oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
81-753 Sopot, ul. Bema 4/1a, tel./fax (58) 551 61 04
e-mail: szkolenia@gwp.pl, gwp@gwp.pl,
internet: http://www.gwp.pl/szkolenia (pod tym adresem bardzo bogata oferta innych szkoleń)

zaprasza na warsztaty : INTERWENCJA KRYZYSOWA

Grupa uczestników: kuratorzy, pracownicy: socjalni, ośrodków interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, świetlic socjoterapeutycznych, telefonów zaufania oraz inne osoby zajmujące się pomaganiem.

Człowiek, który zdobędzie wiedzę psychologiczną � przydatną nie tylko w życiu osobistym, ale i w zawodowym - ma wszelkie podstawy ku temu, by szybciej odnieść sukces. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne pragnie się do tego przyczynić, oferując pomoc wszystkim tym, którzy zechcą się szkolić na podstawie naszych książek oraz korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych wykładowców i trenerów. Dzięki naszej pomocy nauczą się Państwo podejmować trafne decyzje, skutecznie się porozumiewać, rozumieć innych ludzi i wywierać na nich wpływ.

Program szkolenia obejmuje trzy 16-godzinne sesje warsztatowe

Warsztat I: Dynamika kryzysu � zasady i strategie interwencji kryzysowej.

Cele:

 • Pogłębienie rozumienia sytuacji kryzysowej oraz potrzeb ofiary kryzysu
 • Rozwój umiejętności podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych

  Tematyka:

 • Zjawisko kryzysu � dynamika i symptomy
 • Podatność na kryzys � czynniki ryzyka
 • Osoba w kryzysie: co przeżywa? czego potrzebuje?
 • Kryzys- zagrożenie czy szansa na rozwój?
 • Procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej
 • Osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie � umiejętności podejmowania interwencji:
  • nawiązanie kontaktu
  • skuteczna komunikacja
  • określenie problemu
  • udzielanie wsparcia
  • mediacje
  • konstruktywne reagowanie na agresję
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w interwencji kryzysowej:
  • rozpoznawanie zagrożenia
  • ocena stopnia zagrożenia
  • zasady bezpieczeństwa
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Warsztat II: Kryzys w rodzinie- interwencja w sytuacji alkoholizmu i krzywdzenia dziecka.

Cele:

 • Pogłębienie rozumienia dynamiki życia rodzinnego i jego zaburzeń.
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania interwencji w rodzinie w sytuacji krzywdzenia dziecka.

  Tematyka:

 • Rodzina jako system, funkcje rodziny.Problemy rodziny: alkoholizm, współuzależnienie, przemoc.

 • Mity na temat alkoholizmu i przemocy � diagnoza osobistych przekonań.

 • Dysfunkcyjny system rodzinny, mechanizmy obronne działające w rodzinie.

 • Interwencja, która prowokuje kryzys � motywowanie alkoholika do leczenia.

 • Sytuacja dziecka wychowującego się w rodzinie dysfunkcyjnej. Interwencja w rodzinie w sytuacji krzywdzenia dziecka- zasady i kierunki interwencji.

 • Model pomocy dziecku i rodzinie. Pomoc systemowa: zasady, etapy i formy pomocy rodzinie. Studium przypadku rodziny: diagnoza struktury, problemów i zasobów rodziny.

 • Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie �interwencja zespołowa.

Warsztat III: Dziecko w kryzysie.

Część I Interwencja w sytuacji zagrożenia samobójstwem

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dzieci zagrożonych próbami samobójczymi
 • Ćwiczenie umiejętności podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia

  Tematyka :

 • Doświadczenie kryzysu - myśli, uczucia, zachowania.
 • Symptomy Syndromu Przedsamobójczego.
 • Czego potrzebuje dziecko w kryzysie i jak można mu pomóc?
 • Interwencja w sytuacji zagrożenia.
 • Rozmowa z dzieckiem zagrożonym i jego rodzicami.
 • Dylematy osoby pomagającej- jak możemy zadbać o siebie pracując z dzieckiem przeżywającym kryzys.

Część II Interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych (np. zagrożenia porzuceniem szkoły czy używania przez dziecko substancji psychoaktywnych)

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności analizowania trudnych sytuacji wychowawczych oraz planowania i podejmowania interwencji

  Tematyka:

 • Zdefiniowanie problemu - rozróżnianie problemów dziecka i problemów dorosłego.
 • Rozwojowe znaczenie zachowań problemowych młodzieży
 • Strategie profilaktyki zachowań problemowych oraz wczesnej interwencji
 • Interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych:
  • kierunki i zasady interwencji
  • umiejętności konstruktywnej konfrontacji i udzielania wsparcia emocjonalnego dziecku i rodzicowi
  • strategia rozmowy z dzieckiem i rodzicem
 • Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych

Terminy

 • 2-dniowego warsztatu (1 spotkanie weekendowe): 28/29.01.2005; 25/26.03.2005; 17/18.06.2005
 • termin 6-dniowego (3 spotkania weekendowe): 12/13.02.2005, 26/27.02.2005, 12/13.05.2005

Osoba prowadząca szkolenie:

mgr psycholog Aleksandra Karasowska - licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Przez kilkanaście lat prowadziła terapię dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców.

Autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych

Prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, sądów, domów dziecka Jest konsultantem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych.

Gdybyście chcieli Państwo więcej wiedzieć , zapraszam do kontaktu i współpracy z nami: Dział Szkoleń tel.: (58) 555-71-87; 551-11-01; szkolenia@gwp.pl