oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem "Człowiek � Przyroda"

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda" Białystok�2005

Organizator

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku jest organizacją skupiającą ludzi wokół idei promocji twórczości osób niepełnosprawnych. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli pracownicy białostockich ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Cele stowarzyszenia realizujemy przez takie działania, jak: plenery, wystawy, konkursy plastyczne, spotkania z poezją, zajęcia arteterapii oraz wydawnictwa. Te ostatnie mają także inne znaczenie - dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc niepełnosprawnym artystom. Realizowanie celów Stowarzyszenia byłoby niemożliwe bez pomocy naszych sponsorów.

Działamy w oparciu o środki finansowe przekazywane przez instytucje, firmy i osoby prywatne. Większość członków naszego Stowarzyszenia na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi, ale mamy też wśród swoich sympatyków przedstawicieli środowisk nauki, kultury i sztuki.

W roku 2004 otrzymaliśmy Artystyczną Nagrodę Prezydenta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury.

Konkurs "Człowiek � Przyroda" organizujemy jako biennale od roku 1999. Ostatnia, III edycja z roku 2003 miała charakter międzynarodowy i wzięło w niej udział ponad 400 prac z około 30 instytucji zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Cele konkursu

  • poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
  • wyzwalanie aktywności twórczej, poczucia sprawstwa oraz radości i satysfakcji płynących z aktu tworzenia,
  • aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej,
  • propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
  • przedstawienie harmonijnej relacji między człowiekiem a naturą.

Warunki konkursu

W konkursie twórczości malarskiej, graficznej wraz z rysunkiem, grafiki komputerowej rzeźbiarskiej oraz rzemiosła artystycznego (ceramika, tkanina, witraż itp.) mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie wymienione dziedziny sztuki.

Technika prac jest dowolna, przy czym wymiary prac malarskich (licząc oprawę) nie mogą przekraczać: suma dwóch boków (długość + szerokość) - 150 cm, zaś prac graficznych i rysunków - 120 cm.

Nadesłane prace powinny być przygotowane do ekspozycji (pastele, akwarele, grafiki i rysunki w passe-partout, obrazy olejne w ramach lub listewkach).

Prace należy starannie opakować, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe podczas przesyłki. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Do każdej z prac należy dołączyć (w sposób trwały) kartę uczestnictwa, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2005 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Prace należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
e-mail: nike@nike.bialystok.pl
internet: www.nike.bialystok.pl

Nagrody

Organizatorzy przewidują I, II i III nagrodę oraz wyróżnienie w każdej z poniższych kategorii:

  • Malarstwo
  • grafika, grafika komputerowa i rysunek
  • rzeźba, rzemiosło artystyczne

Organizator przewiduje również podziękowania i dyplomy dla instruktorów (nauczycieli).

Jury konkursu

Oceny prac (do 30 października) dokona powołana przez organizatora komisja. Do jury konkursowego zaproszeni zostaną wybitni twórcy oraz krytycy reprezentowanych dziedzin sztuk plastycznych oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych.

W przypadku ufundowania nagród pozaregulaminowych jury przyzna je dopiero po werdykcie w konkursie głównym.

Podsumowanie konkursu

Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Wernisaż prac oraz uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród laureatom Konkursu planowane jest na 16 listopada 2005 r. Szczegółowe informacje dotyczące postanowień jury oraz terminu i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną rozesłane pocztą z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, oraz wszelkich wydawnictwach Stowarzyszenia Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Andrzej Wolski, tel. 0 692 400 259


Karta uczestnictwa

Tytuł pracy.........................................................

Technika wykonania.........................................................

Imię i nazwisko autora.........................................................

Rok urodzenia.........................................................

Miejsce zamieszkania.........................................................

Nazwa i adres placówki.........................................................

Rodzaj niepełnosprawności.........................................................

Imię i nazwisko instruktora.........................................................


Zobacz: wyniki konkursu