oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps. pl 2.11.2006)

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie w Warszawie

Ewaluacja Projektów Dofinansowanych Z Funduszy Unii Europejskiej

Data: 23.11.2006 r. godzina 10-16.

Miejsce: Warszawa Hotel Harctur ul. Niemcewicza 17

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowników projektów i członków zespołów projektowych do procesu monitorowania i ewaluacji projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do działalności zawodowej związanej z wykorzystaniu narzędzi ułatwiających planowanie i realizację procesu ewaluacji projektów oraz kształcenie umiejętności sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych dla projektów realizowanych w ramach EFS poprzez trening tworzenia planów (projektów) ewaluacji i pracę z formularzami sprawozdawczymi EFS.

Metodyka nauczania: wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi; warsztaty i ćwiczenia praktyczne z formularzami wniosków i sprawozdań.

Tematyka zajęć:

I. Moduł tematyczny:
Ewaluacja programów i projektów
Ogólne wymogi i podstawy prawne dotyczące oceny funduszy strukturalnych w Polsce
II. Moduł tematyczny:
Ewaluacja - podstawowe pojęcia i zasady prowadzenia ewaluacji w projektach
Pojęcie ewaluacji
Podstawowe metody badań ewaluacyjnych w projektach
Metody zbierania danych i ich analiza w projektach
III. Moduł tematyczny:
Planowanie ewaluacji
Podstawowe zasady planowania ewaluacji
Trening tworzenia planu ewaluacji projektu w programach edukacyjnych UE
IV. Moduł tematyczny:
Sprawozdawczość w ramach EFS
Zasady sprawozdawczości i wskaźniki realizacji projektu
Praca z formularzem sprawozdawczym

Prowadzący:

Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: Leonardo Da Vinci, Socrates Comenius, IW Equal, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, lunch i bufet kawowy w czasie warsztatów.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta Zgłoszenia

data szkolenia: 23.11.2006; godzina 10.00 - 16.00 Warszawa
tytuł: Ewaluacja Projektów Dofinansowanych Z Funduszy Unii Europejskiej
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Wpłata na konto do dnia 15.11.06 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000
Z dopiskiem: '23.11.06 Warszawa"

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl