oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zapraszamy na szkolenie 21-22. 02 2005 r. w Krakowie w godz. 10-15:Planowanie i zarządzanie projektem europejskiego funduszu społecznego.

Metodologia prac projektowych, część I � Identyfikacja projektu ( warsztaty praktyczne)

 • Projekt a rutynowe przedsięwzięcie (organizacja i struktura projektu, planowanie przebiegu i cyklu realizacji projektu; określenie zasad pomiaru efektywności realizacji projektu) � cechy projektu
  • Cykl życia projektu
  • Analiza interesariuszy
  • Struktura logiczna projektu
  • Analiza problemów � drzewo problemów
  • Analiza celów � drzewo celów

Metodologia prac projektowych część II � Matryca logiczna projektu (warsztaty praktyczne)

 • Cele ogólne, Cel projektu, Rezultaty, Działania
  • Mierniki / wskaźniki , Weryfikator miernika/ wskaźnika
  • Założenia zewnętrzne projektu - czynniki ryzyka
  • Budżet projektu
  • Profil eksperta

Metodologia prac projektowych część III � Budowa harmonogramu projektu (warsztaty praktyczne)

 • Etap I � wykaz działań
 • Etap II - podział działań na zadania
 • Etap III - określenie kolejności i współzależności działań
 • Etap IV - terminy rozpoczęcia, realizacji i zakończenia działań
 • Etap V - podsumowanie harmonogramu głównych zadań
 • Etap 6 � określenie kamieni milowych
 • Etap 7 � określenie koniecznej wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego
 • Etap 8 � podział zadań między członków zespołu
 • Etap 9 � szacunkowy nakład czasu każdego z członków zespołu
 • Wykres Gantta

Metodologia prac projektowych część IV - Budowa zespołu projektowego

 • Zadania osób podejmujących decyzję o projekcie
  • Podstawowe kompetencje zespolu projektowego
  • Kompetencje konstruowania projektu
  • Kompetencje przełożenia celów na format konkretnego projektu
  • Kompetencje zarządzania projektem
  • Kompetencje pozyskiwania informacji
  • Lider projektu
  • Zadania menadżera projektu, Kwalifikacje i umiejętności Lidera, Osobowość lidera projektu
  • Warunki efektywności zespołu, Struktura zespołu

Prowadzenie: akredytowany trener KOSzEFS. Specjalista w zakresie porzygotowania i realizacji projektów.

Koszt uczestnictwa wynosi 320 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie szkolenia .

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - prosimy przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 21-22. 02.2005 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Imię i nazwisko:.....................................................

Stanowisko:.....................................................

Nazwa instytucji:..............................NIP..............................

Adres:.....................................................

Tel/fax: ................................e-mail: ..............................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax; (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl