oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
INSTYTUT PSYCHOLOGII


85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1
fax (0-52) 3708401 telefon (052) 3708402, 3708403
www.ab.edu.pl
e-mail: psyche@ab.edu.pl

Kierownik Studium: dr Paweł Izdebski

Adresat studiów: studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, biologii, ochrony środowiska, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, muzyki, sztuk plastycznych, oraz pracowników placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej.

Cel studiów:
Studia Podyplomowe Psychogerontologii z geriatrią mają dostarczyć najnowszej wiedzy na temat psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, podstaw geriatrii i psychogeriatrii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi chorych. Mają umożliwić poznanie metod diagnostycznych i technik terapeutycznych oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu osób w okresie późnej dorosłości.

Sylwetka Absolwenta Studium
Absolwenci Studium uzyskają wielokierunkową wiedzę na temat psychogerontologii i geriatrii oraz uzyskają kompetencje teoretyczne i praktyczne do podejmowania oddziaływań psychologicznych znajdujących zastosowanie w placówkach leczniczych, rehabilitacyjnych, w lecznictwie sanatoryjnym, w domach opieki społecznej i ośrodkach opieki paliatywnej, w stowarzyszeniach i wspólnotach terapeutycznych. Absolwenci Studium uzyskają kompetencje w zakresie rewitalizacji.
Studia nadają nowe kwalifikacje. Absolwent Studium otrzymuje suplement w języku polskim i angielskim, w którym będzie dokonana charakterystyka przedmiotów i osób prowadzących zajęcia.

Plan studiów:
  1. Planowany termin uruchomienia Studiów: październik 2006 roku. Czas trwania Studiów: 3 semestry.
  2. Zjazdy: co dwa tygodnie - piątek od godz. 14.30 do 20, sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 14.
  3. Liczba godzin ogółem przewidywanych na studiach: 350.
  4. Zakończenie studiów: egzamin dyplomowy (po uzyskaniu zaliczeń z realizowanych przedmiotów i zdaniu egzaminów).
  5. Studia finansowane są z wpływów opłat uczestników. Opłata za I semestr 1350 zł.
  6. Liczba słuchaczy: do 60 osób; 1 grupa wykładowa, 2 grupy konwersatoryjne, 4 grupy laboratoryjne.
Nabór kandydatów na Studia:
  1. Wymagane dokumenty: odpis dyplomu studiów wyższych magisterskich, podanie, kwestionariusz osobowy.
  2. Termin składania dokumentów: 25.09.2006 r. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Psychologiii, ul. L.Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz.

Program Studiów Podyplomowych Psychogerontologia z geriatrią