oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Al. J. Ch. Szucha 2\4 lok.nr.44
00-582 Warszawa,

tel.: (22) 851-03-04,
fax.:(22) 840-69-21;
e-mail: biuro@ccku.pl


Termin: 23.02.2005 w godzinach 10.00 � 16.00

Miejsce: Warszawa, sala konferencyjna � Centrum Warszawy; budynek Metro � Projektu (dawny budynek Uniwersalu), Al. Jerozolimskie 44

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) weszła w życia dnia 1 maja 2004 r., obowiązuje więc już kilka miesięcy. W związku ze stosowaniem ustawy na pewno macie Państwo szereg uwag i pytań dotyczących interpretacji tego aktu. W trakcie szkolenia postaramy się przekazać Państwu wiedzę pomagającą w interpretacji ustawy i wydanych do niej rozporządzeń oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowych przepisów. Szkolenie skierowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Zajęcia poprowadzą prawnicy, z Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Pani Anna Prekurat i Pan Marcin Chrapek.

Ramowy program szkolenia:

Część I

 1. zasady ogólne pomocy społecznej;
 2. zakres podmiotowy ustawy: obywatele polscy, cudzoziemcy, obywatele Unii Europejskiej, pojęcie rodziny, osoby samotnej, osoby bezdomnej, osoby pozbawione wolności;
 3. kryteria udzielania świadczeń: powody, kryteria dochodowe i ich weryfikacja,
 4. świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłki przyznane pod warunkiem zwrotu;
 5. świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej: składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, interwencja kryzysowa: art. 47, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie: art. 48, usługi opiekuńcze,
 6. Opieka nad dzieckiem i rodziną: rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, pomoc na usamodzielnienie;
 7. Postępowanie w sprawie świadczeń: ochrona danych osobowych, właściwość miejscowa gminy, zawieranie umów �alimentacyjnych� (art. 103 w związku z art. 107), przyznawanie świadczeń, zmiana i uchylanie decyzji;
 8. Przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 9. Kontrakt socjalny;
 10. Pracownicy socjalni i osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;
 11. Przepisy wykonawcze.

Część II

 1. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej: zakres podmiotowy, procedura zlecania realizacji zadań, tryb zlecania realizacji zadań z ustawy o pomocy społecznej, a tryb określony przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tryb zlecania realizacji zadań z ustawy o pomocy społecznej, a procedura zakupu usług na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, przepisy przejściowe dotyczące zawartych umów o zlecenie realizacji zadnia.
 2. Domy pomocy społecznej: organizacja, procedura kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej, zasady zmiany decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w dps ( w stosunku do osób skierowanych do dps na starych zasadach) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, zasady odpłatności,
 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; zakres podmiotowy, zasady uzyskiwania zezwolenia na prowadzenia placówki;
 4. Ogólne zasady odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej: zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej, zasady kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwrot zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Organizacja pomocy społecznej w gminie, powiecie i samorządzie województwa;
 6. Postępowanie nadzorcze i kontrolne; uprawnienia wojewody (zespołu inspektorów) związane z przeprowadzanym postępowaniem nadzorczym i kontrolnym, tryb postępowania kontrolnego, wydawania zaleceń pokontrolnych, składania zastrzeżeń od zaleceń pokontrolnych, sankcje za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
 7. Wybrane zagadnienia z przepisów przejściowych i końcowych.
 8. Zasady objęcia osób nie ubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych (obowiązki ośrodków pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. Nr 210, poz.2135).

Koszt szkolenia: 280 zł: opłata zawiera koszt udziału w szkoleniu, materiały pomocnicze, lunch, serwis kawowy oraz zaświadczenie. Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób rabat do negocjacji.

Zgłoszenia: Aby zgłosić swój akces uczestnictwa w szkoleniu, należy pobrać, wypełnić Formularz Aplikacyjny (dokument Worda, .doc, 20 KB) i przesłać faksem pod nr telefonu (22) 840 69 21.