oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 27.09.2007)

dps.pl: W odniesieniu do niektórych dat szkoleń informujemy, że materiały od organizatorów nadeszły zbyt późno

Szanowni Państwo!

Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr "Edukacja" w Chrzanowie, działający przy Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie pragnie przedstawić Państwu ofertę studiów podyplomowych oraz szkoleń. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest największym ośrodkiem edukacyjno-szkoleniowym Małopolski Zachodniej, zatrudniającym 250 trenerów i wykładowców. Rocznie z usług edukacyjno - szkoleniowych korzysta około 2 tysięcy osób! Posiadamy duże doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

Studia podyplomowe:

 • pedagogika kwalifikacyjna
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (+ trzeci semestr uzupełniający - wychowanie do życia w rodzinie)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • zarządzanie oświatą (studia kończą się przed ogłoszeniem konkursów na dyrektorów szkół)
 • zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
 • zarządzanie projektem unijnym (tytuł specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych)
 • informatyka (w tym dla nauczycieli)
 • rachunkowość

Zapisy do dnia 28 września 2007 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.tozch.edu.pl/idnik


Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Instytut Doskonalenia Nauczycieli I Kadr "Edukacja"
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów,
NIP 628-18-95-290, REGON 271851162
tel/fax: (032) 6233218
internet: www.tozch.edu.pl/idnik


Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr "Edukacja" w Chrzanowie serdecznie zaprasza do udziału w 3-dniowych warsztatach nt:

Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 dla instytucji opieki i integracji społecznej - zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie

w terminie: 1- 3 października 2007 roku w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Edukacja w Chrzanowie w budynku przy ul. Janiny Woynarowskiej 1,w godz. 8.30-13.00 (sala 22).

Plan szkolenia:

Dzień I Przedstawienie tematyki

 • Zapoznanie z zapisami PO Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 • Zapoznanie z zasadami wdrażania PO Kapitał Ludzki
 • Możliwości współfinansowania projektów partnerskich
 • Od pomysłu do wniosku - ścieżka aplikacyjna

Dzień II Zasady opracowywania projektu: elementy cyklu życia projektu, matryca logiczna, założenia projektu

 • Opracowywanie formularza wniosku PO Kapitał Ludzki (wersja 3.0)

Dzień III Budżet projektu: zasady konstruowania budżetu zadaniowego, kategorie kosztów, koszty w projekcie społecznym - pośrednie i bezpośrednie

 • Praca warsztatowa: analiza zapisów dokumentów - praca z wykorzystaniem Internetu, opracowanie matrycy logicznej, opracowanie części formularza wniosku, ocena opracowanych prac
 • Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Szkolenie ma charakter warsztatowy!

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł/ osobę. Kolejna osoba 50% taniej. Cena obejmuje: koszt profesjonalnego szkolenia, materiałów dydaktycznych, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz catering.

Trener: Anna Spurek - doradczyni Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, specjalistka EURO NGO, 2004-2005 zaangażowana we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Małopolsce, współpracowała z Narodowym Centrum Kultury jako Trenerka NCK dla instytucji kultury, konsultantka i realizatorka projektów.

Ilość miejsc ograniczona z uwagi na formę warsztatową zajęć, prowadzoną w pracowni komputerowej.

Chęć uczestnictwa prosimy zadeklarować na formularzu do dnia 25 września 2007r., faksem: (032) 623 32 18.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: ING Bank Śląski S.A. 19 1050 1360 1000 0023 1450 3349


Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Edukacja w Chrzanowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nt:

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Moduł I

Fundusze unijne jako źródło finansowania projektów społecznych - zasady pozyskiwania i realizacji

w terminie: 22-23 października 2007 roku w siedzibie IDNiK Edukacja w Chrzanowie w budynku przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 (s.22) w godz. 8.30-15.00.

Pozostałe moduły szkolenia:

Moduł II (realizowany w terminie 12-13 listopada 2007 r.)

Projekty inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej - zasady przygotowania projektów i realizacji

Moduł III (realizowany w terminie 14-15 listopada 2007 r.)

Zasady księgowości i sprawozdawczości w projektach unijnych

Plan modułu I:

Dzień I Przedstawienie tematyki szkolenia oraz prezentacje uczestników/czek
Przedstawienie źródeł dofinansowania projektów społecznych
Praca warsztatowa w pracowni internetowej
Omówienie zapisów PO Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Praca warsztatowa - opracowanie przedmiotu projektu w ramach Priorytetów i Działań PO KL

Dzień II Cykl życia projektu - omówienie
Praca warsztatowa: matryca logiczna w projekcie
Omówienie formularza wniosku w ramach PO KL, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego
Praca warsztatowa: opracowanie części formularza wniosku oraz budżetu zadaniowego
Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy!

Koszt uczestnictwa w jednym module wynosi 400 zł/osobę. Kolejna zgłoszona osoba z tej samej instytucji 20% taniej! Cena obejmuje: koszt profesjonalnego szkolenia, materiałów dydaktycznych, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz catering.

Trener: Anna Spurek- doradczyni RO EFS, Fundacji ISS w Krakowie, specjalistka EURO NGO, 2004-2005 zaangażowana we wdrażanie EFRR w Małopolsce, współpracowała z Narodowym Centrum Kultury jako Trenerka NCK dla instytucji kultury, konsultantka i realizatorka projektów.

Ilość miejsc ograniczona z uwagi na formę warsztatową zajęć, prowadzoną w pracowni komputerowej.

Chęć uczestnictwa prosimy zadeklarować na formularzu do dnia 12 października 2007r., faksem: (032) 623 32 18.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: ING Bank Śląski S.A. 19 1050 1360 1000 0023 1450 3349


Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Edukacja w Chrzanowie serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym szkoleniu nt:

Przygotowanie projektu społecznego - warsztaty dla wnioskodawców

w terminie: 29-30 października 2007 roku w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Edukacja w Chrzanowie w budynku przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 w godz. 8.30-13.40.

Plan szkolenia:

Dzień I Źródła dofinansowania projektów społecznych - przegląd źródeł: Europejski Fundusz Społeczny 2007-2013, Mechanizmy Finansowe EOG, środki krajowe publiczne
- Programy Wspólnotowe, prywatne środki krajowe i zagraniczne
Projekt: cykl życia projektu, elementy projektu, rola identyfikacji projektu
Praca warsztatowa - opracowanie drzewa problemów
Matryca logiczna projektu
Praca warsztatowa: opracowanie matryc logicznych dla poszczególnych projektów

Dzień II Od matrycy do formularza wniosku
Rola analizy ryzyka w fazie opracowywania matrycy logicznej
Dobre praktyki - jak można je wykorzystać
Formularz wniosku (wersja 3.0) - przedstawienie i omówienie zasad wypełniania
Praca warsztatowa - opracowanie części formularza wniosku, budżet w projekcie społecznym, prezentacja i ocena prac
Podsumowanie i zakończenie

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania projektu, założeń przedsięwzięcia oraz matrycy logicznej oraz opracowywania formularza wniosku.

Szkolenie ma charakter warsztatowy!

Koszt uczestnictwa wynosi 260 zł/ osobę. Kolejna osoba 50% taniej. Cena obejmuje: koszt profesjonalnego szkolenia, materiałów dydaktycznych, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz catering.

Trener: Anna Spurek - doradczyni Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, specjalistka EURO NGO, 2004-2005 zaangażowana we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Małopolsce, współpracowała z Narodowym Centrum Kultury jako Trenerka NCK dla instytucji kultury, konsultantka i realizatorka projektów.

Ilość miejsc ograniczona z uwagi na formę warsztatową zajęć, prowadzoną w pracowni komputerowej na Generatorze wniosków!

Chęć uczestnictwa prosimy zadeklarować na formularzu do dnia 19 października 2007r., faksem: (032) 623 32 18.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: ING Bank Śląski S.A. 19 1050 1360 1000 0023 1450 3349