oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 22.05.2007)

 

Zapraszamy na szkolenie "Fundusze europejskie dla pomocy społecznej w latach 2007-2013"

Data: 26.06.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji oraz praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie planowania i zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2007-2013. Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć. Zajęcia zawierają elementy warsztatowe i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

Program szkolenia

Fundusze strukturalne w latach 2007-2013

 • Istota Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - podstawowe dokumenty strategiczne (cele Strategii Lizbońskiej, SWW)
 • Wprowadzenie do dokumentów programowych - priorytety i działania (na wybranych przykładach)
 • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007- 2013
 • Programy Operacyjne w latach 2007- 2013 - cele, priorytety
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 • podstawy prawne PO KL (akty prawne UE, dokumenty krajowe)
 • struktura programu PO KL- priorytety regionalne, priorytety centralne
 • system wdrażania PO KL
 • cele i priorytety PO KL
 • możliwości realizacji projektów w ramach PO KL przez podmioty działające w obszarze pomocy społecznej

prezentacja priorytetów i działań adresowych dla OPS

 • Projekty systemowe dla OPS w ramach PO Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
 • Projekty konkursowe na działania z zakresu pomocy społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

mechanizm finansowy eog i norweski mechanizm finansowy

 • EOG dla samorządów i rozwoju społecznego

metodologia przygotowania projektu - przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych

 • Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE).
 • Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP).

faza analizy - analiza problemu, analiza celów, analiza Startegii

faza planowania - matryca logiczna, założenia , czynniki zapewniające trwałość, wskaźniki, źródła weryfikacji.

 • Harmonogram działań - zadania główne, podzadania, kolejność i zależności, czas trwania działań, kamienie milowe
 • Monitorowanie i raportowanie
 • projektowanie systemu monitorowania projektu - analiza celów, procedury wdrażania, wskaźniki

Raporty dotyczące postępu projektu, przegląd postępu prac projektowych

 • Ewaluacja projektu - kryteria ewaluacji
 • Prezentacja formularza wniosku dot. okresu 2007-2013
 • Zakończenie i podsumowanie zajęć, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

Metodyka zajęć: wykład/prezentacja, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach warsztatowych, analiza przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzenie: Beata Nowak - trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

karta zgłoszenia: data szkolenia: 26.06.2007r. godz. 10.00-15.00
tytuł: fundusze europejskie dla pomocy społecznej w latach 2007 - 2013
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl

http://www.idrie.pl