oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Aneta Rogińska koordynator ds. szkoleń

Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
ul. Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz
tel. (052) 343-22-86
tel./fax (052) 344-22-26

Szanowni Państwo!

Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej pod honorowym patronatem Bydgoskiej Izby Lekarskiej serdecznie zaprasza 8 i 9 stycznia 2005 r. wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w seminariach poświęconych zamówieniom publicznym.Wykłady skierowane są do podmiotów operujących w systemie zamówień publicznych.

Cel szkolenia - zdobycie podstawowej wiedzy i niezbędnych umiejętności w zakresie składania zamówień publicznych w nowym systemie. Charakterystyka zajęć � weekendowe spotkanie (sobota i niedziela w godzinach 9 - 15)

Miejsce zajęć - Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej � Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, ul. Roentgena 3.

Koszt: 650 zł. (koszt uczestnictwa obejmuje udział w zajęciach, komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek).

Możliwa jest rezerwacja noclegu w miejscu szkolenia.

Prowadzący: dr Andrzej Panasiuk doradca prawny Najwyższej Izby Kontroli w Departamencie Gospodarczym, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz mec. Tomasz Siedlecki

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz ksero dowodu wpłaty zaliczki za kurs w wysokości 200 zł do 20 grudnia na adres:

Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz lub faxem pod nr: (52) 344 22 26

NR KONTA Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz, Kredyt Bank S.A. Oddział Bydgoszcz 02 1500 1360 1213 6003 8570 0000

Informacje szczegółowe: Aneta Rogińska, koordynator ds. szkoleń w Bydgoskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej, tel. (52) 343 22 86

Program seminarium:

 1. System zamówień publicznych, jego cele, funkcjonowanie oraz perspektywy.
 2. Podstawowe zasady zamówień publicznych i ich odzwierciedlenie w praktyce udzielania zamówień publicznych � orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
 3. Omówienia orzecznictwa sądowego, arbitrażowego oraz Głównej Komisji orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w zakresie odzwierciedlania zasad ogólnych systemu zamówień publicznych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Podmiotowy zakres zamówień publicznych, po zmianach
  1. jednostki sektora finansów publicznych,
  2. instytucje prawa publicznego,
  3. podmioty spoza sektora finansów publicznych.
 5. Analiza prawno � porównawcza zakresu podmiotowego ustawy o zamówieniach publicznych po zmianach.
 6. Przedmiot zamówienia publicznego z omówieniem wyłączeń systemowych.
 7. Uczestnicy w systemie zamówień publicznych � formy prawne występowania oraz reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak również aspekty związane z sukcesją i przejściem praw na inne podmioty - praktyczne przykłady
 8. Podstawowe instytucje zamówień publicznych omawiane na przykładzie praktycznych kazusów:
  1. wyłączenie uczestników postępowania biorących udział po stronie zamawiającego
  2. wykluczenie wykonawców,
  3. unieważnienie postępowania.
 9. Oferta i jej znaczenie oraz jej istota w zamówieniach publicznych.
  1. analiza oferty pod względem formalno � prawnym,
  2. prawidłowa reprezentacja przy składaniu oświadczeń woli - przykłady
 10. Czynności formalno � prawne związane z ofertą w systemie zamówień publicznych - analiza przypadków powodujących konieczność odrzucenia oferty.
 11. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego � określenie zasad odpowiedzialności.
 12. praktyczne aspekty przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego � na przykładzie formułowania zapisów specyfikacji
  1. ćwiczenia � polegające na opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla trybu przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem zasad ogólnych systemu oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 13. Tryby udzielania zamówień publicznych w przepisach nowego prawa zamówień publicznych
  1. Tryby przetargowe, tryby pozaprzetargowe
  2. Aukcja elektroniczna.
  3. istotne elementy które należy uwzględnić, przy formułowaniu wniosku o władcze rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  4. ćwiczenia � polegające na przygotowaniu wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o wybrane przesłanki
 14. Dokumentacja postępowań w świetle przepisów prawa zamówień publicznych
 15. .Zamówienia sektorowe jako szczególny rodzaj zamówień publicznych.
  1. postępowanie koncyliacyjne i atestacja, ich charakter i istota.
 16. Nowe zasady procedury odwoławczej w przepisach prawa zamówień publicznych.
 17. Umowy w systemie zamówień publicznych, ich specjalny charakter w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego
  1. omówienie na przykładzie praktycznych kazusów.
  2. ćwiczenia polegające na konstruowaniu istotnych postanowień umów w sprawach zamówienia publicznego, korzystnych z punktu widzenia zamawiającego
 18. Nowe propozycje prawne w zakresie kształtowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z ustawy o finansach publicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy zajęć mają możliwość przedyskutowania swoich problemów z prowadzonych zamówień.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE�

Imię i nazwisko: ..................................................................

Data i miejsce urodzenia: ..................................................................

Dokładny adres zamieszkania: ..................................................................

Nazwa i adres miejsca pracy: ..................................................................

Zawód wykonywany: ..................................................................

e - mail: ....................................

telefon .................................... fax ....................................

Rezerwacja noclegów

tak nie

..................................................................

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz ksero dowodu wpłaty zaliczki za kurs w wysokości 200 zł do 20 grudnia na adres:

Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej,
ul. Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz

lub faxem pod nr: (52) 344 22 26

NR KONTA

Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz

Kredyt Bank S.A. oddział Bydgoszcz 02 1500 1360 1213 6003 8570 0000