczna w Gminach marginalizowana

Czy Ministerstwo zamierza zrobić coś w sprawie macoszego traktowania lokalnej pomocy społecznej przez niektóre Gminy?

Odpłatność za DPS

Czy zajmiecie się Państwo kwestią odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej? Czy będą na ten cel przeznaczone specjalne środki?

Dodatkowy urlop i dodatek 250 zł

Dlaczego kierownicy w pomocy społecznej są marginalizowani? Pracownicy socjalni mają prawo do dodatku 250 zł i dodatkowego urlopu a kierownicy i księgowa nie?

Postulat ujednolicenia procedur w pomocy społecznej

Należy ujednolicić procedury przyznawania pomocy materialnej. Inne kryteria, inne procedury są w przypadku świadczeń rodzinny, dodatków mieszkaniowych oraz innych świadczeń. Każda z tych spraw wymaga wydania decyzji. Często każdą z tych spraw realizuje inny zespół ludzi. Taniej będzie ujednolicić sposób realizacji tych zadań tak, aby zajmował się nimi jeden a nie kilka zespołów pracowników i żeby wydawano jedną decyzję a nie kilka.

Piknik Pracowników Socjalnych

Dobre jedzenie, grill, różne napoje, sceneria nieco traperska. Wyśmienita okazja do kuluarowych rozmów oraz integracji. Czego trzeba więcej? W tym roku brakowało tylko muzyki np. gitarowej i wspólnego śpiewania oraz tańczenia.

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

14 czerwca - ostatni dzień spotkania praktyków pracy socjalnej w Częstochowie

Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na temat projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Pierwszą część spotkania wypełniło wystąpienie liderów Ruchu Pracowników Socjalnych Pomarańczowa Inicjatywa. Mówiono o historii prac nad ustawą pracowników socjalnych. Genezie powstania RPS Pomarańczowa Inicjatywa oraz jego dokonaniach i planach na przyszłość. Potem pojawiły się pytania i próba dyskusji. Niektórzy uczestnicy spotkania chcieliby, aby powstała ustawa o pracownikach pomocy społecznej a nie o zawodzie pracownika socjalnego. Pojawił się pomysł, aby Ruch Pomarańczowej Inicjatywy przerodził się w Ogólnopolski Związek Zawodowy. Liderzy Ruchu Pomarańczowej Inicjatywy uważają jednak, że powinien to być nadal ruch pracowników socjalnych, bo takim był zawsze i nadal być zamierza. Rozmowom nt. ustawy o zawodzie pracownika socjalnego przysłuchiwali się wysłannicy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Następnie w trakcie kameralnej rozmowy w halu Domu Pielgrzyma, w której uczestniczyli Ryszard Majer, Tadeusz Kamiński oraz Liderzy Pomarańczowej Inicjatywy, pracownicy Kancelarii Prezydenta RP wysłuchali oczekiwań jakie ma środowisko pracowników socjalnych wobec ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych.

Moje własne przeżycia

Spotkałem się z pracownikami socjalnymi z Częstochowy w ich miejscu pracy, wspólnie z koleżankami z Warszawy zwiedziliśmy dzięki uprzejmości tych pracowników i przyzwoleniu dyrekcji nowoczesne Centrum Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznałem redaktorów Problemów Społecznych - nie dość, że inteligentni, to jeszcze bardzo mili. Dowiedziałem się, że Tadeusz Kamiński - autor Etyki Pracy Socjalnej nie jest zakonnikiem - pierwszy tekst jego autorstwa znalazłem w internetowym wydaniu Seminare, gdzie osoby duchowne przeważnie pisują. Ponadto poznałem Częstochowę nocą. Oświetloną, błogą ciszę na Jasnej Górze, uliczki, Dworzec PKP, ogródki piwne czynne w czasie Mistrzostw świata w Piłce Nożnej 24 godziny. Choć kawiarenki internetowe czynne są tu tylko do godz. 22, to jest wiele innych ciekawych miejsc czekających na spragnionych wrażeń gości. Częstochowa, to naprawdę dobre miasto, aż żal było wyjeżdżać.

Andrzej Gocłowski

redakcja ops.pl