oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 25.06.2007)

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie: Fundusze europejskie dla pomocy społecznej w latach 2007–2013

Data: 10.07.2007 r. godzina 10-15

Miejsce: Warszawa Hotel Harctur ul. Niemcewicza 17

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji oraz praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie planowania i zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2007-2013. Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć. Zajęcia zawierają elementy warsztatowe i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

Program szkolenia

 • Fundusze strukturalne w latach 2007-2013
 • Istota Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – podstawowe dokumenty strategiczne (cele Strategii Lizbońskiej, SWW)
 • Wprowadzenie do dokumentów programowych – priorytety i działania (na wybranych przykładach)
  • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013
  • Programy Operacyjne w latach 2007-2013 – cele, priorytety
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  • podstawy prawne PO KL (akty prawne UE, dokumenty krajowe)
  • struktura programu PO KL – priorytety regionalne, priorytety centralne
  • system wdrażania PO KL
  • cele i priorytety PO KL
  • możliwości realizacji projektów w ramach PO KL przez podmioty działające w obszarze pomocy społecznej
 • prezentacja priorytetów i działań adresowych dla OPS
  • Projekty systemowe dla OPS w ramach PO Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
  • Projekty konkursowe na działania z zakresu pomocy społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
 • Mechanizm finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • EOG dla samorządów i rozwoju społecznego
 • Metodologia przygotowania projektu - przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych
  • Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE)
  • Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP).
 • faza analizy - analiza problemu, analiza celów, analiza strategii
 • faza planowania – matryca logiczna, założenia, czynniki zapewniające trwałość, wskaźniki, źródła weryfikacji.
  • Harmonogram działań – zadania główne, podzadania, kolejność i zależności, czas trwania działań, kamienie milowe
  • Monitorowanie i raportowanie
 • Projektowanie systemu monitorowania projektu - analiza celów, procedury wdrażania, wskaźniki
 • Raporty dotyczące postępu projektu, przegląd postępu prac projektowych
  • Ewaluacja projektu - kryteria ewaluacji
  • Prezentacja formularza wniosku dot. okresu 2007-2013
  • Zakończenie i podsumowanie zajęć, ewaluacja, wręczenie certyfikatów

Metodyka zajęć: wykład/prezentacja, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach warsztatowych, analiza przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzenie: Beata Nowak – trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych; specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorpcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania; współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie; konsultant, trener w projekcie Phare 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC; konsultant w programach Banku Światowego; dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 270 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, obiad i bufet kawowy w czasie warsztatów. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób. Szczegółowe informacje dotyczące ofert specjalnych pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faksem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego; ul. Starowiślna 1/1; 31-038 Kraków; tel/fax (012) 429-26-88

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 10.07.2007 r., godz. 10.00-15.00 Warszawa
tytuł: Fundusze europejskie dla pomocy społecznej w latach 2007–2013
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Wpłata na konto do dnia 07.07.07 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000 z dopiskiem: 10.07.07 Warszawa