oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 14.06.2007)

 

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie w Warszawie:

Fundusze europejskie w okresie programowania 2007 - 2013

 

Data: 28.06.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Warszawa, Hotel Harctur ul. Niemcewicza 17

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce.

Tematyka zajęć:

 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - nowy okres programowania
 • Istota Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Wprowadzenie do dokumentów programowych - priorytety i działania (na wybranych przykładach)
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007- 2013
 • Programy Operacyjne w latach 2007- 2013 - cele, priorytety
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Kapitał Ludzki
 • PO Konkurencyjna Gospodarka
 • PO Rozwój Polski Wschodniej
 • PO Współpracy Terytorialnej
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
 • EOG dla samorządów i rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych
 • Od pomysłu do projektu europejskiego - fazy i działania występujące w realizacji projektu europejskiego
 • Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów
 • Sposób przygotowywania wniosków - analiza przykładowych aplikacji do EFS
 • Wykorzystanie matrycy logicznej jako podstawy przygotowywania projektów
 • Budowa matrycy logicznej w oparciu o analizę problemów i analizę celów
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie:

Beata Nowak - trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 270 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, lunch i bufet kawowy w czasie warsztatów.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego; ul. Starowiślna 1/1; 31-038 Kraków; tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 28.06.2007 r. godz. 10.00-15.00 Warszawa
tytuł: Fundusze europejskie w okresie programowania 2007 - 2013
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

wpłata na konto do dnia 23.06.07 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000 z dopiskiem: 28.06.07 Warszawa


Public relations

data szkolenia: 29.06.2007 r. godz. 10.00-15.00

Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro.

Szkolenie jest wprowadzeniem do tematyki Public Relations. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z dziedziny PR, takimi jak przekaz czy targeting i operacjonalizacja tych pojęć, czyli przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, pozwalających na ich praktyczne zastosowanie. Druga część szkolenia przeznaczona będzie na wprowadzenie podstawowych zasad współpracy z mediami i prezentację oraz krótkie przećwiczenie wybranych technik usprawniających tę współpracę w praktyce.

Program:

I. Wprowadzenie: cele warsztatu; oczekiwania uczestników
II. Przekaz czyli co mówić i do kogo, żeby osiągnąć swoje cele.
- Co to jest public relations , rola dobrej komunikacji w kształtowaniu wizerunku, rodzaje komunikacji - wykład, dyskusja, praca w grupach
- Warunki dobrze podanego przekazu - wykład, dyskusja, ćwiczenie
- Etapy przygotowania skutecznego przekazu, identyfikacja grup odbiorców (targeting), znaczenie i metody - wykład, ćwiczenie studium przypadku
- Rodzaje przekazów i sposoby rozpowszechniania przekazu - klasyfikacja pod względem skuteczności i kosztów - wykład, dyskusja.
III. Zasady współpracy z mediami - kwestie merytoryczne i kwestie organizacyjne - wykład, dyskusja na temat dotychczasowych doświadczeń
- Przygotowanie notatek prasowych i informacji dla mediów - wykład ćwiczenie, studium przypadku
- Zasady przygotowywania wystąpień publicznych, wywiadów
- Zasady przygotowywania prezentacji - wykład
IV. Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie:

trener konsultant, 10-letnie doświadczenie w pracy z samorządami. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP, PHARE 2001. Specjalizuje się w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem społeczności lokalnych, rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami społecznymi.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 29.06.2007 r. r. godz. 10.00-15.00
tytuł: Public relations
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000