oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

KOMUNIKAT PRASOWY

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa o uhonorowaniu 25 organizacji pozarządowych Statuetką Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za szczególnie wyróżniającą się działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Uroczystość, w trakcie której zostaną wręczone statuetki odbędzie się 19 grudnia 2005 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Konstancinie k. Warszawy, w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14.

Będzie to również okazja do podsumowania pierwszej edycji programu "Partner", mającego na celu umożliwienie sprawnego dopływu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz efektywne planowanie i wdrażanie nowych zadań adekwatnych do wciąż rosnących potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanie problematyką osób niepełnosprawnych ciągle wzrasta. Organizacje pozarządowe coraz aktywniej działają na ich rzecz. Dążą również do osiągania jak najlepszych rezultatów realizowanych zadań. Dzięki ich zaangażowaniu zainteresowanie potrzebami osób niepełnosprawnych, humanizacja życia społecznego ma szansę zataczania coraz szerszych kręgów, współistnienia różnych grup i społeczności ludzkich na zasadach faktycznych równych szans i praw.

Serdecznie zapraszam,
Agata Kabat
Rzecznik Prasowy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, Warszawa
(0-22) 624 36 44
(0-22) 620 03 51 w. 550


Noty o wyróżnionych

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Caritas prowadzi w Małopolsce 2 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 6 domów dziennego pobytu oraz 6 stacji opieki dla osób przebywających w domach z gabinetami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Organizacja włącza się również ogólnopolskie akcje pomocy ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR z Warszawy

FAR uruchomiła jedyny w Polsce na tak wielką skalę program wczesnej rehabilitacji i aktywizacji społecznej oraz zaradności osób, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadków. Ten innowacyjny program realizowany jest na terenie całej Polski. Fundacja współpracuje ściśle z PFRON, m.in. jako autor i wykonawca wielu przedsięwzięć, w tym w ramach programów PARTNER i OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic

Fundacja niesie pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, bezdomnym i ze środowisk najuboższych. Prowadzi WTZ, noclegownie, ośrodki dziennego pobytu, hostele.

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS z Ciechocinka

Fundacja jest organizatorem cyklicznego festiwalu Ciechocińskie Impresje Artystyczne, który promuje uzdolnione wokalnie młode osoby niepełnosprawne. Festiwal jest jednym z większych wydarzeń środowiskowych tego typu, zaś opieka organizacji nad uczestnikami i laureatami festiwalu rozciąga się również poza koncerty: Fundacja organizuje warsztaty muzyczne, pomaga w sytuacjach życiowych i socjalnych. PRO OMNIBUS jest również od dwóch lat współorganizatorem finału Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najciekawsze prace magisterskie OTWARTE DRZWI.

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie z Kalisza

Fundacja działa bardzo aktywnie od 1992 r. Prowadzi WTZ, ZAZ oraz bank chleba i sprzętu rehabilitacyjnego. Ogromną wartością działań Fundacji jest zaangażowanie w pracę z osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. St. Kostki z Katowic

Fundacja uzyskuje nagrodę honorową przede wszystkim za stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Działalnością tą zajmuje się od 1994 roku. Jednocześnie od 10 lat organizuje wspólnie ze Śląskim Wesołym Miasteczkiem zabawy dla dzieci i młodzieży; bierze w nich udział każdorazowo kilka tysięcy dzieci. Fundacja prowadzi również placówki stacjonarne: WTZ i świetlice terapeutyczne dla dzieci.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach

Fundacja prowadzi wzorcowy Ośrodek Rehabilitacyjny z dostosowanym dla osób na wózkach basenem i hipoterapią. Utworzyła WTZ, przedszkole i szkołę integracyjną dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się również w merytorycznym wsparciu inicjatyw na rzecz dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Działa od 1993 r. Fundacja powstała w celu przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Intencją fundatorów było skupienie w jednym miejscu pełnego wachlarza usług dla przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego rozwoju. Organizuje promocję przedsiębiorczości w postaci konferencji, misji gospodarczych, wydawanie biuletynów informacyjnych. Prowadzi szkolenia i seminaria dla pracodawców i bezrobotnych oraz doradztwo konsultacyjno-prawno-ekonomiczne i inne działania promujące działalność gospodarczą i rozwój regionalny. Bierze aktywny udział w finansowanych ze środków europejskich projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna z Warszawy

Jest to największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych. Ogromną zasługą KIG-R jest jej wkład w kształtowanie modelu rehabilitacji zawodowej i promowanie dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Oddziaływanie KIG-R w znacznym stopniu ułatwiło pracodawcom osób niepełnosprawnych przystosowanie do nowego modelu finansowania rehabilitacji zawodowej.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z Warszawy

Jako reprezentacja środowiska spółdzielni inwalidów, będących szczególnie istotnym elementem tzw. polskiej szkoły rehabilitacji, prowadzi skuteczną walkę o utrzymanie spółdzielni inwalidzkich w warunkach gospodarki rynkowej poprzez pomoc w restrukturyzacji spółdzielni oraz we wzroście konkurencyjności.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych z Lublina

LFOON prowadzi działania mające na celu przede wszystkim integrację środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych. Szczególnym osiągnięciem Forum jest utworzenie wojewódzkiej sieci punktów informacyjno-doradczych dla osób niepełnosprawnych. W oparciu o tę strukturę Forum realizuje kilka duży projektów szkoleniowych i warsztatowych, finansowanych ze środków europejskich.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Od 9 lat Teatr prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej, które powstały z inicjatywy pedagoga specjalnego Marii Pietruszy Budzyńskiej. WTZ Teatroterapia ze względu na nowatorską formę rehabilitacji opartą o techniki teatralne, należą do pierwszych WTZ-ów, które przyjęły specjalizację i mają tak satysfakcjonujące osiągnięcia w pracy terapeutycznej. Wielkim wydarzeniem 2004 roku była premiera �Hamleta� Szekspira w reżyserii Krzysztofa Babickiego, gdzie w spektaklu z zawodowymi aktorami zagrały również osoby upośledzone umysłowo. Spektakle prezentowane były w kraju oraz w Niemczech, Holandii, na Litwie, Słowacji i na Węgrzech. Na terenie WTZ studenci odbywają praktyki a także prowadzone są prace badawcze.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Warszawy

PSOUU wypracowało i z powodzeniem realizuje kompletny system wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od wielu lat PSOUU jest inicjatorem nowatorskich rozwiązań.

Towarzystwo Walki z Kalectwem z Warszawy

Organizacja o ogromnym dorobku, znaczonym nazwiskami prof. Degi, Hulka czy prof. Milanowskiej. W ciągu 45 lat istnienia walnie przyczyniła się do budzenia wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania działań zmierzających do równomiernego rozwoju jakości usług rehabilitacyjnych. TWK wydało kilkadziesiąt istotnych pozycji książkowych nt. problemów związanych z niepełnosprawności; od lat 60-tych prowadzi też działalność informacyjną w środowisku osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Opoka z Przysuchy

Stowarzyszenie to prowadzi 3 WTZ, Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 świetlice socjoterapeutyczne oraz integracyjny klub sportowy. Na terenie małego powiatu � przysuskiego � stworzyła modelowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Pod stałą opieką ma 400 podopiecznych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu

Stowarzyszenie prowadzi świetny ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci, grupy wsparcia dla rodziców, ale przede wszystkim bardzo rozbudowana działalność wydawniczą i informacyjną oraz szkolenia. Od lat bierze udział w realizacji szkoleniowych projektów europejskich na rzecz edukacji obywatelskiej, wolontariatu, rodziców itp. Wydało 10 publikacji nt. edukacji dzieci niepełnosprawnych. Rozwija i propaguje system nauczania kierowanego. Stowarzyszenie prowadzi również WTZ.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szansa ze Stalowej Woli

Organizacja od kilku lat prowadzi wczesną rehabilitację - od pierwszych dni życia dziecka, zapewniając im wszechstronną terapię. Stowarzyszenie prowadzi WTZ, organizuje konferencje i seminaria.

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"

Mała ale wyjątkowa organizacja: grupa ludzi dobrej woli z Głogowa postanowiła zaopiekować się sierotami (przede wszystkim niepełnosprawnymi intelektualnie). Osoby te przejęły opiekę prawną nad nimi, umożliwiły im edukację, wprowadziły w dorosłe, samodzielne życie - zapewniły mieszkania i pomogły w zdobyciu pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza z Gdyni

Stowarzyszenie skupia się na wciągnięciu osób głuchych w szeroki odbiór sztuki i kultury. Jest jedyną organizacją w Polsce, która wprowadziła cykliczne tłumaczenie na język migowy spektakli teatralnych (w Teatrze Muzycznym w Gdyni); dzięki aktywności Stowarzyszenia osoby głuchonieme uzyskały możliwość oglądania filmów w kinie z udziałem tłumacza.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy

Stowarzyszenie z ogromnym dorobkiem w zakresie zmian postaw społecznych odnośnie niepełnosprawności. Jest prekursorem dużych kampanii medialnych, jak "Płytka wyobraźnia to kalectwo", "Czy naprawdę jesteśmy inni" lub kampanii parkingowej. Wydaje największe pismo dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół i wreszcie prowadzi najciekawszy wortal internetowy nt. niepełnosprawności. SPI od lat współpracuje z PFRON w bardzo różnych formach; w 2001 roku wspólnie organizowana była nowatorska wówczas konferencja p.n. Europa bez barier, z udziałem specjalistów ds. niepełnosprawności z całej Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych z Gorzowa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie rokrocznie organizuje ogólnopolskie konferencje z warsztatami dla specjalistów. Prowadzi Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Ośrodek ma bardzo dobre wyniki rehabilitacji tej grupy dzieci.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z Warszawy

Organizacja specjalizuje się w realizacji dużych projektów, w których w innowacyjny sposób wypracowywane są nowe formy i metody przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania zjawiska marginalizacji społecznej. W chwili obecnej Stowarzyszenie koordynuje przeszło 20 projektów. Honorowa nagrodę organizacja otrzymuje przede wszystkim za prekursorską rolę w tworzeniu spółdzielni społecznych.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Niepełnosprawni PLUS" ze Starachowic

Stowarzyszenie działa od 28 lat. Koordynuje mnóstwo projektów lokalnych, realizowanych na poziomie gminy, czy powiatu. Jednym z nich są szkolenia dla informatyków-wolontariuszy.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Sejmik jest współorganizatorem mnóstwa konferencji, szkoleń, prezentacji i imprez integracyjnych. Od 2001 r. prowadzi Centrum Informacyjno-Szkoleniowe � organizuje m.in. szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych. Od 6 lat prowadzi spotkania "Zintegrowani Niepełnosprawni", w których udział biorą regionalne sejmiki z całego kraju, organizacje pozarządowe, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Sejmik jest również współtwórcą Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Os. Niepełnosprawnych.

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Uruchomił program "Trener" - umożliwiający efektywne podjęcie pracy na otwartym rynku przez osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. Osoby uczestniczące w tym programie znalazły pracę m.in. w restauracjach Mc Donalda, i w sieci Pizza Hut, w Hotelu Holiday Inn Wrocław. Organizacja prowadzi również bardzo aktywny ośrodek informacyjny dla osób niepełnosprawnych.