oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. PFRON / dps.pl 9.04.2010)

 

 

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników wtz, środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej

"Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

 

Tytuł konkursu: "Cztery pory roku"

Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 20 maja 2010 r.

Regulamin Konkursu - poniżej…

 

Miejsce przesyłania prac: Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego dla siedziby jednostek zgłaszających prace do Konkursu

 

Kontakt:

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Bożena Zalewska

Tel. 22 50 55 463

bozena_zalewska@pfron.org.pl

Michał Rydzewski

Tel. 22 50 55 659

michal_rydzewski@pfron.org.pl

 

Inne terminy:

  • Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego: 30 dni od zamknięcia terminu składania prac w Oddziałach Wojewódzkich PFRON, tj. do 19 czerwca 2010 r.
  • Termin zamieszczenia wyników etapu wojewódzkiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 5 lipca 2010 r.
  • Termin rozstrzygnięcia finału ogólnopolskiego: 30 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 20 lipca 2010 r.
  • Termin zamieszczenia wyników finału ogólnopolskiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu ogólnopolskiego, tj. do 6 sierpnia 2010 r.

 


 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

 

§ 1

Organizator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

§ 2

 

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

 

 

§ 3

 

Temat konkursu

Temat konkursu zostanie wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

 

§ 4

 

Uczestnicy

1.        Do konkursu mogą być zgłoszone prace artystyczne osób niepełnosprawnych:

1)        uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

2)        uczestników środowiskowych domów samopomocy,

3)        mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

2.        Prace do konkursu zgłaszają warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy oraz domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, zwane dalej placówkami.

 

§ 5

 

Prace

1.        Do Konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

1)        malarstwo i witraż,

2)        rysunek i grafika,

3)        rzeźba kameralna i płaskorzeźba,

4)        tkanina i aplikacja.

2.        Prace mogą być wykonane w następujących technikach:

1)        w kategorii malarstwo i witraż: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),

2)        w kategorii rysunek i grafika:

a)        rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak,

b)        grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,

3)        w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,

4)        w kategorii tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

3.        Prace w kategoriach malarstwo i witraż, grafika i rysunek, tkanina i aplikacja w formie gobelinów lub makat nie mogą być zaprezentowane w formacie większym niż B1, tj. o wymiarach 707x1000  mm. Muszą być trwale oprawione i gotowe do ekspozycji.

4.        Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba (formy płaskie) nie mogą być większe niż w formacie B3, tj. o wymiarach 353x500 mm. Muszą być trwale oprawione i gotowe do ekspozycji.

5.        Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba (formy przestrzenne) nie mogą przekroczyć następujących wymiarów:

1)        u podstawy do 300x300 mm,

2)        wysokość do 300 mm.

Prace przestrzenne należy trwale umieścić na podstawce tak, aby były gotowe do ekspozycji.

6.        Każda praca w każdej z kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:

1)        na odwrocie obrazu lub pod podstawą pracy winna być trwale zamieszczona metryczka zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, kategoria, nazwa organizacji, którą reprezentuje/ą autor/autorzy. Metryczka musi mieć wymiary 80x120 mm.

2)        w kopercie należy załączyć:

a)        oświadczenie autora/autorów o zgodzie na prezentacje pracy na wystawach i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć w materiałach wydawanych przez PFRON i organizatorów ewentualnych wystaw oraz witrynie internetowej PFRON i innych witrynach internetowych         

b)        oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych wraz z pracami do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego wyłącznie do celów związanych z organizację Konkursu. Zostałam/em poinfomowana/y, że przekazane dane osobowe będą przechowywane w zbiorze danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,        00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13 i że są one chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że mam prawo wglądu do nich i do ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania”.

c)        zapisaną na płycie CD w formacie word metryczkę uzupełnioną dodatkowo o następujące dane:

  • krótką notkę biograficzną o autorze/autorach pracy (wiek, zainteresowania, udział w innych konkursach, ewentualne nagrody/wyróżnienia itp.),
  • adres i telefon kontaktowy do autora/autorów pracy,
  • adres, telefon organizacji lub placówki zgłaszającej pracę,
  • imię i nazwisko kierownika/dyrektora placówki zgłaszającej pracę,
  • imię i nazwisko opiekuna lub wychowawcy lub terapeuty uczestnika zgłaszanego do konkursu,

1)       numer rachunku bankowego placówki zgłaszającej pracę z zastrzeżeniem, że nie może być to rachunek, na który wpływają inne środki z PFRON.

7.        Prace należy przekazywać do Oddziału PFRON, właściwego dla siedziby placówek wymienionych w § 4 ust 2 w terminie do 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na witrynie internetowej PFRON.

8.        Każda placówka może zgłosić po 2 prace z każdej kategorii (malarstwo i witraż, grafika i rysunek, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja), tj. w sumie do 8 prac.

 

§ 6

Komisje Konkursowe i ocena prac

1.        Dyrektorzy Oddziałów PFRON, spośród pracowników Oddziałów PFRON i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, z udziałem przedstawiciela środowiska artystów-plastyków, powołują trzy- lub czteroosobowe wojewódzkie Komisje Konkursowe.

2.        Skład wojewódzkich Komisji Konkursowych należy przekazać do Biura PFRON, Wydziału Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej - Działu Komunikacji Społecznej, w terminie do 15 dni od daty zamknięcia terminu składania prac podanego w ogłoszeniu o Konkursie oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkursplastyczny@pfron.org.pl.

3.        Prezes Zarządu PFRON powołuje Centralną Komisję Konkursową.

4.        Skład wojewódzkich i Centralnej Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony na witrynie internetowej PFRON.

5.        Wojewódzkie Komisje Konkursowe mają za zadanie:

1)        wyłonienie najlepszych 3 prac z terenu danego województwa z kategorii malarstwo i witraż, grafika i rysunek oraz tkanina i aplikacja oraz 2 prac z kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba w terminie 30 dni od upływu terminu składania prac konkursowych,

2)        sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji z podpisami wszystkich członków Komisji oraz przekazanie go do Biura PFRON, Wydziału Ewaluacji i Komunikacji Społecznej - Działu Komunikacji Społecznej,

3)        przekazanie protokołów z posiedzenia Komisji w wersji elektronicznej (format word) na adres: konkursplastyczny@pfron.org.pl w terminie do 15 dni po rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu.

6.        Centralna Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac przekazanych przez komisje wojewódzkie. Ocena ta następuje w terminie do 30 dni od daty przekazania prac przez wojewódzkie Komisje Konkursowe.

7.        Centralna Komisja Konkursowa przekazuje do akceptacji Zarządu PFRON listę laureatów etapu ogólnopolskiego.

8.        Centralna Komisja Konkursowa ma prawo wskazać prace do ekspozycji spośród nienagrodzonych i niewyróżnionych.

9.        Centralna Komisja Konkursowa ma prawo niewskazania Zarządowi PFRON wszystkich nagród, o których mowa w § 8 ust. 3.

10.         W sytuacji opisanej w ust. 9, za zgodą Zarządu PFRON, Centralna Komisja Konkursowa może dokonać podziału nierozdysponowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na nagrody w inny sposób.

 

§ 7

Oddziały PFRON

Po ocenie prac przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe, Oddziały PFRON mają za zadanie:

1.        Dostarczyć wyłonione prace oraz oryginały protokołów z obrad Wojewódzkich Komisji Konkursowych i materiały, o których mowa w § 5 ust. 6 do Biura PFRON, Wydziału Ewaluacji i Komunikacji Społecznej - Działu Komunikacji Społecznej, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego Konkursu.

2.        Pisemnie powiadomić laureatów etapu wojewódzkiego o zakwalifikowaniu się do etapu ogólnopolskiego.

3.        Dokonać zakupu nagród rzeczowych i pamiątkowych dyplomów, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu oraz ich wręczenia laureatom.

4.        Rozliczyć ww. zakup poprzez wystawienie not obciążeniowych, które należy przekazać do Biura PFRON w terminie do 30 listopada danego roku.

 

 

§ 8

Nagrody

1.        Autorzy prac wyłonionych i nagrodzonych w eliminacjach wojewódzkich otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zawierające informację, że fundatorem nagród jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.        Placówki, z których pochodzą nagrodzone i wyróżnione prace w etapie ogólnopolskim Konkursu, otrzymają nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3.

3.        W każdej ze wskazanych w § 5 ust. 1 kategorii prac, przewidziano następujące nagrody pieniężne dla placówek, zgłaszających pracę:

1)        I miejsce:        6 000 zł,

2)        II miejsce:        5 000 zł,

3)        III miejsce:        4 000 zł,

4)        wyróżnienie:        3 000 zł.

4.        Nagrody pieniężne zostaną przekazane na wskazany przez placówkę rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że nie może być to rachunek, na który wpływają inne środki Funduszu.

5.        Nagrodę pieniężną placówka może przeznaczyć na dowolny cel związany z rehabilitacją społeczną uczestników lub mieszkańców. Placówka w terminie jednego miesiąca od daty przekazania środków przesyła do Biura PFRON pisemną informację o planowanym sposobie i celu wykorzystania nagrody.

 

§ 9

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po akceptacji przez Zarząd PFRON listy laureatów etapu ogólnopolskiego.

2.        Wyniki etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej PFRON.

3.        Wyniki etapu ogólnopolskiego Konkursu organizator opublikuje w biuletynie informacyjnym BIFRON.

4.        O rozstrzygnięciu etapów wojewódzkiego i ogólnopolskiego Konkursu placówki, z których pochodzą nagrodzone i wyróżnione prace, zostaną powiadomione pisemnie.

 

 

§ 10

 

Postanowienia końcowe

1.        Prace, które nie zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego należy odbierać w Oddziałach PFRON, w terminie do jednego miesiąca, od momentu ogłoszenia na witrynie internetowej PFRON wyników etapu wojewódzkiego Konkursu.

2.        Prace nagrodzone i wyróżnione w etapie wojewódzkim, przekazane do Biura PFRON, Wydziału Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej - Działu Komunikacji Społecznej, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione w etapie ogólnopolskim, należy odbierać w Biurze PFRON, w terminie do jednego miesiąca od momentu ogłoszenia wyników konkursu.

3.        W przypadku prac nagrodzonych lub wyróżnionych w etapie ogólnopolskim konkursu, Organizator zastrzega sobie możliwość eksponowania prac w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym oraz poinformowania placówki zgłaszającej daną pracę o możliwości odbioru pracy po zakończeniu ekspozycji. Prace należy odbierać w Biurze PFRON, w terminie do jednego miesiąca od momentu uzyskania informacji o możliwości ich odbioru.

4.        Placówka zgłaszająca pracę plastyczną w Konkursie zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

5.        Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej może współuczestniczyć w organizacji wystaw prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie wojewódzkim i ogólnopolskim Konkursu.

6.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.