oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 20.11.2006)

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza do KIELC na szkolenie

"Ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unii europejskiej"

Data: 28.11.2006 r. godzina 10- 16

Miejsce: Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 65

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowników projektów i członków zespołów projektowych do procesu monitorowania i ewaluacji projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do działalności zawodowej związanej z wykorzystaniu narzędzi ułatwiających planowanie i realizację procesu ewaluacji projektów oraz kształcenie umiejętności sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych dla projektów realizowanych w ramach EFS poprzez trening tworzenia planów (projektów) ewaluacji i pracę z formularzami sprawozdawczymi EFS.

Metodyka nauczania:

- wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi; warsztaty i ćwiczenia praktyczne z formularzami wniosków i sprawozdań.
Tematyka zajęć:

I. Moduł tematyczny:
Ewaluacja programów i projektów
Ogólne wymogi i podstawy prawne dotyczące oceny funduszy strukturalnych w Polsce
II. Moduł tematyczny:
Ewaluacja - podstawowe pojęcia i zasady prowadzenia ewaluacji w projektach
Pojęcie ewaluacji
Podstawowe metody badań ewaluacyjnych w projektach
Metody zbierania danych i ich analiza w projektach
III. Moduł tematyczny:
Planowanie ewaluacji
Podstawowe zasady planowania ewaluacji
Trening tworzenia planu ewaluacji projektu w programach edukacyjnych UE
IV. Moduł tematyczny:
Sprawozdawczość w ramach EFS
Zasady sprawozdawczości i wskaźniki realizacji projektu
Praca z formularzem sprawozdawczym

Prowadzący:

Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl lub telefonicznie (012) 429-26-88

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 28.11.2006; 10-16 w Kielcach tytuł: Ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unii europejskiej

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 20.11.06 na konto Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków

66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail:idrie@idrie.pl